رتبهنمایندگینام نمایندهدانش آموزان اول تا دهمدانش آموزان اول تا سومامتیاز
1یزدسمیه دهقان3712406
2چهار محال بختیاریشیروانی2315302
3بوشهرشهناز دهقان1211234
4مازندرانگودرزیان186218
5لرستان صادقی173166
6کوهپایهمالکی146164
6بوشهرجلیلی157164
7البرزمیرزایی124138
8قصر شیرینرجبی104118
9قملاری پور114114
10خرم آبادکرمی93102

Views: 21