رتبه بندی نمایندگان بر اساس امتیاز دانش آموزان

 

رتبهنمایندگینام نمایندهدانش آموزان اول تا دهمدانش آموزان اول تا سومامتیاز
۱یزدسمیه دهقان۳۷۱۲۴۰۶
۲چهار محال بختیاریشیروانی۲۳۱۵۳۰۲
۳بوشهرشهناز دهقان۱۲۱۱۲۳۴
۴مازندرانگودرزیان۱۸۶۲۱۸
۵لرستان صادقی۱۷۳۱۶۶
۶کوهپایهمالکی۱۴۶۱۶۴
۶بوشهرجلیلی۱۵۷۱۶۴
۷البرزمیرزایی۱۲۴۱۳۸
۸قصر شیرینرجبی۱۰۴۱۱۸
۹قملاری پور۱۱۴۱۱۴
۱۰خرم آبادکرمی۹۳۱۰۲