رتبهنمایندگینام نمایندهدانش آموزان اول تا دهمدانش آموزان اول تا سومامتیاز
۱یزدسمیه دهقان۳۷۱۲۴۰۶
۲چهار محال بختیاریشیروانی۲۳۱۵۳۰۲
۳بوشهرشهناز دهقان۱۲۱۱۲۳۴
۴مازندرانگودرزیان۱۸۶۲۱۸
۵لرستان صادقی۱۷۳۱۶۶
۶کوهپایهمالکی۱۴۶۱۶۴
۶بوشهرجلیلی۱۵۷۱۶۴
۷البرزمیرزایی۱۲۴۱۳۸
۸قصر شیرینرجبی۱۰۴۱۱۸
۹قملاری پور۱۱۴۱۱۴
۱۰خرم آبادکرمی۹۳۱۰۲