ردیفنام ونام خانوادگینام استاننام نماینده استاننام شهرنام نماینده شهرنام مربیرتبه
1رها کلوچهکرمانشاهمحمد قابلیکرمانشاهمحمد قابلیفائزه امیریاول
2سیده مهرانه موسویبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیاول
3سارا مهدیخانیقم چرتكه - لاری پورقمچرتكه - لاری پورحانيه رضايياول
4حانیه مرادی خانلرهمدانخانم سیما مروت جوبهارخانم عباسیصبوره صفریاول
5ستاره سادات سید مورتییزدخانم سمیه دهقانیزدخانم سمیه دهقانمهدیه دهقاندوم
6فاطیما سادات سید مورتییزدخانم سمیه دهقانیزدخانم سمیه دهقانمهدیه دهقاندوم
7امین عمادیبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیدوم
8ساینا سلیمانیبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیدوم
9یاسمین کریمیانچهارمحال بختیاریفریده شیروانیبروجنفریده شیروانیفریده شیروانیدوم
10محمد یاسین باقریچهارمحال بختیاریفریده شیروانیبروجنفریده شیروانیفریده شیروانیدوم
11علی پرستش کاسبیزدخانم سمیه دهقانیزدخانم سمیه دهقانرضیه السادات حسینیدوم
12مونا ابومحمدی اردکانییزدخانم سمیه دهقانیزدخانم سمیه دهقانرضیه السادات حسینیدوم
13زهرا حیدریبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیدوم
14یاسر شویدی هرندیاصفهانسمانه مالکیهرندسمانه مالکیمحبوبه مالکیدوم
15نیلیا استوارمازندرانآقای گودرزیانبابلاقای گودرزیانخانم گودرزیاندوم
16محیا ثامن رضییزدسمیه دهقانیزدسمیه دهقانرضیه السادات حسینیدوم
17مهسا ثامن رضییزدسمیه دهقانیزدسمیه دهقانرضیه السادات حسینیدوم
18آرین امراییلرستانآقای صادقیخرم آبادپریسا بازپروازپریسا بازپروازدوم
19ابوالفضل قنبری تودشکیاصفهانسمانه مالکیهرندسمانه مالکیمحبوبه مالکیدوم
20زهرا حدادیقم چرتكه - لاری پورقمچرتكه - لاری پورحانيه رضاييدوم
21منصوره حیدری ورزنهاصفهانسمانه مالکیورزنهمحبوبه مالکیمحبوبه مالکیدوم
22سیده سارا حسینیالبرزمحسن میرزایی نظرآباد محسن میرزایی فرشته قاسمی دوم
23رومینا قاطعی یوسفیالبرزمحسن میرزایی کرج محسن میرزایی فرشته قاسمی دوم
24آرشین محمود آبادیتهرانحسین اصفهانیانتهرانحسین اصفهانیانجابری دوم
25نیایش مطبوعیخراسان رضویاقای سهرابیانمشهداقای سهرابیانبزرگمنشدوم
26محمد طاها ارجمندی سهل آبادسمانه محمودیدوم
27سولماز وجاهتیاصفهانشایستهاصفهانشایستهرویا معتمدیدوم
28حنانه حسین پور طبسیخراسان رضویاقای سهرابیانمشهداقای سهرابیانبزرگمنشدوم
29امیر حسن مهدی تبارتهرانخ جهانشاهیتهرانخ جهانشاهیخ جهانشاهیدوم
30پریسا پوراحمدقم چرتكه - لاری پورقمچرتكه - لاری پورحانيه رضاييدوم
31تانیا جمشیدیلرستانمهدی صادقی-کرمیخرم آبادمهدی صادقی-کرمینگین آزادیسوم
32سید امیرحسین حسینی رادالبرز محسن میرزایی کرج محسن میرزایی فرشته قاسمی سوم
33هستی باقریاصفهانخانم اسماعیلیانبرخوارخانم اسماعیلیانخانم لطفیسوم
34ارشین سلحشوری نژادبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیقهرمان قهرمانان

Views: 3