ردیفنام ونام خانوادگینام استاننام نماینده استاننام شهرنام نماینده شهرنام مربیرتبه
۱رها کلوچهکرمانشاهمحمد قابلیکرمانشاهمحمد قابلیفائزه امیریاول
۲سیده مهرانه موسویبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیاول
۳سارا مهدیخانیقم چرتکه - لاری پورقمچرتکه - لاری پورحانیه رضاییاول
۴حانیه مرادی خانلرهمدانخانم سیما مروت جوبهارخانم عباسیصبوره صفریاول
۵ستاره سادات سید مورتییزدخانم سمیه دهقانیزدخانم سمیه دهقانمهدیه دهقاندوم
۶فاطیما سادات سید مورتییزدخانم سمیه دهقانیزدخانم سمیه دهقانمهدیه دهقاندوم
۷امین عمادیبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیدوم
۸ساینا سلیمانیبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیدوم
۹یاسمین کریمیانچهارمحال بختیاریفریده شیروانیبروجنفریده شیروانیفریده شیروانیدوم
۱۰محمد یاسین باقریچهارمحال بختیاریفریده شیروانیبروجنفریده شیروانیفریده شیروانیدوم
۱۱علی پرستش کاسبیزدخانم سمیه دهقانیزدخانم سمیه دهقانرضیه السادات حسینیدوم
۱۲مونا ابومحمدی اردکانییزدخانم سمیه دهقانیزدخانم سمیه دهقانرضیه السادات حسینیدوم
۱۳زهرا حیدریبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیدوم
۱۴یاسر شویدی هرندیاصفهانسمانه مالکیهرندسمانه مالکیمحبوبه مالکیدوم
۱۵نیلیا استوارمازندرانآقای گودرزیانبابلاقای گودرزیانخانم گودرزیاندوم
۱۶محیا ثامن رضییزدسمیه دهقانیزدسمیه دهقانرضیه السادات حسینیدوم
۱۷مهسا ثامن رضییزدسمیه دهقانیزدسمیه دهقانرضیه السادات حسینیدوم
۱۸آرین امراییلرستانآقای صادقیخرم آبادپریسا بازپروازپریسا بازپروازدوم
۱۹ابوالفضل قنبری تودشکیاصفهانسمانه مالکیهرندسمانه مالکیمحبوبه مالکیدوم
۲۰زهرا حدادیقم چرتکه - لاری پورقمچرتکه - لاری پورحانیه رضاییدوم
۲۱منصوره حیدری ورزنهاصفهانسمانه مالکیورزنهمحبوبه مالکیمحبوبه مالکیدوم
۲۲سیده سارا حسینیالبرزمحسن میرزایی نظرآباد محسن میرزایی فرشته قاسمی دوم
۲۳رومینا قاطعی یوسفیالبرزمحسن میرزایی کرج محسن میرزایی فرشته قاسمی دوم
۲۴آرشین محمود آبادیتهرانحسین اصفهانیانتهرانحسین اصفهانیانجابری دوم
۲۵نیایش مطبوعیخراسان رضویاقای سهرابیانمشهداقای سهرابیانبزرگمنشدوم
۲۶محمد طاها ارجمندی سهل آبادسمانه محمودیدوم
۲۷سولماز وجاهتیاصفهانشایستهاصفهانشایستهرویا معتمدیدوم
۲۸حنانه حسین پور طبسیخراسان رضویاقای سهرابیانمشهداقای سهرابیانبزرگمنشدوم
۲۹امیر حسن مهدی تبارتهرانخ جهانشاهیتهرانخ جهانشاهیخ جهانشاهیدوم
۳۰پریسا پوراحمدقم چرتکه - لاری پورقمچرتکه - لاری پورحانیه رضاییدوم
۳۱تانیا جمشیدیلرستانمهدی صادقی-کرمیخرم آبادمهدی صادقی-کرمینگین آزادیسوم
۳۲سید امیرحسین حسینی رادالبرز محسن میرزایی کرج محسن میرزایی فرشته قاسمی سوم
۳۳هستی باقریاصفهانخانم اسماعیلیانبرخوارخانم اسماعیلیانخانم لطفیسوم
۳۴ارشین سلحشوری نژادبوشهرخانم شهناز دهقانبوشهرخانم شهناز دهقانسمانه محمودیقهرمان قهرمانان