مسابقات کشوری سال ۱۴۰۱

آیین اهدای کاپ تیم ملی ۵۱ نفره دانش آموزان در مسابقات محاسبات ذهنی جهانی تایوان ۱۴۰۰

چهارمین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی ۱۳۹۸

سومین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی ۱۳۹۸

ذهن نو
ذهن نو

دومین دوره مسابقات کشوری محاسبات ذهنی ۱۳۹۶

مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی- ترکیه ۲۰۱۹

مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی هند ۲۰۱۷

ششمین همایش مربیان سراسر کشور ۱۳۹۸

پنجمین همایش مربیان سراسر کشور ۱۳۹۷

چهارمین همایش مربیان سراسر کشور ۱۳۹۶

اولین سمینار نمایندگان استان ها ۱۳۹۷

سمینار کادر اجرایی چهارمین دوره مسابقات کشوری ۱۳۹۸