دسته بندی نشده

اعلام نتایج نفرات برتر چهارمین دوره مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی ۲۰۲۰

اعلام نتایج نفرات برتر چهارمین دوره مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی ۲۰۲۰

ردیفنام و نام خانوادگیسطح استاننماینده استانشهرنمایندهمربیرتبه
۱آیشین پورشارAآذربایجان شرقیخانم کاشفیتبریزخانم عبدیخانم عبدی۲
۲فاطمه رفعتی زادهBلرستان آقای صادقیخرم آبادخانم کرمیخانم صدیقCH
۳آرمیس ذکریBمازندرانآقای گودرزیانبابلآقای گودرزیانخانم حبیبی۱
۴علی عربیBتهرانخانم کاشفیتهران۱۰خانم کاشفیخانم کاشفی۲
۵نازنین ویس کرمیCلرستان آقای صادقیخرم آباد خانم کرمیخانم صدیقCH
۶محمد معین امیریCاصفهانخانم امیناصفهانخانم امینخانم چنگانیان۱
۷سولماز وجاهتیCاصفهانآقای صادقیاصفهانآقای صادقیخانم چنگانیان۱
۸پارسا مجیدیCتهرانآقای اصفهانیانتهران۵آقای اصفهانیانخانم جابری۲
۹سارینا اسلاملوCبوشهرخانم جلیلیبوشهرخانم جلیلیخانم داودی۲
۱۰محمد رضا حیدریCتهرانآقای اصفهانیانتهران۵آقای اصفهانیان خانم جابری۳
۱۱متین باقریDتهرانخانم جهانشاهیتهران۴خانم جهانشاهیخانم گلبریCH
۱۲ارشین سلحشوری نژادDبوشهرخانم دهقانبوشهرخانم دهقانخانم محمودیCH
۱۳نیکا مظاهریDلرستان آقای صادقیخرم آبادخانم کرمیخانم صدیقCH
۱۴زهرا سادات حسینی وینچهDاصفهانخانم اسماعیل زادهمبارکهخانم اسماعیل زادهخانم رجبی۱
۱۵محمد نظری مقدمDلرستان آقای صادقیالیگودرز آقای صادقیخانم گودرزی۱
۱۶طاها قاسمیDتهرانخانم جهانشاهیتهران۴خانم جهانشاهیخانم گلبری۱
۱۷سویل فرشبافDآذربایجان شرقیخانم کاشفیتبریزخانم عبدیخانم عبدی۱
۱۸کسری یوسفیDبوشهرخانم جلیلیبوشهرخانم جلیلیخانم داودی۱
۱۹ساغر آزادنیا Dهمدانخانم مروت همدانخانم مروت خانم صفری۱
۲۰محمد جواد سلیمانی تپه سریDمازندرانآقای گودرزیانسوادکوهآقای گودرزیانخانم گودرزیان۱
۲۱حانیه مرادی خانلرDهمدانخانم مروت بهارخانم عباسیخانم صفری۱
۲۲فرناز حیات غیبیDچهارمحالخانم شیروانیبروجنخانم شیروانیخانم شیروانی۱
۲۳ریحانه بازیاریDچهارمحالخانم شیروانیبروجنخانم شیروانیخانم شیروانی۱
۲۴محیا ثامن رضیDیزدخانم دهقانیزدخانم دهقانخانم حسینی۱
۲۵عرشیا هاشمیDتهرانخانم کاشفیتهران ۱۰خانم کاشفیخانم کاشفی۲
۲۶ثنا جوکارDهمدانخانم مروت ملایرخانم ترکاشوندخانم نیک اندام۲
۲۷مهرشاد شریف مقدمDتهرانآقای اصفهانیانتهران۵آقای اصفهانیانخانم خسروپناه۲
۲۸سلاله ارمند پورDالبرزآقای میرزاییهشتگردخانم اولادیخانم اولادی۲
۲۹پردیس پنهانه Dبوشهرخانم دهقانبوشهرخانم دهقانخانم محمودی۲
۳۰امین عمادیDبوشهرخانم دهقانبوشهرخانم دهقانخانم محمودی۲
۳۱یاسر شویدیDاصفهان خانم مالکیهرند خانم مالکیخانم مالکی۲
۳۲تینا بلوچیDتهرانآقای اصفهانیانتهران۵آقای اصفهانیانخانم خسروپناه۳
۳۳هستی جاویدیEلرستان آقای صادقیخرم آبادخانم کرمیخانم صدیق۱
۳۴کوثر پوینده بلداجیEچهارمحالخانم شیروانیبروجنخانم شیروانیخانم شیروانی۱
۳۵زهرا طهماسبیEچهارمحالخانم شیروانیبروجنخانم شیروانیخانم شیروانی۱
۳۶آتنا هژبریEتهرانخانم جهانشاهیتهران۴خانم جهانشاهیخانم گلبری۱
۳۷پارسا قربانیEتهرانآقای اصفهانیانتهران۵آقای اصفهانیانخانم جابری۱
۳۸نازنین زهرا قاسم زادهEمازندرانآقای گودرزیانبابلآقای گودرزیانخانم حبیبی۱
۳۹طناز شفیعیانEبوشهرخانم دهقانبوشهرخانم دهقانخانم محمودی۱
۴۰ابوالفضل ابراهیمیEبوشهرخانم جلیلیعالیشهرخانم اکبرپورخانم اکبرپور۲
۴۱ستایش آقاییEهمدانخانم مروت همدانخانم مروت خانم صفری۲
۴۲پریا شاملوEتهرانآقای اصفهانیانتهران۵آقای اصفهانیانخانم ترابی۲
۴۳امیر محمد نوروز زادهEبوشهرخانم سنجریجمخانم سنجریخانم سنجری۳
۴۴مائده اصغری ورزنهEاصفهان خانم مالکیورزنه خانم مالکیخانم مالکی۳
۴۵امیر حسین حسینی رادEالبرزآقای میرزاییکرجآقای میرزاییخانم قاسمی۳
۴۶فاطمه عباسیFتهرانخانم کاشفیتهران۱۰خانم کاشفیخانم کاشفی۳
۴۷سونیا هاشمیFتهرانخانم کاشفیتهران۱۰خانم کاشفیخانم کاشفی۳
۴۸یاسین مرحج غانمیFبوشهرخانم جلیلیعالیشهرخانم اکبرپورخانم اکبرپور۳
۴۹نسا رضاییFهمدانخانم مروت همدانخانم مروت خانم صفری۳
۵۰فاطمه علی عربیFیزدخانم دهقانیزدخانم دهقانخانم حسینی۳
۵۱تینا پرستهFکرمانشاهآقای قابلیقصر شیرینخانم رجبیخانم رجبی۳

دیدگاهتان را بنویسید