دسته بندی نشده

اعلام نتایج نفرات برتر چهارمین دوره مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی 2020

اعلام نتایج نفرات برتر چهارمین دوره مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی 2020

ردیفنام و نام خانوادگیسطح استاننماینده استانشهرنمایندهمربیرتبه
1آیشین پورشارAآذربایجان شرقیخانم کاشفیتبریزخانم عبدیخانم عبدی2
2فاطمه رفعتی زادهBلرستان آقای صادقیخرم آبادخانم کرمیخانم صدیقCH
3آرمیس ذکریBمازندرانآقای گودرزیانبابلآقای گودرزیانخانم حبیبی1
4علی عربیBتهرانخانم کاشفیتهران10خانم کاشفیخانم کاشفی2
5نازنین ویس کرمیCلرستان آقای صادقیخرم آباد خانم کرمیخانم صدیقCH
6محمد معین امیریCاصفهانخانم امیناصفهانخانم امینخانم چنگانیان1
7سولماز وجاهتیCاصفهانآقای صادقیاصفهانآقای صادقیخانم چنگانیان1
8پارسا مجیدیCتهرانآقای اصفهانیانتهران5آقای اصفهانیانخانم جابری2
9سارینا اسلاملوCبوشهرخانم جلیلیبوشهرخانم جلیلیخانم داودی2
10محمد رضا حیدریCتهرانآقای اصفهانیانتهران5آقای اصفهانیان خانم جابری3
11متین باقریDتهرانخانم جهانشاهیتهران4خانم جهانشاهیخانم گلبریCH
12ارشین سلحشوری نژادDبوشهرخانم دهقانبوشهرخانم دهقانخانم محمودیCH
13نیکا مظاهریDلرستان آقای صادقیخرم آبادخانم کرمیخانم صدیقCH
14زهرا سادات حسینی وینچهDاصفهانخانم اسماعیل زادهمبارکهخانم اسماعیل زادهخانم رجبی1
15محمد نظری مقدمDلرستان آقای صادقیالیگودرز آقای صادقیخانم گودرزی1
16طاها قاسمیDتهرانخانم جهانشاهیتهران4خانم جهانشاهیخانم گلبری1
17سویل فرشبافDآذربایجان شرقیخانم کاشفیتبریزخانم عبدیخانم عبدی1
18کسری یوسفیDبوشهرخانم جلیلیبوشهرخانم جلیلیخانم داودی1
19ساغر آزادنیا Dهمدانخانم مروت همدانخانم مروت خانم صفری1
20محمد جواد سلیمانی تپه سریDمازندرانآقای گودرزیانسوادکوهآقای گودرزیانخانم گودرزیان1
21حانیه مرادی خانلرDهمدانخانم مروت بهارخانم عباسیخانم صفری1
22فرناز حیات غیبیDچهارمحالخانم شیروانیبروجنخانم شیروانیخانم شیروانی1
23ریحانه بازیاریDچهارمحالخانم شیروانیبروجنخانم شیروانیخانم شیروانی1
24محیا ثامن رضیDیزدخانم دهقانیزدخانم دهقانخانم حسینی1
25عرشیا هاشمیDتهرانخانم کاشفیتهران 10خانم کاشفیخانم کاشفی2
26ثنا جوکارDهمدانخانم مروت ملایرخانم ترکاشوندخانم نیک اندام2
27مهرشاد شریف مقدمDتهرانآقای اصفهانیانتهران5آقای اصفهانیانخانم خسروپناه2
28سلاله ارمند پورDالبرزآقای میرزاییهشتگردخانم اولادیخانم اولادی2
29پردیس پنهانه Dبوشهرخانم دهقانبوشهرخانم دهقانخانم محمودی2
30امین عمادیDبوشهرخانم دهقانبوشهرخانم دهقانخانم محمودی2
31یاسر شویدیDاصفهان خانم مالکیهرند خانم مالکیخانم مالکی2
32تینا بلوچیDتهرانآقای اصفهانیانتهران5آقای اصفهانیانخانم خسروپناه3
33هستی جاویدیEلرستان آقای صادقیخرم آبادخانم کرمیخانم صدیق1
34کوثر پوینده بلداجیEچهارمحالخانم شیروانیبروجنخانم شیروانیخانم شیروانی1
35زهرا طهماسبیEچهارمحالخانم شیروانیبروجنخانم شیروانیخانم شیروانی1
36آتنا هژبریEتهرانخانم جهانشاهیتهران4خانم جهانشاهیخانم گلبری1
37پارسا قربانیEتهرانآقای اصفهانیانتهران5آقای اصفهانیانخانم جابری1
38نازنین زهرا قاسم زادهEمازندرانآقای گودرزیانبابلآقای گودرزیانخانم حبیبی1
39طناز شفیعیانEبوشهرخانم دهقانبوشهرخانم دهقانخانم محمودی1
40ابوالفضل ابراهیمیEبوشهرخانم جلیلیعالیشهرخانم اکبرپورخانم اکبرپور2
41ستایش آقاییEهمدانخانم مروت همدانخانم مروت خانم صفری2
42پریا شاملوEتهرانآقای اصفهانیانتهران5آقای اصفهانیانخانم ترابی2
43امیر محمد نوروز زادهEبوشهرخانم سنجریجمخانم سنجریخانم سنجری3
44مائده اصغری ورزنهEاصفهان خانم مالکیورزنه خانم مالکیخانم مالکی3
45امیر حسین حسینی رادEالبرزآقای میرزاییکرجآقای میرزاییخانم قاسمی3
46فاطمه عباسیFتهرانخانم کاشفیتهران10خانم کاشفیخانم کاشفی3
47سونیا هاشمیFتهرانخانم کاشفیتهران10خانم کاشفیخانم کاشفی3
48یاسین مرحج غانمیFبوشهرخانم جلیلیعالیشهرخانم اکبرپورخانم اکبرپور3
49نسا رضاییFهمدانخانم مروت همدانخانم مروت خانم صفری3
50فاطمه علی عربیFیزدخانم دهقانیزدخانم دهقانخانم حسینی3
51تینا پرستهFکرمانشاهآقای قابلیقصر شیرینخانم رجبیخانم رجبی3

Views: 4

دیدگاهتان را بنویسید