رتبه بندی مربی ها کشوری ۱۴۰۰ موسسه ذهن نو

 

رتبهنام مربیتعداد دانش آموزاندانش آموز اول تا دهمدانش آموز اول تا سومامتیازنمایندگینام نماینده
۱ رضیه السادات حسینی۴۵۲۶۱۱۲۹۴یزدسمیه دهقان
۲ فریده شیروانی۳۴۲۲۱۱۲۸۸چهار محال بختیاریشیروانی
۳سمانه محمودی۱۰۹۸۱۹۸بوشهرشهناز دهقان
۴مرضیه داودی۱۵۱۱۶۱۴۰بوشهرجلیلی
۵محیا رجبی۱۵۱۰۴۱۱۸قصر شیرینرجبی
۶خدیجه حبیبی۱۴۹۴۱۱۶مازندرانگودرزیان
۷محبوبه مالکی۱۰۹۵۱۱۴کوهپایهمالکی
۷ حانیه رضایی۱۸۱۱۴۱۱۴قملاری پور
۸فرشته قاسمی ۹۸۳۹۶البرزمیرزایی
۹مهدیه دهقان۴۸۲یزدسمیه دهقان
۱۰مائده گودرزیان۲۷۴مازندرانگودرزیان