رتبه بندی مربی ها کشوری 1400 موسسه ذهن نو

 

رتبهنام مربیتعداد دانش آموزاندانش آموز اول تا دهمدانش آموز اول تا سومامتیازنمایندگینام نماینده
1 رضیه السادات حسینی452611294یزدسمیه دهقان
2 فریده شیروانی342211288چهار محال بختیاریشیروانی
3سمانه محمودی1098198بوشهرشهناز دهقان
4مرضیه داودی15116140بوشهرجلیلی
5محیا رجبی15104118قصر شیرینرجبی
6خدیجه حبیبی1494116مازندرانگودرزیان
7محبوبه مالکی1095114کوهپایهمالکی
7 حانیه رضایی18114114قملاری پور
8فرشته قاسمی 98396البرزمیرزایی
9مهدیه دهقان482یزدسمیه دهقان
10مائده گودرزیان274مازندرانگودرزیان

 

Views: 8