موسسه ذهن نو

رده بندی مربیان مسابقه کشوری سال 1402

ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز
1رضیه السادات حسینییزد202
2فاطمه مظفریبندرعباس182
3زینب واحدی زادهکاشان115
4زهرا مقدمتهران113
5هانیه رضاییقم104
6فاطمه پنجیکاشان87
7فریده شیروانیچهارمحال و بختیاری55
8فاطمه حبیبیمازندران44
8مریم جوادیبندرعباس44
8سمیه بگلوزنجان44
9فرشته قاسمیالبرز38
9آتنا نیک اندامهمدان38
10شقایق قاریهمدان37

Views: 4