موسسه ذهن نو

سطح Premind B-A

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱پرهام بدریهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریPB A A۱
۲پرهام قربانیهرمزگان بندر عباسبردستانیبردستانیمظفریPB A A۱
۳مبینا ماندگاریهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریPB A A۱
۴بارانا سوزنیهمدانهمدانصفریصفریقاریPB A A۲
۵رها اصغریمازندرانبابلگودرزیانحبیبیحبیبیPB A A۲
۶سبحان رحمانیچهارمحال و بختیاریبروجنشیروانیشیروانیمردانیPB A A۳
۷نازنین زهرا پیمانتهرانتهرانجهانشاهیجهانشاهیجهانشاهیPB A A۳
۸محیا سادات حسینیقمقمرضاییرضاییرضاییPB A A۴
۹نازنین فاطمه محسن تبار فیروزجانیمازندرانبابلگودرزیانحبیبیحبیبیPB A A۴
۱۰شایان شیخیچهارمحال و بختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیPB A A۵
۱۱امیرعلی پاک نژادخوزستاندزفولخلف سیدیخلق سیدیآمریPB A A۵
۱۲آلا ملا رستمیهرمزگانبندر عباسبردستانیبردستانیمظفریPB A A۶
۱۳امیر حافظ محمدیتهرانشهرقدس ملکیملکیمهریPB A A۶
۱۴امیرحسین نجفیگلستانگرگانصدریکیاکیاPB A A۷
۱۵یسنا رمضانی میشامندگیلانرشتمرتضاییمعصومیمعصومیPB A A۷
۱۶محمد طاها محدیزنجانخدابندهخانیخانیبگلوPB A A۸
۱۷امیرحسین خاکیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیPB A A۸
۱۸آوا شهدوستیهرمزگان بندر عباسبردستانیبردستانیمظفریPB A A۹
۱۹کارن کی شمسخوزستانایذهفاطمه اسماعیل وندی فاطمه اسماعیل وندی زیبا اسماعیل وندیPB A A۱۰
۲۰هلیا رضایی دهنویچهارمحال و بختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیPB A A۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Premind B-B

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱فااطمه اژدریهرمزگانبندر عباسبردستانیبردستانیمظفریPB B B۱
۲ابوالفضل آزاد پوراصفهان کاشانکوچکیکوچکیاقبالPB B B۱
۳علی متولیاصفهان کاشانکوچکیکوچکیاقبالPB B B۲
۴احسان رحیمیهرمزگانبندر عباسبردستانیبردستانیمظفریPB B B۲
۵الهه اسکندری نژادقمقمرضاییرضاییرضاییPB B B۳
۶یونس سلجوقییزدیزددهقاندهقانقاسم زاده PB B B۳
۷کوروش میرزاییتهرانتهرانصدریصدریمحمودیPB B B۴
۸رها زنگینه وندی زنجانخدابندهخانیخانیبگلوPB B B۴
۹محمد مهدی دهقانییزدیزددهقاندهقانامیرحسین حسینیPB B B۴
۱۰سید علی اسلامییزدیزددهقاندهقانامیرحسین حسینیPB B B۴
۱۱امیررضا بیگدلیزنجانخدابندهخانیخانیبگلوPB B B۵
۱۲فاطمه زندیانچهارمحال و بختیاریبروجنشیروانیشیروانیواعظیانPB B B۵
۱۳آنیتا زارعیزدهراتدهقانکارگرکارگرPB B B۵
۱۴ماهان حمیدیانیزدهراتدهقانکارگرکارگرPB B B۶
۱۵امیرعلی اسماعیل وندیخوزستانایذهاسماعیل وندیاسماعیل وندیاسماعیل وندیPB B B۷
۱۶حسین رهنیاصفهان کاشانکوچکیکوچکیباقریPB B B۸
۱۷امیرعلی اکسوانکرمانبردسیرامان الهیکلانتریقاسمپورPB B B۸
۱۸آنوشا ایمانیهمدانهمدانصفریصفریقاریPB B B۹
۱۹محیا دادوندکهکیلویه و بویر احمدیاسوجصداقتیصداقتیسالاری خواه PB B B۹
۲۰امیر علی سرداریهرمزگانبندر عباسبردستانیبردستانیاسدزادهPB B B۱۰
۲۱علی قدیر کاشانیاصفهان کاشانکوچکیکوچکیپنجیPB B B۱۰
۲۲آرون هاشمیتهرانتهرانمقدمیمقدمیمقدمیPB B B۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Premind B-C

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱آرش عبدالهیچهار محال و بختیاریبروجنشیروانیشیروانیسیدینPBC۱
۲رویا زارعیزدیزددهقاندهقاندهقانPBC۲
۳زهرا سادات پور عابداصفهانکاشانکوچکیکوچکیباقریPBC۳
۴سیده ملیکا حسینیزنجانخدابندهخانیخانیرسولیPBC۴
۵یلدا محمدیزنجانخدابندهخانیخانیرسولیPBC۴
۶حدیث کریمیچهار محال و بختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیPBC۵
۷سلاله بیگدلیزنجانخدابندهخانیخانیذوالقدرPBC۵
۸آیسان فتاحیچهار محال و بختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیPBC۶
۹صدف حلاجیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیجوادیPBC۶
۱۰ریحانه السادات موسوییزدیزددهقاندهقانرضیه حسینیPBC۶
۱۱روژان حلاجیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیجوادیPBC۷
۱۲زهرا اخلاق خوبکهگیلویه بویر احمد یاسوج صداقتیصداقتیبواردPBC۸
۱۳نرگس قاسمیاصفهانمبارکه اسماعیل زادهاسماعیل زادهرجبیPBC۸
۱۴زینب عبدیالبرزکرجمیرزاییمیرزاییاعمیPBC۹
۱۵محمد رضا اسماعیل زادهاصفهانکاشانکوچکیکوچکیباقریPBC۹
۱۶آوا هادیاصفهانمبارکه اسماعیل زادهاسماعیل زادهرجبیPBC۱۰
۱۷امرعلی جعفریتهرانتهرانمقدممقدممقدمPBC۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind A

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱امیرعلی مجاهدی اصلکهگیلویه و بویر احمدیاسوجصداقتیصداقتیاسدیMINDA۱
۲آرمان آقایی زادههرمزگانبندر عباسبردستانیبردستانیمظفریMINDA۲
۳ترنم بهرامیچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیزهره علاییMINDA۲
۴جانان طاهریهمدانهمدانصفریصفریزارعیMINDA۲
۵مانلی محسنیهرمزگانبندر عباسبردستانیبردستانیجوادیMINDA۳
۶مرتضی شعبانیاصفهان کاشانکوچکیکوچکیرقومیMINDA۴
۷امیرعلی عبدالله زادهاصفهان کاشانکوچکیکوچکیپنجیMINDA۴
۸نازنین زهرا اویسیکرمانبافتامان الهیزمانیمنظریMINDA۵
۹راستین زهره وندهمدانهمدانصفریصفریزارعیMINDA۵
۱۰حلما معززاردبیلپارس آبادبهانستهبهانستهسیاحیMINDA۶
۱۱عسل ملک محمدیچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیعلیخانیMINDA۷
۱۲آوا ابراهیمیچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیاعلاییMINDA۷
۱۳پوریا رحمتی گیلانرودسرمرتضاییزینعلیزینعلیMINDA۸
۱۴کیمیا داود زادهخوزستانایذهاسماعیل وندیاسماعیل وندیزندیMINDA۸
۱۵شکیلا فخر آبادیزدیزددهقاندهقانقاسم زادهMINDA۸
۱۶امیرحسین فتاحی چم لرستانخرم آبادکرمیکرمیزندیMINDA۹
۱۷علی بنایی نژاداصفهان کاشانکوچکیکوچکیحجتیMINDA۹
۱۸رقیه خانلوزنجانخدابندهخانیخانیبگلوMINDA۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind B

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱فاطمه سیدیچهارمحال بختیاریبروجنشیروانیشیروانیسیدینMINDB۱
۲سید سبحان سالاری خواهکهگیلویه و بویر احمدیاسوجصداقتیصداقتیاسدیMINDB۱
۳سجاد حسن نیا سماکوشمازندرانبابلگودرزیان حبیبیحبیبیMINDB۲
۴کوروش دشتی زادهاصفهانکاشانکوچکیکاشانکاشانMINDB۲
۵سید سبحان جمالیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMINDB۳
۶امیرمحسن دریاباریچهارمحال بختیاریبروجنشیروانیشیروانیسیدینMINDB۳
۷حسام قاسمیقمقمرضاییرضاییرضاییMINDB۴
۸حسنا احمدیچهارمحال بختیاریبروجنشیروانیشیروانیزمانیMINDB۴
۹پارسا دهقانیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMINDB۴
۱۰حدیث رنجبرچهارمحال بختیاریبروجنشیروانیشیروانینصیریMINDB۵
۱۱کیان مهر کریمیگیلانرودبارمرتضاییمرتضاییکریمیMINDB۵
۱۲محمدطاها شیرانیچهارمحال بختیاریبروجنشیروانیشیروانیعلیخانیMINDB۵
۱۳محمد متین دورائیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMINDB۶
۱۴آتنا محمود آبادی کرمانسیرجانامان الهیلطفعلی زادهلطفعلی زادهMINDB۶
۱۵مهرسام حیدریگیلانرودبارمرتضاییگیلانکریمیMINDB۶
۱۶محمدطاها رفیعیچهارمحال بختیاریبروجنشیروانیشیروانیکریمیMINDB۷
۱۷امیر پارسا محمدیقمقمرضاییرضاییرضاییMINDB۷
۱۸علی اصفهانیقمقمرضاییرضاییرضاییMINDB۸
۱۹کیانا نصیحتیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMINDB۸
۲۰محمد امین یزدانیمازندرانقائمشهرگودرزیان موسویموسویMINDB۹
۲۱نازنین زهرا میرشکارچهارمحال بختیاریبروجنشیروانیشیروانیعلائیMINDB۹
۲۲ایلحان طاحونیاردبیلپارس آبادبهانستهبهانستهسیاحیMINDB۱۰
۲۳ونوس باباونداردبیلپارس آبادبهانستهبهانستهسیاحیMINDB۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind C

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱یشما اسدپورکهگیلویه و بویر احمدیاسوجصداقتیصداقتیاسدیMINDC۱
سلاله تقویمازندرانبابلگودرزیانحبیبیحبیبیMINDC۲
۲آیسن یلمهچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیعلائیMINDC۲
۳عرشیا رشیدیکهگیلویه و بویر احمدیاسوجصداقتیصداقتیارجمندMINDC۲
۴علی مهرورز پورقمقمرضاییرضاییرضاییMINDC۳
۵آریا مرادی کرکرمانبافتامان الهیزمانیروح الامینیMINDC۳
۶محمدصدرا گشائیتهرانشهر قدسملکیملکیمهریMINDC۴
۷نرجس ماندگاریهرمزگان بندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMINDC۴
۸آتنا کریمیکرمانشاهقصرشیرینرجبیرجبیرجبیMINDC۵
۹محمدطاها تاجیکهمدانملایرترکاشوندصفریترکاشوندMINDC۵
۱۰نیما امینی بروجنیچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانینصیریMINDC۶
۱۱فاطمه زهرا مریدی فر هرمزگان بندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMINDC۶
۱۲آرمان مهرانفراصفهانکاشانکوچکیکوچکیبهرامMINDC۷
۱۳علی حسین ربانی نژادچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیکریمیMINDC۸
۱۴هستی امیری فریزداناردهقاندهقانقربانیMINDC۸
۱۵حسام صوغانیهرمزگان بندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMINDC۹
۱۶مبین امیریتهرانتهرانپورفلاحپورفلاحپورفلاحMINDC۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 1-A

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱آریسا اسدیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیجوادیMIND1A۱
۲مهتاب حیدریکرمانشاهقصرشیرینرجبیرجبیرجبیMIND1A۲
۳محمدیاسین غفاریقمقمرضاییرضاییرضاییMIND1A۳
۴آوین یارویسیکرمانشاهقصرشیرینرجبیرجبیرجبیMIND1A۴
۵آراد رستمیالبرزکرجمیرزاییمیرزاییقاسمیMIND1A۵
۶محمد متین جعفریتهرانتهرانمقدممقدممقدمMIND1A۶
۷امیرعلی تقی زادهتهرانتهرانمقدممقدمفاطمه درخشانMIND1A۷
۸محمد جواد آمونلرستان خرم آبادباز پروازبازپروازبازپروازMIND1A۸
۹آدرین حسینیسمنانشاهرودجهانشاهیفرخیفرخیMIND1A۹
۱۰ترمه فضلیزنجانزنجاننوریاننوریاننوریانMIND1A۱۰
۱۱ابوالفضل امانیلرستان خرم آبادباز پروازبازپروازبازپروازMIND1A۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 1-B

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱محمد پارسا یعقوبیمازندرانبابلگودرزیانحبیبیحبیبیMIND1B۱
۲هلیا صابریهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMIND1B۲
۳آیلین جوادیگیلانگیلانمرتضاییمرتضاییمنافیMIND1B۲
۴فاطمه مهدی پورتهرانتهرانجابریجابریجابریMIND1B۳
۵آدرین نیک فرجامهرمزگان بندرعباس بردستانیبردستانیمظفریMIND1B۳
۶امیرمحمدخاکیاصفهان کاشانکوچکیکوچکیپنجیMIND1B۴
۷یکتا رونقیزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیMIND1B۴
۸کسری کشاورزنورمحمدیکرجالبرزمیرزاییمیرزاییقاسمیMIND1B۵
۹سیدمحمدحسین دهقانیزدیزددهقاندهقانقاسم زادهMIND1B۵
۱۱یوسف میزسازیزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیMIND1B۵
۱۹نیایش زارعیزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیMIND1B۵
۱۰نیلا رشیدیخوزستانایذهاسماعیل وندیاسماعیل وندیزیبا اسماعیل وندیMIND1B۶
۱۲النا حیات پورلرستانخرم آبادبازپروازبازپروازبازپروازMIND1B۷
۱۳سیدعلی موسویلرستانخرم آبادبازپروازبازپروازبازپروازMIND1B۷
۱۴محمدشایان صدیقیاصفهان کاشانکوچکیکوچکیبهرامMIND1B۸
۱۵حلما ترک تکمه داشیهمدانهمدانصفریصفریحاصلیMIND1B۸
۱۶محمدطاها بیرانوندلرستانخرم آبادکرمیکرمیمعتمدیMIND1B۹
۱۷آیناز تقی زادهتهرانتهرانمقدممقدمفاطمه درخشانMIND1B۹
۱۸آرمان کاوهسمناندامغانجهانشاهیعسکریعسکریMIND1B۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 1-C

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱سوگل محمدیزنجانخدابندهخانیخانیبگلوMIND1C۱
۲آرمیتا رستگارهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیجوادیMIND1C۲
۳پارمیدا رستگارهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیجوادیMIND1C۳
۴محمد هادی رحمانیزنجانخدابندهخانیخانیبگلوMIND1C۴
۵معین عسگریقمقمرضاییرضاییرضاییMIND1C۵
۶ریحانه شریفاتهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMIND1C۶
۷حنانه بیرانوندلرستانخرم آبادکرمیکرمیمعتمدیMIND1C۷
۸کوثر رجبی راداصفهانکاشانخانیخانیبگلوMIND1C۸
۹نغمه همتییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیMIND1C۹
۱۰یسنا فلاحزنجانخدابندهخانیخانیبگلوMIND1C۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 2-A

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبهامتیاز
۱گرشا ابوعلیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMIND 2B۱۱۰
۲امیرحسین آقا پوراصفهانکاشانکوچکیکوچکیحقیقت صفتMIND 2B۲۹
۳زینب عباس زادهاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیMIND 2B۲۹
۴محمدعدنان هاشمیکرمانبردسیرامان الهیبردسیردهدشتیMIND 2B۳۸
۵یاسمین صادقییزدیزددهقاندهقانحسینیMIND 2B۴۷
۶فاطمه سلیمانی دارستانیگیلانرستم آبادمرتضاییتوحیدیتوحیدیMIND 2B۴۷
۷محمدرضا سلمانیهمدانملایرصفریترکاشوندنیک اندامMIND 2B۵۶
۸امیرحسین عبداللهیخراسان رضویمشهدبزرگمنشبزرگمنشبزرگمنشMIND 2B۵۶
۹بهارمنتظرییزدیزددهقاندهقانحسینیMIND 2B۵۶
۱۹یلدا اشرفیتهرانتهرانجهانشاهیجهانشاهیجهانشاهیMIND 2B۶۵
۱۰نازنین زهرا تاجیکگیلانمنجیلمرتضاییپاشاییپاشاییMIND 2B۶۵
۱۱مهلا کمالییزدیزددهقاندهقانباغیانیMIND 2B۷۴
۱۲هلیا جمالیتهرانتهرانجهانشاهیجهانشاهیجهانشاهیMIND 2B۸۳
۱۳ملینا محسن علی آبادییزدیزددهقاندهقانجدیدیMIND 2B۹۲
۱۴رونیا کوهیهمدانهمدانصفریصفریحاصلیMIND 2B۱۰۱
موسسه ذهن نو

سطح Mind 2-B

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱محمدعلی علیزاده فخارقمقمرضاییرضاییرضاییMIND2A۱
۲طوبی سرپرستاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیMIND2A۲
۳حلما محمدرضاییهمدانملایرصفریترکاشوندنیک اندامMIND2A۳
۴رمیصا مهدیخانیقمقمرضاییرضاییرضاییMIND2A۴
۵پارسا فریدونی پورتهرانتهرانمقدممقدممقدمMIND2A۵
۶آرنیا رضاییاردبیلپارس آبادبهانستهبهانستهشاهیMIND2A۶
۷نازنین احمدیچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیMIND2A۷
۸اسما کریمیهمدانملایرصفریترکاشوندتاجیکMIND2A۸
۹آرش محمد پور تهرانتهرانمقدممقدممقدمMIND2A۹
۱۰محمد طاها علی پور کنفیگیلانگیلانمرتضاییمرتضاییزینعلیMIND2A۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 2-C

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبهامتیاز
۱پرستش درییزدیزددهقاندهقانقاسم زادهMIND 2 C۱۱۰
۲امیرعلی رضاییانخوزستاندزفولخلف سیدیخلف سیدیفروزشMIND 2 C۲۹
۳ساجده پرسیانیزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیMIND 2 C۲۹
۴فاطمه نبوتی فرخوزستاندزفولخلف سیدیخلف سیدیفروزشMIND 2 C۳۸
۵معصومه خیر اندیشاصفهانکاشانکوچکی کوچکیرضیه السادات حسینیMIND 2 C۴۷
۶علیرضا محرومیهیزدیزددهقاندهقاناسماعیلیMIND 2 C۴۷
۷پارسا عامریتهرانتهرانجهانشاهیجهانشاهیجهانشاهیMIND 2 C۵۶
۸امیرعلی محمدپورتهرانتهرانمقدممقدممقدمMIND 2 C۵۶
۹هیراد صفاییکهگیلوبویراحمدیاسوجصداقتیصداقتیکرمیMIND 2 C۶۵
۱۰سارینا بهادریزدیزددهقاندهقاناسماعیلیMIND 2 C۶۵
۱۱فاطمه السادات توکلیکرمانکرمانامان الهیامان الهیضیاییMIND 2 C۷۴
۱۲یسنا رحیمی پوریزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیMIND 2 C۷۴
۱۳محمدطاها اسلامی بندریتهرانتهرانجهانشاهیجهانشاهیجهانشاهیMIND 2 C۸۳
۱۴ایلیا شاملیتهرانتهرانتوسلیتوسلیتوسلیMIND 2 C۹۲
۱۵ملیکا ادیب فرهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریMIND 2 C۱۰۱
موسسه ذهن نو

سطح Mind 3-A

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱محمدطاها مرزوقیانتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 A۱
۲شاهین محمدپورتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 A۲
۳اسرا تالادهتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 A۳
۴محمد ارمیا بگانالبرزکرجمیرزاییمیرزاییقاسمیM 3 A۴
۵طاها میرزا جانیتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 A۵
۶بهار واخوشتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 A۶
۷پرستش سرمالیانلرستانپلدخترصادقیمهریمهریM 3 A۷
۸عرفان نوش آبادیتهرانگرمدرهرئوفیرئوفیرئوفیM 3 A۸
۹مانی افشارتهرانتهرانپورفلاحپورفلاحپورفلاحM 3 A۹
۱۰هستی کوکبیتهرانتهرانمتولیمتولیمتولیM 3 A۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 3-B

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱آترینا ابراهیمیتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 B۱
۲تیام خدابخشتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 B۲
۳ساراایرانشاهیتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 B۳
۴مدیا مختارتبارفردالبرزکرجمیرزاییمیرزاییقاسمیM 3 B۳
۵باران زمانیتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 B۴
۶برسام غفوریتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 B۵
۷کامیار دودانگهتهرانتهرانمقدممقدممقدمM 3 B۶
۸رقیه زهرا صابرییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM 3 B۶
۹روشان خسروجردیهمدانهمدانصفریصفریحاصلیM 3 B۸
۱۰زینب ضیایونتهرانتهرانمتولیمتولیمتولیM 3 B۹
۱۱صدف رادتهرانتهرانمتولیمتولیمتولیM 3 B۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 3-C

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبهامتیاز
۱محمدابراهیم علیپورمازندرانقائمشهرگودرزیانگودرزیانگودرزیانM 3 C۱۱۰
۲شیدا شکوهی منشلرستانخرم آبادبازپروازبازپروازبازپروازM 3 C۲۹
۳فاطمه شاکرمیلرستانخرم آبادبازپروازبازپروازبازپروازM 3 C۳۸
۴نادیا رفیعییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM 3 C۴۷
۵رقیه عزیزییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM 3 C۴۷
۶محمدطاها اسدیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریM 3 C۵۶
۷زهرا رضایییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM 3 C۵۶
۸علی رضا محرابیتهرانتهرانابراهیمیابراهیمیابراهیمیM 3 C۶۵
ماهان شوندیتهرانتهرانپورفلاحپورفلاحپورفلاحM 3 C۷۴
۹امیرعلی فتحیزنجانزنجاننوریاننوریاننوریانM 3 C۸۳
۱۰سلنا عظیمیزنجانزنجاننوریاننوریاننوریانM 3 C۹۲
۱۱امیر محمد فیضیتهرانتهرانابراهیمیابراهیمیابراهیمیM 3 C۱۰۱
موسسه ذهن نو

سطح Mind 4-A

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱محمدصدرا پورطالبیزدیزددهقاندهقانرضیه حسینیM4A۱
۲نیایش نجیباصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM4A۲
۳هستی عزیزییزدیزددهقاندهقانرضیه حسینیM4A۳
۴نرگس واحدیاناصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM4A۳
۵سارینا الوند پورهمدانملایرصفریترکاشوندنیک اندامM4A۴
۶امیر مهدی بابابییتهرانشهرقدسملکیملکیعبدیM4A۴
۷ایلیا ابراهیمیزنجانزنجاننوریاننوریاننوریانM4A۵
۸زهرا رنجبرنژادکرمانبافتزمانیزمانیروح الامینیM4A۵
۱۲نرگس سلمه نژادیزدیزددهقاندهقانرضیه حسینیM4A۵
۹امیرعلی چهاردولیهمدانملایرصفریترکاشوندنیک اندامM4A۶
۱۰امیرعلی بهرامیلرستانخرم آبادکرمیکرمیحسنوندM4A۶
۱۳النا ابومحمدییزدیزددهقاندهقانرضیه حسینیM4A۶
۱۱زهرا ئیل خانیتهرانتهرانکرمیکرمیکرمیM4A۷
۱۴ماهان اسکندر پورزنجانزنجاننوریاننوریاننوریانM4A۹
۱۵ایلیا رئوفمرکزیساوهنوری نوری نوری M4A۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 4-B

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱طهورا طهماسبیچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیM4B۱
۲ریحانه نراقیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM4B۲
۳فهیمه شعبانیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM4B۳
۴علیرضا اسدیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریM4B۳
۵امیرحسین کریمییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM4B۴
۶فاطمه اخلاقی بوزانیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیمحلوجیM4B۴
۷مهشاد گلو شجردیهمدانملایرصفریترکاشوندنیک اندامM4B۵
۸یسنا شیخیچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیM4B۵
۱۰مهرناز بسیجیزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM4B۵
۹آوا رضاییاصفهان مبارکهاسماعیل زادهاسماعیل زادهرضاییM4B۶
۱۱پرنیا عبدیکرمانشاهکرمانشاهداراییداراییداراییM4B۷
۱۲مهدیس شیرانیچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیM4B۷
۱۳آذین حسن زاده لرستان خرم آباد کرمیکرمیحسنوندM4B۸
۱۴نازنین یوسفیاصفهانمبارکه اسماعیل زاده اسماعیل زادهرضاییM4B۹
۱۵امیرعلی تاجیک تهرانتهرانمقدممقدمطالبیM4B۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 4-C

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱ایلیا جمشیدی یزدیزددهقاندهقانقاسم زادهM4C۱
۲ابراهیم رنجکشخوزستانایذهاسماعیل وندیاسماعیل وندیاسماعیل وندیM4C۲
۳شایسته شاهین بنا خوزستاندزفولخلف سیدیخلف سیدیفروزشM4C۳
۴زهرا پریچهراصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM4C۴
۵زهرا طحان هرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریM4C۴
۶محنا عنبریهمدانملایرصفریترکاشوندنیک اندامM4C۵
۷مسیح ستایش فرخوزستاندزفولخلف سیدیخلف سیدیفروزشM4C۵
۸مریم دژپسندیزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM4C۵
۹مهدی محمودیانچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیM4C۶
۱۰امیرحسین عبدالملکیتهرانتهرانمقدممقدممقدمM4C۷
۱۱حسین صفیانچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیM4C۷
۱۲فاطمه غنچه پورکرمانبافتزمانیزمانیروح الامینیM4C۸
۱۳درسا مافیتهرانتهرانتیموریتیموریمحمدیM4C۹
۱۴فاطمه صفدریهمدانملایرصفریترکاشوندنیک اندامM4C۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind V-B

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنی
۱مهدیس فضلیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM7B
۲آرشاویر برزینهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریM7B
۳امیر مهدی منصوریهمدانملایرصفریترکاشوندرحمانی فرM7B
۴آیلین عباسی رفعت همدانهمدانصفریصفریقاریM7B
۵محمدحسن شادمانی زادهاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM7B
۶الینا عباسی رفعت همدانهمدانصفریصفریقاریM7B
۷یاسمن ماندگارییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM7B
۸مهرشاد بهزاداردبیلپارس آیادبهانستهبهانستهشاهیM7B
۹مهدی حسینیاردبیلپارس آیادبهانستهبهانستهاصغریM7B
۱۰آرتین کارگراردبیلپارس آیادبهانستهبهانستهسیاحیM7B
موسسه ذهن نو

سطح Mind V-C

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱مهدیه سلیمانیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیکریمیM7C۱
۲کوثر شادمانی زادهاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM7C۲
۳نیایش مطبوعیخراسان رضویمشهدبزرگمنشبزرگمنشبزرگمنشM7C۲
۴امیرحسین دهقانیزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM7C۲
۵مبینا جلالیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریM7C۳
۶زهرا زارعیزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM7C۳
۷رها مصفاتهرانتهرانترابیترابیترابیM7C۴
۸امیرمحمد رئیسیبوشهربوشهردهقاندهقاننجفیM7C۴
۹احمدرضا آذر گرهمدانملایرصفریترکاشوندرحمانی فرM7C۵
۱۰نیایش گلپذیراصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM7C۵
۱۱محمدرسول نیریکرمانشاهقصرشیرینرجبیرجبیرجبیM7C۶
۱۲ایلیا شفائیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM7C۶
۱۳امیرعلی بابائیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM7C۷
۱۴هستی باقریتهرانتهرانصدریصدریمحمودیM7C۷
۱۵یگانه جوینانیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM7C۸
۱۶محمدطاها حسین زادهاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM7C۹
۱۷ستایش گلپذیراصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM7C۹
۱۸پارسا محسنی نژادکرمانکرمانامان الهیامان الهیمهرابیانM7C۱۰
۱۹یسنا خراسانیکرمانسیرجانلطفعلی زادهلطفعلی زادهلطفعلی زادهM7C۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 10-B

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱دانیال احمدییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM10B۱
۲فاطمه سنجر آرانیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیداداشیM10B۲
۳محمد پویان زندیهمدانهمدانصفریصفریصفریM10B۳
۴محمد حسین نکوناماصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM10B۳
۵مهدیه صفریاصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM10B۴
۶علیرضا صفاریاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM10B۴
۷رومینا قاطعیالبرزکرجمیرزاییمیرزاییقاسمیM10B۵
۸فاطمه سادات حسینیالبرزکرجمیرزاییمیرزاییقاسمیM10B۵
۹سید حامد سید پوراصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM10B۶
۱۰ریحانه طاهر جبلیقمقمرضاییرضاییرضاییM10B۶
۱۱امیر محمد گودرزیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM10B۷
۱۲محمدطاها قنبرپوراصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM10B۸
۱۳امیرعباس خادمیتهران شهرقدسملکیملکیعبدیM10B۹
۱۴سولماز وجاهتیاصفهاناصفهانامینامینچنگانیانM10B۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 10-C

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبه
۱بهاره سلطانیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM10C۱
۲مبینا غضنفرییزدیزددهقاندهقانمهدیه دهقانM10C۲
۳زهرا ملا رستمیهرمزگانبندرعباسبردستانیبردستانیمظفریM10C۳
۴باران گودرزیتهرانتهرانجابریجابریجابریM10C۳
۵صهبا محمدیقمقم رضاییرضاییرضاییM10C۴
۶زهرا جلالیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیپنجیM10C۴
۷نسرین شاکریاصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM10C۵
۸مبینا اژدرییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM10C۵
۹نیلیا استوارمازندرانقائمشهرگودرزیانگودرزیانگودرزیانM10C۶
۱۰ابوالفضل مالکیاصفهانکوهپایهمالکیمالکیمالکیM10C۶
۱۱فاطمه خاکیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM10C۷
۱۲محمدیاسین باقریچهارمحال وبختیاریبروجنشیروانیشیروانیشیروانیM10C۷
۱۳نازنین زهرا عبدی فردگیلانرستم آبادمرتضاییتوحیدیتوحیدیM10C۸
۱۴زهرا حدادیقمقم رضاییرضاییرضاییM10C۹
۱۵ابراهیم الیاس زادهاردبیلپارس آبادبهانستهبهانستهسیاحیM10C۱۰
موسسه ذهن نو

سطح Mind 11

ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرنام نماینده استاننام نماینده شهرنام مربیسطحرده سنیرتبهامتیاز
۱رضوان رضایییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM11C۱۱۰
۲پریسا پور احمدقمقمرضاییرضاییرضاییM11C۱۱۰
۳علی پرستشیزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM11C۲۹
۴فاطمه امیرطاهریکرمانبافتزمانیزمانیروح الامینیM11C۲۹
۵محمدجواد سلیمانی تپه سریمازندرانقائمشهرگودرزیانگودرزیانگودرزیانM11C۳۸
۶مونا ابومحمدییزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM11C۳۸
۷آریسا بیاتهمدانهمدانصفریصفریقاریM11C۳۸
۸سارا مهدیخانیقمقمرضاییرضاییرضاییM11C۴۷
۹فاطمه توحیدی فراصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM11C۵۶
۱۰فاطمه علی کرمیهمدانملایرصفریترکاشوندرحمانی فرM11C۵۶
۱۱احسان ذکیقمقمرضاییرضاییرضاییM11C۶۵
۱۲ستایش آقائیهمدانهمدانصفریصفریصفریM11C۶۵
۱۳فاطمه معین پوریزدیزددهقاندهقانرضیه السادات حسینیM11C۶۵
۱۴دریا سلیمانیهمدانملایرصفریترکاشوندرحمانی فرM11C۷۴
۱۵امیررضا وهاب زادهاردبیلپارس آبادبهانستهبهانستهسیاحیM11C۸۳
۱۶فاطمه سادات حسینیاصفهانکاشانکوچکیکوچکیواحدی زادهM11۹۲
۱۷فاطمه زهرا شاهمرادیکرمانبافتزمانیزمانیروح الامینیM11۱۰۱