نتایج

برندگان پیک 1399

ردیفنام و نام خانوادگیشهر/ استانسطحشماره تماسنام مربی
1آرشام کریمیخوزستانmind9106003054
2فاطمه نوبختچهارمحال و بختیاریmind10شیروانی
3ریحانه اکبریاصفهانmind49916843599اسماعیل زاده
4حسام جسمانیکرمانmind9133956312
5حلما سادات شاه چراغتهرانmind69126107714

Views: 0

دیدگاهتان را بنویسید