نتایج

برندگان پیک ۱۳۹۹

ردیفنام و نام خانوادگیشهر/ استانسطحشماره تماسنام مربی
۱آرشام کریمیخوزستانmind۹۱۰۶۰۰۳۰۵۴
۲فاطمه نوبختچهارمحال و بختیاریmind10شیروانی
۳ریحانه اکبریاصفهانmind4۹۹۱۶۸۴۳۵۹۹اسماعیل زاده
۴حسام جسمانیکرمانmind۹۱۳۳۹۵۶۳۱۲
۵حلما سادات شاه چراغتهرانmind6۹۱۲۶۱۰۷۷۱۴

دیدگاهتان را بنویسید