برنامه هفتگی  آموزشگاه ذهن نو :

شنبه

 کلاس تقویتی

پایه های

دوم,پنجم,هفتم

۱۴:۳۰-۱۷

نقاشی روانشناسی

۱۵-۱۶

 

 خوشنویسی روانشناسی

۱۶-۱۷

 

یکشنبه

چرتکه mind1

۱۴:۳۰-۱۶

 

چرتکه mind1

۱۶-۱۷

 

 

 

دوشنبه

چرتکه mind1

۱۴-۱۵:۳۰

۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

۱۶-۱۷

چرتکه mind4

۱۵:۳۰-۱۶:۳۰

 

 چرتکهpre mind B

۱۵:۳۰-۱۶:۳۰

 

 

سه شنبه

چرتکه mind5

۱۴-۱۵:۳۰

 

 چرتکه mind6

۱۵:۳۰-۱۷

 

 
چهارشنبه

چرتکه mind1

۱۴:۳۰-۱۶

۱۶-۱۷:۳۰

 

چرتکهpre mind A

۱۱-۱۲:۳۰

چرتکه mind

۱۵:۳۰-۱۷

 

 کلاس تقویتی

پایه ششم

۱۴-۱۵:۳۰

پایه هفتم

۱۶-۱۷:۳۰

پنجشنبه

چرتکه mind1

۱۰:۱۵-۱۱:۴۵

چرتکه premind

۱۰:۳۰-۱۲

چرتکه mind2

۱۲-۱۳:۳۰

چرتکه Advance

 

۱۰:۳۰-۱۲

  کلاس تقویتی

پایه هفتم

۱۱:۳۰-۱۲:۳۰

پایه دوم

۹-۱۰

پایه چهارم

۱۲:۳۰-۱۳:۳۰

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید