چرتکه

فواید چرتکه

چرتکه (محاسبات ذهنی)

 

فوایدچرتکه چیست؟

زماینکه بچه ها با چرتکه کار میکنند با توجه به اینکه باید با دوتا دست کار میکنند ، و از آنجاییکه سمت راست بدن را سمت چپ مغز هدایت میکند و سمت چپ بدن را سمت راست مغز هدایت میکند، وقتی بچه ها با چرتکه کار میکند پس هر دو نیمکره مغز را فعال میکنند.

 

چرتکه (محاسبات ذهنی)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید