نتایج

آخرین جدول رده بندی لیگ رمضان، سطح Mind

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

کدنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱ابراهیم عالیپور۵۰ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۲ابوالفضل حسن پور۵۰تهرانتهرانبیات
۳اسرا جوهر۵۰بوشهربوشهرزمانی
۴الشن هاشمی۵۰ماهنشانزنجانصیادی
۵امیرحسین نودعی۵۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۶امیرعلی پورچراغی۵۰کرمانکرماننظری
۷امیرعلی صادقی۵۰کرمانکرمانضیغمی نژاد
۸امیرعلی فلاحتی۵۰یزدیزدلیلا روزگار
۹امیرمحمد کدیور۵۰لنگرودگیلانمحمدی
۱۰امیرمحمد گودرزی۵۰کاشانکاشانفاطمه پنجی
۱۱امین صفرپور۵۰قمقمرضایی
۱۲آرتین ناظم زاده۵۰رشتگیلاناشتری
۱۳آرشیدا عمو۵۰بابل مازندرانگودرزیان
۱۴آلا نعمتی۵۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۵آنیا ابراهیمی۵۰عالیشهربوشهراکبرپور
۱۶آیناز میرکمانداری۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۱۷پردیس پنهانه۵۰بوشهربوشهرمحمودی
۱۸پرنیا رضاپور۵۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۹تیام سپهوند۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۲۰ثنا مبتکری۵۰لنگرودگیلانفلاح
۲۱حسام عیسی زاد۵۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۲رادین سلطانی۵۰تهران ۴تهرانگلبری
۲۳رومینا قاطعی۵۰کرجالبرزقانع
۲۴ریحانه ایرانپور۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۲۵زهرا حیدری۵۰خدابندهزنجانزهرا خانی
۲۶ساجد پرند۵۰عالیشهربوشهراکبرپور
۲۷ساینا سلیمانی۵۰بوشهربوشهرمحمودی
۲۸سبحان شیخ شعاعی۵۰کرمانکرمانضیغمی نژاد
۲۹سپهر قاسمی۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۳۰ستایش علیرضایی۵۰اصفهاناصفهانسعیدی
۳۱ستایش قنبری۵۰اصفهاناصفهانچنگانیان
۳۲ستایش میرابی۵۰بندرعباسهرمزگانسلیمی
۳۳سونیا بیگدلو۵۰خدابندهزنجانخدابنده لو
۳۴سیده ریحانه موسوی۵۰بوشهربوشهرزمانی
۳۵شاینا اسدی۵۰ازنالرستانامانی
۳۶طاها ابراهیم عطاکویی۵۰لنگرودگیلانخلیلیان
۳۷عباس ساکت باش۵۰سنگرگیلانمعصومی
۳۸عسل آسترکی۵۰درود لرستانآریان پور
۳۹علیسان پازش۵۰کرجالبرزاعمی
۴۰فاطمه احمدی فرد۵۰کرمانکرمانضیغمی نژاد
۴۱فاطمه امینی نسب۵۰عالیشهربوشهراکبرپور
۴۲فاطمه شاکری۵۰کرمانکرمانضیغمی نژاد
۴۳فاطمه معین پور۵۰یزدیزدحسینی
۴۴فاطمه نادری۵۰ایذهخوزستاننجف پور
۴۵فربد محمدی۵۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۴۶کسرا احمدی۵۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۴۷کیارش اسدی۵۰کرمانکرماننظری
۴۸مانیا محمدمیرزایی۵۰کرمانکرمانمهرابیان
۴۹ماهان سلیمانی فر۵۰همدانهمدانمحسنلو
۵۰محمدایلیا قطبی۵۰آران و بیدگلکاشانمومنی
۵۱محمدجواد کشاورز۵۰ازنالرستانامانی
۵۲محمدمهدی محمدی۵۰قائمشهرمازندرانوثوقی
۵۳مریم سادات جمشیدی۵۰بوشهربوشهرحیدری
۵۴مریم قلی زاده۵۰بندرعباسهرمزگانسلیمی
۵۵نازنین زهرا رضایی۵۰یزدیزدباقری
۵۶نازنین زهرا محمدی۵۰لنگرودگیلانمحمدی
۵۷نرجس سحرخیز۵۰لنگرودگیلانمحمدی
۵۸هدیه هنری راد۵۰ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۵۹هستی عیسی زاد۵۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۶۰هستی میردریکوند۵۰خرم آبادلرستانبازپرواز
۶۱یاسین فتاحی۵۰ملایرهمدانموسوی
۶۲یگانه کارگر۵۰جمبوشهرسنجری
۶۳ابوالفضل بازدارO۴۸رشتگیلانمعصومی
۶۴ارشیا احمدی نیا-۴۸دزفولخوزستانفروزش
۶۵امیرحسین بیگدلو-۴۸خدابندهزنجانخدابنده لو
۶۶امیررضا بسطامی-۴۸لرستانلرستانبازپرواز
۶۷امیرعلی چراغی-۴۸تهرانتهرانبیات
۶۸امیرعلی والایی شایسته-۴۸همدانهمدانزنگنه
۶۹آرام شهبازی فر-۴۸خرم آبادلرستانآزادی
۷۰بارمان شکرپور-۴۸خرم آبادلرستانآزادی
۷۱حدیثه عبدلی-۴۸تهرانتهرانکاشفی
۷۲حسام الدین اسکندری-۴۸ازنالرستانامانی
۷۳حسام دشتبانیO۴۸عالیشهربوشهراکبرپور
۷۴حسنیه گلستانی فر-۴۸کرمانکرمانضیغمی نژاد
۷۵دانیال حلاج-۴۸دزفولخوزستانفروزش
۷۶دینا محمدی-۴۸شهرقدستهرانعبدی
۷۷رادین براریO۴۸رشتگیلانمعصومی
۷۸سارا زارع-۴۸یزدیزدباقری
۷۹سوگند منصوری-۴۸خرم آبادلرستانآزادی
۸۰سیدمحمدطاها موسوی-۴۸رودبارگیلانصدیقی
۸۱سیده مهرانه موسوی-۴۸بوشهربوشهرمحمودی
۸۲علی اکبر عسگری-۴۸ورزنهاصفهانعلیان
۸۳علی عشیری-۴۸دزفولخوزستانفروزش
۸۴فاطمه ابراهیمی فرسنگی-۴۸کرمانکرمانتقی زاده
۸۵کیارش قائدرحمتی-۴۸درود لرستانساکی
۸۶مائده حقی-۴۸تهرانتهرانشهیدی
۸۷مهدیس نصیری زاده-۴۸امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۸۸مهراد محمدزاده-۴۸کرجالبرزاعمی
۸۹نازنین زهرا بیات-۴۸تهرانتهرانافشار
۹۰هلما میرزایی-۴۸امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۹۱یاسین پیروی-۴۸اراکمرکزیعیالوار
۹۲یاسینا آژیر-۴۸اراکمرکزیکمانی
۹۳یسنا میرزایی-۴۸اراکمرکزیقربانی
۹۴یوسف بابایی-۴۸ملایرهمدانپیریانی
۹۵الینا کارگرزاده-۴۶کرمانکرمانضیغمی نژاد
۹۶آیلین بهرامی معز-۴۶همدانهمداناوقان
۹۷رقیه وشادی آرانی-۴۶آران و بیدگلکاشانقربان
۹۸زهرا نادری-۴۶ایذهخوزستاننجف پور
۹۹سارا مقدسی-۴۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۰۰مبین بخشی پور-۴۶رشتگیلانمعصومی
۱۰۱محمدحسین صادقی-۴۶قائمشهرمازندرانوثوقی
۱۰۲محمدطاها رمضانی-۴۶آران و بیدگلکاشانشادکام
۱۰۳مطهره حیدری-۴۶یزدیزدحسینی
۱۰۴ارمغان احمدی--۴۴رشتگیلانغلامی
۱۰۵امیرعلی ابراهیمی پور فرسنگی--۴۴کرمانکرمانتقی زاده
۱۰۶ایلیا خلف سالم--۴۴دزفولخوزستاندرویش زاده
۱۰۷آریا شاهقلی--۴۴دلیجانمرکزیاستاداکبری
۱۰۸پارمیس اراکی تبار--۴۴اراکمرکزیقربانی
۱۰۹پوریا علیزاده حداد--۴۴دزفولخوزستاندرویش زاده
۱۱۰ترنم عابدی زاده--۴۴دزفولخوزستانفروزش
۱۱۱زهرا عباسیان پور--۴۴عالیشهربوشهراکبرپور
۱۱۲ساجده عباسی--۴۴کاشانکاشانشادکام
۱۱۳عسل معتمدی--۴۴دلیجانمرکزیاستاداکبری
۱۱۴علی اصغر بهادری--۴۴دلواربوشهرزمانی
۱۱۵فاطمه نسا احمدی--۴۴چغادکبوشهراکبرپور
۱۱۶مایسا مرندیان--۴۴تهرانتهرانجربان
۱۱۷محمدعرفان محمودی--۴۴دهاقاناصفهانداراب پور
۱۱۸محمدمهدی خودکارقمی--۴۴قم قمرضایی
۱۱۹مرصاد مالکی--۴۴بوشهربوشهرحیدری
۱۲۰ملیکا شاهقلی--۴۴دلیجانمرکزیاستاداکبری
۱۲۱یکتا محبی نیک--۴۴دلیجانمرکزیاستاداکبری
۱۲۲امیرمحمد خرمیان-۴۳خرم آبادلرستانآزادی
۱۲۳آیسان انصاری پور-۴۳کرمانکرمانمهرابیان
۱۲۴پرهام پذیر-۴۳عالیشهربوشهراکبرپور
۱۲۵سام حیدری-۴۳تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۲۶شایان سبزی-۴۳ازنالرستانامانی
۱۲۷شکیبا مهره کش-۴۳اصفهاناصفهانبابایی
۱۲۸علی اصغر زرینی-۴۳تهران ۴تهرانگلبری
۱۲۹علیرضا تراب احمدی-۴۳تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۳۰فاطمه علامه-۴۳همدانهمدانقربانی
۱۳۱فاطمه نودهی-۴۳بندرعباسهرمزگانبردستانی
۱۳۲کسری غفوری-۴۳تهرانتهرانبیات
۱۳۳گل آرا حسین مردی-۴۳رشتگیلانمعصومی
۱۳۴محمدپارسا قربانی-۴۳همدانهمدانقربانی
۱۳۵محمدطاها خدایاری-۴۳تهرانتهرانقاسمی
۱۳۶مهدیسه نظری-۴۳امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۱۳۷هانیه محمدی-۴۳زنجانزنجانکرمی
۱۳۸یسنا پیله ورقلی زاده-۴۳رفسنجانکرمانرضایی
۱۳۹یسنا رضایی-۴۳قائمشهرمازندرانگودرزیان
۱۴۰یلدا پیله ورقلی زاده-۴۳رفسنجانکرمانرضایی
۱۴۱امیرعلی لیراوی-۴۲بندرگناوهبوشهرجهاندیده
۱۴۲تسنیم صفاریان-۴۲کرمانکرمانضیغمی نژاد
۱۴۳طاها فرهادی-۴۲شهریارتهرانملیکا میرزایی
۱۴۴متین حاتمی-۴۲ملایرهمدانجوادی
۱۴۵محمدرضا حاتمی-۴۲ملایرهمدانترکاشوند
۱۴۶آیدا دشتستانی--۴۱چغادکبوشهراکبرپور
۱۴۷سپهر حسن زاده--۴۱رودبارگیلانصدیقی
۱۴۸کسرا شکوه سلجوقی--۴۱کرمانکرماننکوآمال
۱۴۹کیمیا مهران پور--۴۱یزدیزدمیرشمسی
۱۵۰مبینا حسینخانی--۴۱کرمانکرمانضیغمی نژاد
۱۵۱محمدامین هاشمی--۴۱عالیشهربوشهراکبرپور
۱۵۲نرگس سالاروند--۴۱دلیجانمرکزیاستاداکبری
۱۵۳نگار حاج آقا علیپور--۴۱عالیشهربوشهراکبرپور
۱۵۴نگین حاج آقاعلیپور--۴۱عالیشهربوشهراکبرپور
۱۵۵امیرحسین محمدی نژادO۴۰آران و بیدگلکاشانداداشی
۱۵۶امیرعباس برفر--۴۰دزفولخوزستانفروزش
۱۵۷امیرمحمد شریفیان-۴۰رفسنجانکرمانرضایی
۱۵۸ایسان قلندری--۴۰همدانهمدانصفی پور
۱۵۹آرام میرحسینیO۴۰کرمانکرمانحسن زاده
۱۶۰آیلین آزادوار---۴۰دزفولخوزستانفروزش
۱۶۱آیناز نیکخواه---۴۰بوشهربوشهرزمانی
۱۶۲پوریا واسعی---۴۰رشتگیلانمعصومی
۱۶۳تمنا غلامزاده-۴۰امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۱۶۴حدیث مقدمO۴۰یزدیزدزارع
۱۶۵حلیا مرادی-۴۰رشتگیلاناشتری
۱۶۶ریحانه حسین بیکیO۴۰یزدیزدزارع
۱۶۷زهرا عرب نژاد-۴۰کرمانکرمانموسوی
۱۶۸زهرا غاربی--۴۰عالیشهربوشهراکبرپور
۱۶۹زینب رزمی--۴۰عالیشهربوشهراکبرپور
۱۷۰ساجده بهاری خواه--۴۰منجیلگیلانپاشایی
۱۷۱ستایش جانباز-۴۰منجیلگیلانپاشایی
۱۷۲سلاله ارمندپور---۴۰هشتگردالبرزحیاتی
۱۷۳سیدابوالفضل شاکریان-۴۰کاشانکاشانپنجی
۱۷۴سیده نهال جعفری منش---۴۰دزفولخوزستانفروزش
۱۷۵سینا ستاریO۴۰کرمانکرماننظری
۱۷۶عرشیا شکوهی فر---۴۰دزفولخوزستانحیدری
۱۷۷غزال نهاوندی---۴۰دوردلرستانساکی
۱۷۸فاطمه اقبالیO۴۰بوشهربوشهررادنیا
۱۷۹فاطمه مطلبیO۴۰اصفهاناصفهانچنگانیان
۱۸۰فاطمه مقربلیO۴۰آران و بیدگلکاشانقربان
۱۸۱فاطیما نایبیO۴۰سنگرگیلانمعصومی
۱۸۲کیان قلی زاده--۴۰دلیجانمرکزیاستاداکبری
۱۸۳کیمیا خوشدل مفرد---۴۰کاشانکاشانپنجی
۱۸۴محمدپویان زندیO۴۰همدانهمدانقهرمانی
۱۸۵محمدجواد شیروانی زاده--۴۰کاشانکاشانداداشی
۱۸۶محمدطه نامنیO۴۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۸۷مرسانا سمیع زاده-۴۰امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۱۸۸مریم آب روشO۴۰بلغان لارستانفارسحسینی
۱۸۹مریم کشاورز-۴۰دلواربوشهرزمانی
۱۹۰نازنین زهرا صداقتی پورO۴۰ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۹۱نازنین فاطمه برزگر-۴۰رشتگیلانمعصومی
۱۹۲نیایش ارده چی-۴۰شوشترخوزستانسیادتان
۱۹۳هانا طاهری--۴۰کرمانکرمانضیغمی نژاد
۱۹۴هستی رضایی صدرآبادی--۴۰تهران ۴تهرانگلبری
۱۹۵یاسمین فاطمه ولی زاده مقدم-۴۰امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۱۹۶یسنا دهقان---۴۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۹۷یکتا محرابیO۴۰کاشانکاشانقربان
۱۹۸امیرعلی افشارجم--۳۹جمبوشهرسنجری
۱۹۹پارسا زارعیان--۳۹جمبوشهرسنجری
۲۰۰زهراسادات فاطمی--۳۹ورزنهاصفهانفاضلی
۲۰۱سارا عابدین زاده--۳۹بابلمازندرانحبیبی
۲۰۲ابوالفضل محسن زاده--۳۸آران و بیدگلکاشانقربان
۲۰۳الهه نوریان-O۳۸آران و بیدگلکاشانقربان
۲۰۴امیرحسین جلیلی وش-O۳۸تهرانتهرانبیات
۲۰۵آبتین امیدی--۳۸قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۲۰۶آرمیس ذکری-O۳۸بابلمازندرانحبیبی
۲۰۷ترانه نوروزی--۳۸دامغانسمنانمجیدزاده
۲۰۸حسام جسمانی-O۳۸کرمانکرمانحسن زاده
۲۰۹رادین نظامیوند--۳۸منجیلگیلانپاشایی
۲۱۰زهرا خدامرادی--۳۸تهران ۴تهرانگلبری
۲۱۱زینب کبیریOO۳۸یزدیزدحسینی
۲۱۲ستاره کریمیان--۳۸مبارکهاصفهانسعیدی
۲۱۳علی اصغر فرخی نیا-O۳۸بندرگناوهبوشهرجهاندیده
۲۱۴فاطمه زهراالسادات رضوی--۳۸کرمانکرمانحسن زاده
۲۱۵کسرا احسان دوست--۳۸دزفولخوزستانفروزش
۲۱۶محمد خیرخواه-O۳۸رشتگیلانمعصومی
۲۱۷محمدطاها لیراوی--۳۸بندرگناوهبوشهرجهاندیده
۲۱۸محمدمهدی عابدینی-O۳۸لنگرودگیلانزینعلی
۲۱۹یسنا ساغندی--۳۸یزدیزدحمیده دهقان
۲۲۰اشکان سلطانی---۳۷همدانهمدانقربانی
۲۲۱رضا انگالیان پور--O۳۷بوشهربوشهرکرمی
۲۲۲زهرا ابراهیمی---۳۷چغادکبوشهراکبرپور
۲۲۳سیدمحمدمهدی احمدی---۳۷عالیشهربوشهراکبرپور
۲۲۴صدرا قاسمی---۳۷تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۲۵فاطمه زهرا رحیم بخش---۳۷همدانهمدانقربانی
۲۲۶کیانا رفیعی پور---۳۷مبارکهاصفهانسعیدی
۲۲۷مهدی زنده بودی---۳۷چغادکبوشهراکبرپور
۲۲۸نرگس ابراهیمی---۳۷چغادکبوشهراکبرپور
۲۲۹هستی منتخبی---۳۷کرجالبرزاعمی
۲۳۰الینا شیرخانی--۳۶خرم آبادلرستانبازپرواز
۲۳۱آرکان پوررشید-O۳۶ساوهمرکزینوری
۲۳۲درسا علیپور-O۳۶کاشانکاشانقربان
۲۳۳رضا ایرانمنش---۳۶کرمانکرمانضیغمی نژاد
۲۳۴زهرا طیبی-O۳۶اراکمرکزیحسینجانی
۲۳۵زینب قدرتی--۳۶هرنداصفهانصادقی
۲۳۶شایان کشاورزیان---۳۶دامغانسمنانمجیدزاده
۲۳۷فاطمه مهدیخانی--۳۶زنجانزنجانصارمی
۲۳۸مهدیه زهرا طهماسبی--۳۶مازندرانمازندرانگودرزیان
۲۳۹ارین امرایی--۳۵خرم آبادلرستانبازپرواز
۲۴۰امیرارسلان محمودی--۳۵رفسنجانکرمانرضایی
۲۴۱سلاله طهماسبی نژاد--۳۵منجیلگیلانپاشایی
۲۴۲سیدحسام الدین قاسمی--۳۵شهریارتهرانامین فلاح
۲۴۳هستی اصغری--۳۵مازندرانمازندرانگودرزیان
۲۴۴آیدا درویشی--O۳۴مبارکهاصفهانقربانی
۲۴۵سیدعلی قریشی-O-۳۴رشتگیلانمعصومی
۲۴۶سیده الناز جمالی---۳۴ساوهمرکزینوری
۲۴۷فاطیما رشنو--O۳۴خرم آبادلرستانبازپرواز
۲۴۸محمدهادی سراج--O۳۴تهرانتهرانخسروپناه
۲۴۹مریم جلالی---۳۴دلیجانمرکزیاستاداکبری
۲۵۰هلما شهیدی زندی--O۳۴کرمانکرمانمهرابیان
۲۵۱امیرمحمد خلیلی-O۳۳ورزنهاصفهانفاضلی
۲۵۲آرمان احمدنیا--۳۳دلواربوشهرزمانی
۲۵۳آرمان حیدری--۳۳تهران ۴تهرانگلبری
۲۵۴بهنیا جمشیدوند---۳۳دزفولخوزستانفروزش
۲۵۵ثنا شکریان-O۳۳بوشهربوشهرداودی
۲۵۶رقیه جمالی----۳۳عالیشهربوشهراکبرپور
۲۵۷سپیده ملامحمدی-O۳۳کرمانکرمانمهرابیان
۲۵۸سیدمتین هاشمیان فر--۳۳تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۵۹طاها بهنام-O۳۳همدانهمدانمحسنلو
۲۶۰عارفه علیرضایی----۳۳برخواراصفهاندستگرد
۲۶۱عسل ابراهیمی زاده-O۳۳کرمانکرمانحسن زاده
۲۶۲فاطمه ضیاآبادی---۳۳رودبارگیلانصدیقی
۲۶۳کوثر ارباب پور----۳۳آران و بیدگلکاشانداداشی
۲۶۴مبینا بحرینی-O۳۳جمبوشهرسنجری
۲۶۵مبینا بیات----۳۳چغادکبوشهراکبرپور
۲۶۶مجتبی سمیری----۳۳عالیشهربوشهراکبرپور
۲۶۷محراب سمیری----۳۳عالیشهربوشهراکبرپور
۲۶۸محمدطاها خوش نمک----۳۳یزدیزددهقان
۲۶۹مهدی شیخیان----۳۳عالیشهربوشهراکبرپور
۲۷۰مهدیس دهقانی-O۳۳مبارکهاصفهانرجبی
۲۷۱مهسا میرحبیبی-O۳۳کرمانکرمانمهرابیان
۲۷۲امیرارسلان وارسته--۳۲ازنالرستانامانی
۲۷۳امیررضا میرکی----۳۲انارکرماناستادی
۲۷۴ترانه سادات سیدجعفری----۳۲کرمانکرمانمهرابیان
۲۷۵زهرا لک-O۳۲ازنالرستانامانی
۲۷۶ستایش رضایی--۳۲انارکرمانسپهری
۲۷۷سیده زهرا یزدی-O۳۲لنگرودگیلانمحمدی
۲۷۸کوثر رضایی--۳۲رودبارگیلانمریم کریمی
۲۷۹کیانا یونس زاده-O۳۲رشتگیلاناشتری
۲۸۰مانی سلطانی--۳۲رشتگیلانمعصومی
۲۸۱مبینا رضایی--۳۲رودبارگیلانمریم کریمی
۲۸۲محمدپارسا حق شناس--O۳۲شهریارتهرانزکیان
۲۸۳نجمه سادات عطایی---۳۲کرمانکرمانضیغمی نژاد
۲۸۴نرگس بلندبران--۳۲اندیشهتهرانبنانی
۲۸۵ابوالفضل سپه بان---۳۱شهریارتهرانامین فلاح
۲۸۶آنیتا دهقانی--O۳۱بوشهربوشهرحسینی نژاد
۲۸۷حسین رحیمی--O۳۱گیلانگیلانپاشایی
۲۸۸حلما ناصری--O۳۱دزفولخوزستانفروزش
۲۸۹رومینا رمضانی--O۳۱آران و بیدگلکاشانقربان
۲۹۰ساینا حسینی---۳۱فرادنبهچهارمحال و بختیاریصفری
۲۹۱سما ساعی---۳۱رشتگیلانمعصومی
۲۹۲غزاله محمدی موحد---۳۱خدابندهزنجانبیگلو
۲۹۳مبین یوسفی--O۳۱دزفولخوزستانبنی نجار
۲۹۴هلیا حسنی پور--O۳۱رفسنجانکرمانرضایی
۲۹۵احسان جعفری---۳۰تهران ۴تهرانمریم گلبری
۲۹۶امیرارسلان امینی زاده---O۳۰تهرانتهرانکرمی
۲۹۷امیرحسین کردآبادی--O۳۰یزدیزدحسینی
۲۹۸اوستا سامع--O۳۰بندرعباسهرمزگانسلیمی
۲۹۹آریا خوشکار مقدم---O۳۰منجیلگیلانرشیدی
۳۰۰آیرین آقاجانپور--O۳۰رشتگیلانمعصومی
۳۰۱بردیا پناهی بابلان---۳۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۰۲بهار بختیاری--O۳۰تهرانتهرانسلطانی
۳۰۳بیتا خلیلی---۳۰بندرعباسهرمزگانبردستانی
۳۰۴ترنم اسفناجی----۳۰رشتگیلاناشتری
۳۰۵درسا رستمی----۳۰تهران ۴تهرانمریم گلبری
۳۰۶زینب کرمانی----۳۰قمقمرضایی
۳۰۷سپنتا سامع--O۳۰بندرعباسهرمزگانسلیمی
۳۰۸ستایش احمدی---O۳۰طالخونچه اصفهانقربانی
۳۰۹شایان سالاری--O۳۰تهرانتهراناسدی
۳۱۰فاطمه روحانی---O۳۰آران و بیدگلکاشانقربان
۳۱۱فاطمه سما بیگدلو--O۳۰زرین رودزنجانخدابنده لو
۳۱۲محمدهاشم نباتی--O۳۰امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۳۱۳مریم جعفری----۳۰قمقمرضایی
۳۱۴مهسا فراهانی---۳۰اندیشهتهرانبنانی
۳۱۵نرگس رشیدی---O۳۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۱۶یاسمین کوهکن----۳۰یزدیزدزارع
۳۱۷احسان بهبودی--O۲۹شهریارتهرانشمس
۳۱۸المیرا محمدوردی----۲۹خدابندهزنجانبیگلو
۳۱۹ایمان تبادار----۲۹دزفولخوزستانپاکزادی
۳۲۰آرتونیس شریفی----۲۹دزفولخوزستاندرویش زاده
۳۲۱محمدحسین رضایی--O۲۹همدانهمدانملاپور
۳۲۲امیرمحمد قاسم پور----۲۸اصفهاناصفهانچنگانیان
۳۲۳ثنا محمدی---۲۸ورزنهاصفهانعلیان
۳۲۴زهرا حیدری----۲۸یزدیزددهقان
۳۲۵زینب داستانپور---۲۸هرنداصفهانصادقی
۳۲۶صدرا حکاک زاده--O۲۸یزدیزدمهدیه دهقان
۳۲۷عباس داستانپور---۲۸هرنداصفهانصادقی
۳۲۸فهام پرموز----۲۸بندرعباسهرمزگانسلیمی
۳۲۹کیانا نجف آبادی---۲۸کرمانکرمانحسن زاده
۳۳۰محمدامین عطوف--O۲۸آران و بیدگلکاشانشادکام
۳۳۱امیرحسین ابراهیمی----۲۷یزدیزدحسینی
۳۳۲سیدمحمدرضا معصومی---O۲۷منجیلگیلانپاشایی
۳۳۳کسرا فعال----۲۷رشتگیلانمعصومی
۳۳۴کیان قائدرحمتی---O۲۷درود لرستانساکی
۳۳۵محمدطاها نظری پور----۲۷رشتگیلانغلامی
۳۳۶محنا قاسمی---O۲۷تهران ۴تهرانگلبری
۳۳۷مهدی عباس زاده---O۲۷تهرانتهراندرخشان
۳۳۸امیرحسین صاحبی بزاز-----۲۶دزفولخوزستانآل عبدی
۳۳۹امیرحسین گرگویی---O۲۶خورموجبوشهرصالح احمدی
۳۴۰ایلیا مطهری نژاد---O۲۶انارکرمانسپهری
۳۴۱حسین گزدرازی-----۲۶چغادکبوشهراکبرپور
۳۴۲فاطمه بهرامی---O۲۶مبارکهاصفهانرجبی
۳۴۳ماهان حسین خانی----۲۶تهران ۴تهرانگلبری
۳۴۴نازنین زهرا حسن پور---O۲۶دلواربوشهرزمانی
۳۴۵نگار داراب پور-----۲۶همدانهمداناکبری
۳۴۶ارغوان مرادی---۲۵شهرقدستهرانبیات
۳۴۷امیرمهدی احمدی--O۲۵ازنالرستانامانی
۳۴۸ثنا جمشیدی----۲۵اندیشهتهرانبنانی
۳۴۹رویا امینی--O۲۵کوهپایهاصفهانشاکری
۳۵۰زهرا عباسی-----۲۵انارکرمانسپهری
۳۵۱سیدشهاب الدین سلیمانی---۲۵یزدیزدحسینی
۳۵۲ضحا اصفور-----۲۵چغادکبوشهراکبرپور
۳۵۳مبین نوروزی-----۲۵عالیشهربوشهراکبرپور
۳۵۴محمدامین کویری-----۲۵آران و بیدگلکاشانداداشی
۳۵۵محمدجواد گلفشان---۲۵ازنالرستانامانی
۳۵۶محمدیوسف نبی-----۲۵آران و بیدگلکاشانمومنی
۳۵۷مهرشاد فیضی فر-----۲۵خرم آبادلرستانآزادی
۳۵۸نازنین زهرا نظامی-----۲۵چغادکبوشهراکبرپور
۳۵۹رها صادقی----۲۴هرنداصفهانصادقی
۳۶۰مطهره مومنی-----۲۴مبارکهاصفهانابوطالبی
۳۶۱نیما ترک زبان---۲۴خرم آبادلرستانبازپرواز
۳۶۲امیرحسین داتلی بیگی-----۲۳مبارکهاصفهانسعیدی
۳۶۳بهاره رضایی-----۲۳کاشانکاشانشادکام
۳۶۴حسین مقیمی واحد-----۲۳تهرانتهرانترابی
۳۶۵درسا خانی بیگدلی-----۲۳آران و بیدگلکاشانقربان
۳۶۶ساره کریم قاسمی---O۲۳کرمانکرمانحسن زاده
۳۶۷سیده ریحانه محفوظی-----۲۳لنگرودگیلانفلاح
۳۶۸فاطمه کریمیان---O-۲۳مبارکهاصفهانابوطالبی
۳۶۹کیان برزگر-----۲۳لنگرودگیلاننوغانچی
۳۷۰مائده محمدی-----۲۳بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۷۱امیررضا ناجی-----۲۲انارکرمانسپهری
۳۷۲امیرعلی دهقان طزرجانی-----۲۲یزدیزددهقان
۳۷۳زینب اسلام پناه---O۲۲یزدیزدزارع
۳۷۴سارا حاجی زاده---O۲۲آران و بیدگلکاشانقربان
۳۷۵فاطمه سادات سلمانیان-----۲۲یزدیزدزارع
۳۷۶فاطیما مردادی-----۲۲آران و بیدگلکاشانقربان
۳۷۷گیسو داوری----O۲۲همدانهمدانمحسنلو
۳۷۸محمدامین مطهری-----۲۲انارکرمانسپهری
۳۷۹مهیاد لیموچی-----۲۲عالیشهربوشهراکبرپور
۳۸۰یاسین آذرگشت-----۲۲رشتگیلانمنافی
۳۸۱پارمیس دهقانی---O۲۱کرمانکرمانمحرابی
۳۸۲رادین فرزانه----۲۱رشتگیلانمنافی
۳۸۳سنا خانی----۲۱خدابندهزنجانخانی
۳۸۴مارینا نیستانی----۲۱تهران ۴تهراناسدی
۳۸۵مبینا میرجلیلی----۲۱یزدیزدباقری
۳۸۶ایلیا ستوده----۲۰اراکمرکزی
۳۸۷زهرا مرادی نظرقلی----۲۰خدابندهزنجانبیگلو
۳۸۸وانیا سلجوقی----O۲۰بندرعباسهرمزگانبردستانی
۳۸۹ویانا سلجوقی----O۲۰بندرعباسهرمزگانبردستانی
۳۹۰امیرحسین افزون-----۱۹بندرعباسهرمزگانسلیمی
۳۹۱محمدمهدی دهقانی-----۱۹مبارکهاصفهانرجبی
۳۹۲مهربد دانشور-----۱۹رشتگیلانمعصومی
۳۹۳نازنین زهرا علیزاده-----۱۹تهرانتهرانبیات
۳۹۴نیکا نصیریان-----۱۹قائمشهرمازندرانگودرزیان
۳۹۵امیرابوالفضل سری-----۱۸قائمشهرمازندرانوثوقی
۳۹۶پوریا حسنی----۱۸رشتگیلانمعصومی
۳۹۷حسین شنبدی------۱۸چغادکبوشهراکبرپور
۳۹۸رومینا کفاشپور------۱۸جیرفتکرمانافشارمنش
۳۹۹زینب شعبانی------۱۸کاشانکاشانشادکام
۴۰۰علی سیف یاسین------۱۸دزفولخوزستانآل عبدی
۴۰۱کاوه بیرانوند----O۱۸خرم آبادلرستانیاوری
۴۰۲رضا دژبان-----۱۷بندرعباسهرمزگانبردستانی
۴۰۳محمدجواد عبدی-----۱۷اندیشهتهرانکوهجانی
۴۰۴محمدطاها حسین زاده-----۱۷آران و بیدگلکاشانشادکام
۴۰۵ملیکا زین العابدین-----۱۷تهرانتهراناسدی
۴۰۶مهسا اعتمادی----۱۷تهران ۴تهراناعظم گلبری
۴۰۷یگانه ابویی-----۱۷یزدیزدسمیه دهقان
۴۰۸حسنا طزرجانی------۱۶یزدیزدزارع
۴۰۹صبا گلشن------۱۶آران و بیدگلکاشانقربان
۴۱۰مهلا رحیمی-----O۱۶منجیلگیلانپاشایی
۴۱۱ندا مرادی-----O۱۶خدابندهزنجان
۴۱۲ابراهیم نادعلیان-----۱۵دهاقاناصفهانداراب پور
۴۱۳ابوالفضل اشکبوس------۱۵رشتگیلانمعصومی
۴۱۴آدرینا احمدی-----O۱۵منجیلگیلانپاشایی
۴۱۵راستین آذرگشت------۱۵رشتگیلانمنافی
۴۱۶ستایش اصلانی-----۱۵بوشهربوشهرحیدری
۴۱۷شادی عکاشه-----۱۵دهاقاناصفهانداراب پور
۴۱۸علیرضا صفاری طاهری------۱۵کاشانکاشانپنجی
۴۱۹غزل شمس-----۱۵مبارکهاصفهانابوطالبی
۴۲۰کیمیا روزبهانی------۱۵تهرانتهرانخسروپناه
۴۲۱مارال نادی پور-----۱۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۴۲۲نرجس حاجی پور------۱۵کرمانکرمانتقی زاده
۴۲۳هیلدا افشان مهر----O۱۵بوشهربوشهرکرمی
۴۲۴آدرین زمانی------۱۴تهرانتهرانافشار
۴۲۵ستاره امراللهی------۱۴کوهپایهاصفهانحسینی
۴۲۶غزل خوبیاری-----۱۴کرمانکرمانمهرابیان
۴۲۷یاسمن شاهی------۱۴کرجالبرزاعمی
۴۲۸ابوالفضل حبیبی-----۱۳تهران ۴تهرانمریم گلبری
۴۲۹حسین حبیبی-----۱۳تهران ۴تهرانمریم گلبری
۴۳۰درسا پرهیزکاری-----۱۳تهران ۴تهراناعظم گلبری
۴۳۱ماریا چرابه-----۱۳گراشفارسمقدسی
۴۳۲محمدجواد حامدپور-----۱۳گراشفارسمقدسی
۴۳۳محمدحسین چرابه-----۱۳گراشفارسمقدسی
۴۳۴محیا رجبی-----۱۳خدابندهزنجان
۴۳۵مریم چرابه-----۱۳گراشفارسمقدسی
۴۳۶معصومه غلامی-----۱۳لنگرودگیلانرحیمی
۴۳۷نازنین فاطمه سادات خاموشیان-----۱۳یزدیزددهقان
۴۳۸ابوالفضل لازمی------۱۱یزدیزدزارع
۴۳۹تارا مرادی------۱۱ایذهخوزستانزندی
۴۴۰سارا جانی زاده------۱۱آران و بیدگلکاشانقربان
۴۴۱علیرضا گرگویی------۱۱خورموجبوشهرصالح احمدی
۴۴۲مبینا خطیبی------۱۱کاشانکاشانانتخابی
۴۴۳نیلوفر نیکبختیان------۱۱کاشانکاشانشادکام
۴۴۴هستی ادیب زاده------۱۱اراکمرکزیکمانی
۴۴۵هستی نظری------۱۱زنجانزنجانصارمی
۴۴۶ابوالفضل پولادی-------۱۰بوشهربوشهراکبرپور
۴۴۷ابوالفضل علیمرادی-------۱۰دزفولخوزستانآل عبدی
۴۴۸پارسا گلستان-------۱۰عالیشهربوشهراکبرپور
۴۴۹زینب اکبری-------۱۰بوشهربوشهراکبرپور
۴۵۰عرشیا حسینی------۱۰یزدیزدحسینی
۴۵۱مصطفی مقدم-----۱۰زنجانزنجاننادی
۴۵۲نفس محمدکریمی-------۱۰ازنالرستان
۴۵۳هستی درویشی-------۱۰لنگرودگیلانزمانی
۴۵۴محمدپارسا القاسی بابا احمدی------۹یزدیزدزارع
۴۵۵نازنین حسینی---O--۹یزدیزدحسینی
۴۵۶ابوالفضل مظفری-------۸چغادکبوشهراکبرپور
۴۵۷اسرا افغانی پور-------۸کرمانکرماننکوآمال
۴۵۸الناز رشنویی-------۸خرم آبادلرستانیاوری
۴۵۹امیرحسین عمادی-------۸قائمشهرمازندرانگودرزیان
۴۶۰امیرسامان عسکری------۸خنجفارسعسکری
۴۶۱ایمان رحیمی-------۸یزدیزددهقان
۴۶۲پانیا معصومی-------۸شهرقدستهرانبیات
۴۶۳تارا محمدی-------۸تهرانتهرانرضایی
۴۶۴دریا دهقان------۸بندرعباسهرمزگانسلیمی
۴۶۵زهرا فاضل-------۸کاشانکاشانشادکام
۴۶۶زهرا مظفری-------۸چغادکبوشهراکبرپور
۴۶۷ستایش دست آموز------O۸کاشانکاشانشادکام
۴۶۸صدرا سعیدنیا-------۸کرمانکرمان
۴۶۹علی رضایی-------۸خرم آبادلرستانعباسپور
۴۷۰فاطمه حاتمی زاده-------۸یزدیزدامیدپناه
۴۷۱کیان محمدی باغملایی-------۸بوشهربوشهرداودی
۴۷۲محمد صفایی-------۸چغادکبوشهراکبرپور
۴۷۳محمدصالح پوریوسف------O۸بندرعباسهرمزگانبردستانی
۴۷۴محمدطاها بیات------۸تهران ۴تهرانمریم گلبری
۴۷۵مریم رمضانیان-------۸مازندرانمازندرانموسوی
۴۷۶یسنا کرمی-------۸کرنشاهکرمانشاهفرخی
۴۷۷امیرطاها صمصامی-------۷دهاقاناصفهانداراب پور
۴۷۸آتنا یزدی------O۷قمقمرضایی
۴۷۹بهاره اسلام-------۷زنجانزنجانجعفری
۴۸۰سیدعلیرضا خرمروز-------۷بوشهربوشهررادنیا
۴۸۱طاها آذرگشت-------۷رشتگیلانمنافی
۴۸۲طنین خشک دامن-------۷لنگرودگیلانفلاح
۴۸۳فاطمه زهرا صالحی فر-------۷دامغانسمنانعسکری
۴۸۴فاطمه یاوری-------۷یزدیزدباقری
۴۸۵فتانه حامدپور-------۷گراشفارسمقدسی
۴۸۶محمدرضا حسامی-------۷آران و بیدگلکاشانقربانی
۴۸۷محمدرضا سرداری-------۷زنجانزنجانصارمی
۴۸۸مریم مسی-------۷آران و بیدگلکاشانداداشی
۴۸۹یاسمن محبی-------۷زنجانزنجانجعفری
۴۹۰سیدابوالفضل محسن زاده-----O۶آران و بیدگلکاشانقربان
۴۹۱مهدی باقری کفرانی------۶ورزنهاصفهانعلیان
۴۹۲مهدی بیگدلی------۶خدابندهزنجانبیگلو
۴۹۳یسنا حبیبی------۶جمبوشهرسنجری
۴۹۴ارشیا درخش-------۴مبارکهاصفهانابوطالبی
۴۹۵امیرعلی محمدی-------۴تهرانتهرانقاسمی
۴۹۶آنیسا غفاری-------۴زنجانزنجانصارمی
۴۹۷باران پوررضا-------۴رودبارگیلانکریمی
۴۹۸بیتا بهرامی-------۴خرم آبادلرستان
۴۹۹پارسا خلیلی-------۴تهرانتهرانکاشفی
۵۰۰رقیه سلیمانی-------۴زنجانزنجانصارمی
۵۰۱سبحان غفاری-------۴زنجانزنجانصارمی
۵۰۲سپنتام سلیمی-------۴قائمشهرمازندرانموسوی
۵۰۳سپهر شیرانی-------۴بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۵۰۴ستایش نوری-------۴کوهپایهاصفهانحسینی
۵۰۵سیدحامد تقوی-------۴دامغانسمنانمجیدزاده
۵۰۶سیدحسام تقوی-------۴دامغانسمنانمجیدزاده
۵۰۷سینا نصیری-------۴زنجانزنجانصارمی
۵۰۸طراوت خزایی-------۴شهرقدستهرانبیات
۵۰۹عسل افشارمنش------O۴جیرفتکرمانافشارمنش
۵۱۰عسل حیدری-------۴زنجانزنجانصارمی
۵۱۱علی اصغر فرهی-------۴بندرگناوهبوشهرجهاندیده
۵۱۲علی یعقوبی-------۴قمقمرضایی
۵۱۳فاطمه خادم وطنی-------۴تهرانتهرانکاشفی
۵۱۴فاطمه رستمی-------۴ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۵۱۵فاطمه زهرا بابایی-------۴طالخونچه اصفهانقربانی
۵۱۶کیان الوند-------۴ملایرهمدانجوادی
۵۱۷مبینا نقی زاده-------۴یزدیزدحسینی
۵۱۸محمدامین شیخی-------۴ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۵۱۹محمدطاها بازیا-------۴قمقمرضایی
۵۲۰نازنین فاطمه رحیمیان-------۴لنگرودگیلانفلاح
۵۲۱نوید طولابی-------۴خرم آبادلرستانبازپرواز
۵۲۲نیکادل محکم-------۴جمبوشهرسنجری
۵۲۳هلیا سوری-------۴ملایرهمدانموسوی
۵۲۴امیرحسین اسلامیان-------۲کوهپایهاصفهان
۵۲۵امیرمحمد زارع-------۲یزدیزدحسینی
۵۲۶آرتین خبیره-------۲قائمشهرمازندرانموسوی
۵۲۷بهار سالاری-------۲بندرعباسهرمزگان
۵۲۸دیانا آقاخانی-------۲تهرانتهراناسدی
۵۲۹زهرا حاجی پور-------۲سنگرگیلانزارع
۵۳۰ساینا قهرمانی-------۲همدانهمدانقربانی
۵۳۱سمانه خدایاری-------۲سفیدارفارسکلامرودی
۵۳۲فاطمه گودرزی-------۲آران و بیدگلکاشانشبانه
۵۳۳محمدکسرا لطفعلی-------۲تهرانتهراناسدی
۵۳۴محمدمهدی بختیاری-------۲زرین رودزنجان
۵۳۵مهدیه قنبری-O-----۲بوشهربوشهرحیدری
۵۳۶نهال سلیمانی-------۲شهرقدستهران
۵۳۷یگانه شاهدی-------۲یزدیزدحسینی
۵۳۸امیرحسین حکیمی--O-----۰دامغانسمنانعسکری
۵۳۹آوا شاکری-------O۰کوهپایهاصفهانمالکی
۵۴۰تینا مشهدی-----O--۰تهرانتهراننقی زاده
۵۴۱دینا عیدی---O----۰دلیجانمرکزیاستاداکبری
۵۴۲شهرزاد چهاربند-O------۰یزدیزدزارع
۵۴۳فاطمه ضیاالدینی-------O۰کرمانکرمانمهرابیان
۵۴۴هستی جزء خیمه-O------۰دامغانسمنانمومنی
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

3 نظر در “آخرین جدول رده بندی لیگ رمضان، سطح Mind

  1. مهبد پورمقدم گفت:

    سلام، در فهرست ارسالی در اینستاگرام مهبد پورمقدم با ۵۰ امتیاز نامش ثبت شده بود ولی چرا در این لیست نامش نیست؟ در مایند ۴ شرکت کرده بود و همه‌ی سوالات را به درستی پاسخ داد!!!!

دیدگاهتان را بنویسید