اخبار

کودک چپ دست یا راست دست؟!

کودک چپ دست یا راست دست؟!

چپ دست بودن دال بر این موضوع است که سیطره نیمکره چپ مغز بیشتر از نیمکره راست است، اما فراموش نکنید که در کودکان قبل از این که چپ دست یا راست دست بودن شان مشخص شود، نیاز به فرایند دیگری نیز هست. کــودک اشــیا را با دســت نزدیــک تر مــی گیــرد و رفتــه رفته دســت، پا و چشــم غالــب را درمــی یابد. ایــن فراینــد به طــور معمول بیــن ۳ تا ۶ ســالگی رخ می دهــد. فرایند آشــنا شــدن با دســت غالــب مرحله ای مهم اســت که مــی تــوان آن را در زمره نشــانه هــای اختیاری گذاشــت. دقت کنید! چپ دســت بودن تحت هیچ شــرایطی مشکل ســاز نیست! این موضوع نه تاثیری بر هوش کودکان تان می گذارد، نه روی رشــد او. این را هم فراموش نکنید که یک چپ دســت می تواند به اندازه یک راســت دست ناشی باشد! اگر دیدید که کودک تان از دســت چپش اســتفاده می کند، وادارش نکنید تا این عادت را تغییر دهد. بگذارید کودک تان به تنهایی دستش را انتخاب کند و به اجبار چیزی را در سمت راست یا چپ او نگذارید تا با آن دست مربوطه شی را بردارد.

ماهنامه کودک مهر /۹۴ /شماره۱۱

دیدگاهتان را بنویسید