نتایج

آخرین جدول رده بندی لیگ رمضان، سطح Mind 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

کدنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱ابوالفضل ابراهیمی۵۰عالیشهربوشهراکبرپور
۲ابوالفضل نظری۵۰قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۳اترین جعفری مجد۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۴احسان رشیدی۵۰شوشترخوزستانسیادتان
۵ارسام فریدون۵۰الیگودرزلرستانکیانی منش
۶اسرا ثوری۵۰خرم آبادلرستانبازپرواز
۷اسرا فلاحتی۵۰لرستانلرستانبازپرواز
۸النا دانادل۵۰اصفهاناصفهانصادقیان
۹امیرطاها خلیلی۵۰خدابندهزنجانخانی
۱۰امیرعلی باقرپور۵۰اندیشهتهرانبنانی
۱۱امیرعلی زنگی آبادی۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۱۲امیرمحمد محسنیان۵۰شاهرودسمنانفرخی
۱۳آرمین مهینی فر۵۰یزدیزدمهدیه دهقان
۱۴آریا صفری۵۰عالیشهربوشهراکبرپور
۱۵آیسان آسترکی۵۰ازنالرستانامانی
۱۶بنیامین بهرامی۵۰خرم آبادلرستانبازپرواز
۱۷پریزاد شاد۵۰لنگرودگیلانزینعلی
۱۸تانیا موسوی۵۰ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۹حسنا رسولی۵۰اراکمرکزیقربانی
۲۰حسنا ملکیان فرد۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۲۱راثین نعمتی۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۲۲رهام نمازی۵۰تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۳ریحانه صیادی۵۰لنگرودگیلانزینعلی
۲۴ریحانه عبدویی۵۰خورموجبوشهرصالح احمدی
۲۵زهرا طغیانی۵۰اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۶سارینا روحی۵۰رشتگیلانمنافی
۲۷ستایش زمانی۵۰بروجنچهارمحال و بختیاریصفوری
۲۸سودا ابراهیمی۵۰شهرقدستهرانبیات
۲۹سیدابوالفضل موسوی زاده۵۰شوشترخوزستانسیادتان
۳۰سیدامیرعلی علوی۵۰بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۱سیده آلا مرتضوی۵۰انارکرمانسپهری
۳۲سیده پریماه دقیقی۵۰لنگرودگیلانزینعلی
۳۳طهورا رضایی نیک۵۰خرم آبادلرستانبازپرواز
۳۴عارفه فیض۵۰لنگرودگیلانزینعلی
۳۵علی اصغر فعال۵۰رودبارگیلانتوحیدی
۳۶علی ربیعی۵۰بروجنچهارمحال و بختیاریصفوری
۳۷فاطمه عبدی۵۰خنجفارسخلوتی
۳۸فاطمه مزدیان فرد۵۰کاشانکاشانشادکام
۳۹فاطیما اسماعیل وندی۵۰ایذه خوزستاناسماعیل وندی
۴۰کسرا قره گزلوی عراق۵۰تهرانتهرانمیرزایی
۴۱کیانا منصوریان۵۰دامغانسمنانمجیدزاده
۴۲کیمیا بهادری۵۰اسفراینخراسان شمالیعسکری
۴۳مبینا رنجبر۵۰عالیشهربوشهراکبرپور
۴۴محسن رزاقی۵۰قائمشهرمازندرانموسوی
۴۵محمد اورکی۵۰ایذه خوزستاناسماعیل وندی
۴۶محمدرضا رشیدی نژاد۵۰قمقمرضایی
۴۷محمدصالح شهبازی۵۰ملایرهمدانموسوی
۴۸محمدطاها دادخدایی۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۴۹محمدطه فرزانه۵۰قمقمرضایی
۵۰محمدمتین جمالی۵۰عالیشهربوشهراکبرپور
۵۱محمدهادی طاعتی۵۰رشتگیلانزارع
۵۲محیا هوشمند۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۵۳مهدی افرا۵۰منجیلگیلانرشیدی
۵۴مهسا هوشمند۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۵۵مهلا محمدی۵۰تهرانتهراننقی زاده
۵۶نازنین زهرا قاسم زاده۵۰بابلمازندرانحبیبی
۵۷نازنین زهرا نیشابوری۵۰کرمانکرمانحسن زاده
۵۸نیایش محمدی۵۰رشتگیلانمعصومی
۵۹هلنا گرامی۵۰کاشانکاشانمحلوجی
۶۰یسنا احمدی۵۰تهران ۴تهران گلبری
۶۱یسنا حسنوند۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۶۲یکتا چهارتنگی۵۰ایذه خوزستاناسماعیل وندی
۶۳یکتا حسنوند۵۰خرم آبادلرستانآزادی
۶۴یلدا کریمی۵۰بروجنچهارمحال و بختیاریصفری
۶۵یوسف بردستانی۵۰آبپخشبوشهرحسینی
۶۶ابوالفضل قدومی-۴۸قم قمرضایی
۶۷امیرحسین حسنی-۴۸همدانهمدانقربانی
۶۸امیرعباس یونسی-۴۸کهگیلویه و بویراحمدکهگیلویه و بویراحمدخنجری
۶۹امیرعلی صفایی-۴۸مبارکهاصفهانرجبی
۷۰آرشا زارعیO۴۸دزفولخوزستانفروزش
۷۱پرنیا فریدونی-۴۸الیگودرزلرستانکیانی منش
۷۲ریحانه اکبری-۴۸مبارکهاصفهانرجبی
۷۳ریحانه چراغ چشم-۴۸دزفولخوزستانفروزش
۷۴زهرا رحیم بخش-۴۸همدانهمدانقربانی
۷۵زهرا صفرپور-۴۸اراکمرکزیخلیلی
۷۶زینب خمامی-۴۸رشتگیلانمعصومی
۷۷سارینا اسلاملو-۴۸بوشهربوشهرداودی
۷۸سبحان میربانی-۴۸مبارکهاصفهانسعیدی
۷۹سپهر حاجی زاده-۴۸دزفولخوزستانفروزش
۸۰عرفان دهقانی-۴۸بوشهربوشهرحسینی نژاد
۸۱علی اصغر کشاورز-۴۸منجیلگیلانرشیدی
۸۲فاطمه سلاجقه-۴۸کرمانکرمانحسن زاده
۸۳محمد یونسی-۴۸کهگیلویه و بویراحمدکهگیلویه و بویراحمدخنجری
۸۴مهدی صفری-۴۸خورموجبوشهر صالح احمدی
۸۵مهسا طبسی-۴۸کرمانکرمانحسن زاده
۸۶الیاس باغیانی-۴۷یزدیزددهقان
۸۷آریان شریف-۴۷نسیم شهرتهراناسماعیلی زاده
۸۸سیده آوا حسین نژاد-۴۷لنگرودگیلانزینعلی
۸۹فرداد لشکری-۴۷کرمانکرمانمهرابیان
۹۰کوثر خراسانی-۴۷کرمانکرمانحسن زاده
۹۱محمد گوهری انارکی-۴۷ناییناصفهانآقای جعفری
۹۲حمیدرضا نصیری--۴۵مبارکهاصفهانقربانی
۹۳زهرا طحان--۴۵بندرعباسهرمزگانبردستانی
۹۴هستی اشجعی--۴۵کاشانکاشانشادکام
۹۵همایون معلم--۴۵آبپخشبوشهرحسینی نژاد
۹۶الناز خالویی-۴۴کرمانکرمانمهرابیان
۹۷امیرحسین سماکار-۴۴منجیلگیلانپاشایی
۹۸امیرمحمد تقوی-۴۴مازندرانمازندرانگودرزیان
۹۹ریحان امراللهی-۴۴کرمانکرمانحسن زاده
۱۰۰سایدا دهلقی-۴۴رباط کریمتهرانمیربلاغی
۱۰۱ستایش حاج آقاعلیپور-۴۴عالیشهربوشهراکبرپور
۱۰۲عرفان میرزایی-۴۴گیلانگیلانزارع
۱۰۳فاطمه ضحا شادروان-۴۴کرمانکرمانحسن زاده
۱۰۴مائده صمدزاده-۴۴رشتگیلانمنافی
۱۰۵یاسین مرحج-۴۴عالیشهربوشهراکبرپور
۱۰۶آرشام جان جانی-۴۳قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۱۰۷آرشام کریمیO۴۳شوشترخوزستانسیادتان
۱۰۸آوا رشیدیO۴۳قائمشهرمازندرانگودرزیان
۱۰۹پارسا عادلی-۴۳بابلمازندرانگودرزیان
۱۱۰زهرا ابراهیم عطاکویی-۴۳لنگرودگیلانزینعلی
۱۱۱زهرا صداقتی پورO۴۳ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۱۲محمدرضا اکبری-۴۳شهرقدستهرانعبدی
۱۱۳امیرحسین صرفی-۴۲دامغانسمنانمجیدزاده
۱۱۴ایمان چراغ چشم--۴۲دزفولخوزستانفروزش
۱۱۵سیده نیکی حسینی-۴۲لنگرودگیلانزینعلی
۱۱۶طاها زارع-۴۲یزدیزددهقان
۱۱۷فاطمه دلیری-۴۲امام زاده هاشمگیلانزارع
۱۱۸مائده صالحی--۴۲شهرقدستهرانعبدی
۱۱۹متین محبی--۴۲شهریارتهرانپاکیزه
۱۲۰محمدمهدی احمدپور--۴۲مبارکهاصفهانقربانی
۱۲۱محمدمهدی باقری-۴۲ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۲۲نوراسادات تیموریO۴۲رستم آبادگیلانتوحیدی
۱۲۳امیرمحمد نیکفر--۴۱ازنالرستانامانی
۱۲۴ای سان موسی زاده-O۴۱قائمشهرمازندرانگودرزی
۱۲۵ایلیا نگهبان-O۴۱آران و بیدگلکاشانشادکام
۱۲۶آرمین یوسف پور-O۴۱امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۱۲۷پریسا مسعودی--۴۱یزدیزدزارع
۱۲۸ترنم سبحانی-O۴۱مرکزیمرکزیخلیلی
۱۲۹محمد مهمدی کرتلایی--۴۱شوشترخوزستانسیادتان
۱۳۰مهسا حسنی-O۴۱همدانهمدانقربانی
۱۳۱امیررضا دهقان بنادکی--۴۰یزدیزدمهدیه دهقان
۱۳۲پرنیا محسنی--۴۰انارکرمانسپهری
۱۳۳سارا محمدحسینی-۴۰اندیشهتهرانکوهجانی
۱۳۴فاطمه پیمانه-۴۰خنجفارسعلیپور
۱۳۵فاطمه کمالی-۴۰خنجفارسعلیپور
۱۳۶مبینا انصاری-۴۰بوشهربوشهرداودی
۱۳۷محمدرضا عابدینی-۴۰شهرقدستهرانعبدی
۱۳۸یلدا اسلامی--۴۰خدابندهزنجانخانی
۱۳۹امیرعلی شکوهی فر---۳۹دزفولخوزستانفروزش
۱۴۰ایلیانا اسماعیلی---۳۹آبپخشبوشهرحسینی نژاد
۱۴۱آرشام خلیلی---۳۹عالیشهربوشهراکبرپور
۱۴۲آوا دهقانی---۳۹مبارکهاصفهانسعیدی
۱۴۳پارسا غیاثوند---۳۹منجیلگیلانپاشایی
۱۴۴ستایش پشنگیان---۳۹عالیشهربوشهراکبرپور
۱۴۵طاها بیگدلی اکبر---۳۹زرین رودزنجان
۱۴۶عادل فروغی--۳۹مبارکهاصفهانسعیدی
۱۴۷فاطمه رفیعی---۳۹دلیجانمرکزیاستاداکبری
۱۴۸محمدجواد کیانی---۳۹مبارکهاصفهانقربانی
۱۴۹محمدمهدی رازانی---۳۹درودلرستانساکی
۱۵۰محمدیاسین عبدلی---۳۹همدانهمدانقربانی
۱۵۱امید سهیلی زاده--O۳۸دامغانسمنانعسکری
۱۵۲امیرعلی عباس زاده--۳۸تهرانتهرانجربان
۱۵۳امیرعلی فخارزاده---۳۸الیگودرزلرستانکریمی
۱۵۴آرش ابوالحسنی--O۳۸درودلرستانساکی
۱۵۵رضا زنگنه---۳۸بوشهربوشهرداودی
۱۵۶سامیه دشتی--۳۸ملایرهمدانرحمانی
۱۵۷علیرضا نعمتی طلب--۳۸خورموجبوشهرصالح احمدی
۱۵۸مهدی توکلی--۳۸قمقمرضایی
۱۵۹آوینا فخرایی--۳۷خنجفارسعسکری
۱۶۰آیلین شیرین نژاد---۳۷دزفولخوزستانفروزش
۱۶۱سجاد علیخانی-O۳۷شهرکردکرمانشاهصفری
۱۶۲علی اکبر بهارستانی--۳۷انارکرمانسپهری
۱۶۳مهدی حسنی--۳۷شوشترخوزستانسیادتان
۱۶۴مهرشاد شریف---۳۷تهرانتهرانخسروپناه
۱۶۵مانی خرمی--۳۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۶۶آرتین اقبال---۳۵کاشانکاشانشادکام
۱۶۷سابرینا امینیO-۳۵تهران ۴تهرانمریم گلبری
۱۶۸ستایش قربانی--۳۵مبارکهاصفهانابوطالبی
۱۶۹غزل نهاوندی-OO۳۵درودلرستانساکی
۱۷۰نازنین فاطمه ثابتی پورO-۳۵کرمانکرمانمهرابیان
۱۷۱هستی علائی---۳۵بروجنچهارمحال و بختیاریصفری
۱۷۲ایلیار افشار--۳۴هشتگردالبرزحیاتی
۱۷۳آریا اسکندری---۳۴رشتگیلانمنافی
۱۷۴ریحانه مقدم---۳۴زنجانزنجاننادی
۱۷۵مبینا سلیمی--۳۴قمقمرضایی
۱۷۶محمدپارسا عظیمی--۳۴انارکرمانسپهری
۱۷۷محمدرضا حسنی ---۳۴خورموجبوشهرصالح احمدی
۱۷۸ابوالفضل بیگدلو----۳۳خدابندهزنجانخدابنده لو
۱۷۹ابوالفضل حسنی-O-۳۳همدانهمدانقربانی
۱۸۰المیرا خدابنده لو----۳۳خدابندهزنجانخدابنده لو
۱۸۱امید نعلبندی----۳۳کرجالبرزاعمی
۱۸۲امیرطاها شیردلO-۳۳یزدیزدباقری
۱۸۳آرزو کبوتری----۳۳مبارکهاصفهانابوطالبی
۱۸۴زهرا ابن علی----۳۳برخواراصفهانصالح نیا
۱۸۵زهرا حمیدی----۳۳اصفهاناصفهانصالح نیا
۱۸۶زهرا مهدیخانی-O-۳۳زنجانزنجانصارمی
۱۸۷فرهام زیدی---۳۳بوشهربوشهرداودی
۱۸۸هانی زیدی---۳۳بوشهربوشهرداودی
۱۸۹ابوالفضل ظهیری--۳۲امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۱۹۰احمدرضا اتابک زاده---O۳۲بوشهربوشهرداودی
۱۹۱امیرمحمد ملاحسینی---۳۲یزدیزدمهدیه دهقان
۱۹۲آیلا قاسمی----۳۲مبارکهاصفهانقربانی
۱۹۳مهدیس صادقی---O۳۲منجیلگیلانرشیدی
۱۹۴مهرزاد منصوری---O۳۲دلیجانمرکزیاستاداکبری
۱۹۵مهرسا صادقی---O۳۲منجیلگیلانرشیدی
۱۹۶نازنین زهرا سلیمی---۳۲قمقمرضایی
۱۹۷پرنیکا حسینی راد-O-۳۱اصفهاناصفهانچنگانیان
۱۹۸مبینا اصغری----۳۱ورزنهاصفهانعلیان
۱۹۹محمدصالح عسگری---۳۱قمقمرضایی
۲۰۰نرگس براتی---۳۱قم قمرضایی
۲۰۱مهدی حمیدی---۳۰قمقمرضایی
۲۰۲هستی شیرازیان---۳۰قم قمرضایی
۲۰۳سوگند شیخی----۲۹شهرقدستهرانعبدی
۲۰۴سونیا کمالی سیاهرودی-O-O۲۹منجیلگیلانرشیدی
۲۰۵مبینا دهقان----۲۹یزدیزدمهدیه دهقان
۲۰۶محمد معین---۲۹اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۰۷یلدا فرحبخش----۲۹کرمانکرمانحسن زاده
۲۰۸سام جعفری----۲۸قائمشهرمازندرانگودرزیان
۲۰۹ابوالفضل مبارک آبادی----۲۵لوشانگیلانرشیدی
۲۱۰امیرمحمد محمدی نژاد---۲۵آران و بیدگلکاشانداداشی
۲۱۱زهرا خلیلی-----۲۵اصفهاناصفهانصالح نیا
۲۱۲مهسا حبیبیO--۲۵خدابندهزنجانبیگلو
۲۱۳نیایش شکرانی---۲۵قائمشهرمازندرانگودرزی
۲۱۴ساجده سادات موسوی--O-۲۴یزدیزدمهدیه دهقان
۲۱۵محمد هاشمی جواران-----۲۴کرمانکرمانحسن زاده
۲۱۶محمدامین زارع-----۲۴یزدیزدمهدیه دهقان
۲۱۷بهار الهی-O--۲۳بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۱۸علی نجفی-O--۲۲ساوهمرکزینوری
۲۱۹محمدصادق صفایی قمیO----۲۲قمقمرضایی
۲۲۰مهنا بدل زاده-----۲۲رباط کریمتهرانمیربلاغی
۲۲۱زینب بیات-----۲۱شهرقدستهرانعبدی
۲۲۲زینب یاوری-----۲۱یزدیزدزارع
۲۲۳ملیسا بکشلو----۲۱خدابندهزنجانخانی
۲۲۴محمدجواد حسن پور-----۲۰منجیلگیلانصدیقی
۲۲۵محمدمهدی حمدانی-----۲۰دزفولخوزستانپاکزادی
۲۲۶آرین نمکی ----۱۹ملایرهمداننیک اندام
۲۲۷بردیا خسروی-O--۱۹خنجفارسمحمدپور
۲۲۸علیرضا یحیی پور-----۱۹منجیلگیلانرشیدی
۲۲۹کورش اسکندری-----۱۹منجیلگیلانپاشایی
۲۳۰ریحانه رحیمی------۱۸لنگرودگیلانخلیلیان
۲۳۱صبا میرزارعیان------۱۸دستگرداصفهانصالح نیا
۲۳۲هانیه ناصر------۱۸دستگرداصفهانصالح نیا
۲۳۳آیدا نظربیگی-----۱۷دزفولخوزستانفروزش
۲۳۴تینا اکبری----۱۷کوهپایه اصفهانحسینی
۲۳۵ریحانه قلیان----۱۷اندیشهتهرانصادقی
۲۳۶علی عباس زاده----۱۷کرمانکرمانحسن زاده
۲۳۷محمدرضا حاجی عیدی------۱۷دامغانسمنانعسکری
۲۳۸زینب نویدپور------۱۶یزدیزد
۲۳۹فائزه فتحی------۱۵زرین رودزنجان
۲۴۰کیمیا خوش روش-----۱۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۴۱کیمیا مظفریان------۱۵دامغانسمنانمجیدزاده
۲۴۲ماهان علی محمدی-----۱۵زنجانزنجانصارمی
۲۴۳هلیا انصاری-----۱۵زنجانزنجانصارمی
۲۴۴بنیامین ذوالفقاری-----۱۴انارکرمانسپهری
۲۴۵زینب بیگدلو------۱۴زرین رودزنجان
۲۴۶محمد یعقوبی------۱۴دزفولخوزستانفروزش
۲۴۷نازنین احمدی------۱۴ملایرهمدانرحمانی
۲۴۸نازنین فاطمه حیدری-----۱۴منجیلگیلانصدیقی
۲۴۹پارسا رحمانی------۱۳مبارکهاصفهانسعیدی
۲۵۰تبسم هادوی------۱۳مبارکهاصفهانسعیدی
۲۵۱زهرا بهلولی------۱۲زنجانزنجانکرمی
۲۵۲محمدرضا فلاحتی------۱۲اصفهاناصفهانصادقی
۲۵۳مهرانه کریم زاده------۱۲زنجانزنجانکرمی
۲۵۴امیرحسین تناسان-O---۱۱قائمشهرمازندرانموسوی
۲۵۵طاها تقوی-----۱۱قائمشهرمازندرانموسوی
۲۵۶فاطمه سلطانیان-----۱۱کاشانکاشانپنجی
۲۵۷مائده سادات حسینی-----۱۱اندیشهتهرانصادقی
۲۵۸محمدرضا جابری------۱۱ملایرهمدانموسوی
۲۵۹یاسین قلی زاده-----۱۱خنجفارسمحمدپور
۲۶۰پارسا ترکزاده-------۱۰کرمانکرمانمهرابیان
۲۶۱سارا غنی------۱۰اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۶۲مبین میرسمیعی-------۱۰دامغانسمنانعسکری
۲۶۳نازنین ثابتی-------۱۰کرمانکرمانمهرابیان
۲۶۴یسنا نظری-------۱۰قصرشیرینکرمانشاه
۲۶۵یکتا نظری-------۱۰قصرشیرینکرمانشاه
۲۶۶آتنا مقصودی------۹تهرانتهرانبیات
۲۶۷درسا واهبی------۹خنجفارسعسکری
۲۶۸طاها ارشادی------۹لرستانلرستانبازپرواز
۲۶۹نرگس اصغری------۹اصفهاناصفهانفاضلی
۲۷۰ابوالفضل میرزایی-------۸تهرانتهران
۲۷۱الهه رجبی------۸رشتگیلانزارع
۲۷۲امیررضا هژبرپور-------۸رستم آبادگیلانتوحیدی
۲۷۳دیانا فروزنده------۸خرم آبادلرستانعباسپور
۲۷۴ریحانه قانعی-------۸کوهپایه اصفهانسلمانیان
۲۷۵علیرضا شهبازی-------۸گراشفارسمقدسی
۲۷۶کیان اکبری-------۸دلیجانمرکزیاستاداکبری
۲۷۷منصوره حیدری-------۸ورزنهاصفهانفاضلی
۲۷۸امیرطاها زاهدی-------۷کاشانکاشانپنجی
۲۷۹امیرعلی اندخورا-------۷قائمشهرمازندرانگودرزیان
۲۸۰محمدیاسین رحمانیان-------۷خرم آبادلرستانآزادی
۲۸۱پرهام حیدری-------۶سوادکوهمازندرانموسوی
۲۸۲ثنا صادقی---O---۶مبارکهاصفهانسعیدی
۲۸۳زهرا تلخابی-------۶زنجانزنجانجعفری
۲۸۴سامیه اسلامی-------۶خدابندهزنجان
۲۸۵معین عزیزی-------۶یزدیزدحسینی
۲۸۶مهدیس ندرلو-------۶زنجانزنجانکرمی
۲۸۷مهرسا وقری امجد-------۶همدانهمداناکبری
۲۸۸نازنین زهرا عبدلی-------۶همدانهمدانقربانی
۲۸۹نرگس قاسمی-------۶زنجانزنجانجعفری
۲۹۰نگین همتی-------۶یزدیزدمهدیه دهقان
۲۹۱هانیه احمدی قیداری------۵قیدارزنجان
۲۹۲ابوالفضل پوررضایی-------۳کرمانکرمانحسن زاده
۲۹۳امیررضا زندیO------۳ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۲۹۴آریا همت بلند-------۳تهرانتهراناسدی
۲۹۵آیناز بهروزی-------۳قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۲۹۶حسین خنجری-------۳کهگیلویه و بویراحمدکهگیلویه و بویراحمدخنجری
۲۹۷حسین رضا صبوری-------۳خدابندهزنجان
۲۹۸سارینا اسلامی-------۳کاشانکاشان
۲۹۹سبحان مومنیO------۳کاشانکاشانپنجی
۳۰۰صالح کریمی-------۳رشتگیلانجهانبخش
۳۰۱صبا سعید-------۳کرمانکرمانمهرابیان
۳۰۲علی اصغر خانی-------۳خدابندهزنجانخانی
۳۰۳علی رحمانی-------۳جمبوشهرسنجری
۳۰۴کیارش شاهین فر-------۳برخواراصفهانلطفی
۳۰۵متین رحیمی -------۳قم قمرضایی
۳۰۶محمدطاها مظاهری-------۳همدانهمدان
۳۰۷محمدکاظم خادمی-------۳مبارکهاصفهاناسماعیل زاده
۳۰۸مهیا بیگدلو-------۳زرین رودزنجانخدابنده لو
۳۰۹نازنین فاطمه صرفی-------۳منجیلگیلانصدیقی
۳۱۰نیوشا محمدی -------۳تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۱۱ایلیا فرهادی-------۲کرمانشاه کرمانشاهمحمدی
۳۱۲بهنام دهستانی-------۲یزدیزدمهدیه دهقان
۳۱۳پرنیا محسنی فر-------۲انارکرمانسپهری
۳۱۴حسام بهرامی-------۲قمقم
۳۱۵دیانا دهقانی-------۲تهران ۴تهرانمریم گلبری
۳۱۶سیدامیرعلی صاف نیت-------۲بوشهربوشهرداودی
۳۱۷صدرا بابایی-------۲یزدیزدحسینی
۳۱۸فاطمه برزگر-------۲رشتگیلانمعصومی
۳۱۹ماهان رضوی-------۲جمبوشهرسنجری
۳۲۰ماهک رمضانپور-------۲رشتگیلانمنافی
۳۲۱محمدسامان میرجلیلی-------۲یزدیزدمحمدی
۳۲۲محمدطاها طاعتی-------۲آران و بیدگلکاشانداداشی
۳۲۳میترا زین الدینی-------۲انارکرمانسپهری
۳۲۴نیایش قدم خیری-------۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۲۵هلیا رفیعی-------۲بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۳۲۶ثنا کریمی--------۰یزدیزدحسینی
۳۲۷رسپینا افراسیابی--O-----۰دزفولبوشهربنی نجار
۳۲۸رها مویدی--------۰تهران ۴تهرانگلبری
۳۲۹کیمیا ژرف--------۰همدانهمدانزنگنه
۳۳۰محمدسبحان رازانیOO------۰درودلرستانساکی
۳۳۱محمدصدرا حاجی پروانه--O-O---۰دامغانسمنان
۳۳۲محمدطاها داتلی بگی--O-----۰مبارکهاصفهانابوطالبی
۳۳۳محیا تقوی--------۰تهران ۴تهرانگلبری
۳۳۴مدیسا عبدلی--------۰همدانهمداناکبری
۳۳۵نسترن احمدی--------۰مبارکهاصفهانرجبی
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2 نظر در “آخرین جدول رده بندی لیگ رمضان، سطح Mind 2

  1. سید ابوالفضل موسوی زاده گفت:

    بسیار ممنون و سپاسگزارم از دست اندرکاران موسسه ذهن نو علی‌الخصوص مربی دانا دلسوز و مهربان سرکار خانم سیادتان از شوشتر خوزستان که در این مدت دلسوزانه و با تمام وجود برای بچه ها وقت گرانبهاشون رو گذاشتن و زحمت کشیدند.

    1. ممنونیم بخاطر اعتمادتون به موسسه

دیدگاهتان را بنویسید