نتایج

جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind 2

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱ابوالفضل ابراهیمی۵عالیشهربوشهراکبرپور
۲ابوالفضل نظری۵قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۳اترین جعفری مجد۵خرم آبادلرستانآزادی
۴احسان رشیدی۵شوشترخوزستانسیادتان
۵ارسام فریدون۵الیگودرزلرستانکیانی منش
۶اسرا ثوری۵خرم آبادلرستانبازپرواز
۷اسرا فلاحتی۵لرستانلرستانبازپرواز
۸النا دانادل۵اصفهاناصفهانصادقیان
۹الناز خالویی۵کرمانکرمانمهرابیان
۱۰امیرحسین تناسان۵قائمشهرمازندرانموسوی
۱۱امیرحسین سماکار۵منجیلگیلانپاشایی
۱۲امیرحسین صرفی۵دامغانسمنانمجیدزاده
۱۳امیرطاها خلیلی۵خدابندهزنجانخانی
۱۴امیرطاها شیردل۵یزدیزدباقری
۱۵امیرعلی باقرپور۵اندیشهتهرانبنانی
۱۶امیرعلی زنگی آبادی۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۷امیرمحمد تقوی۵مازندرانمازندرانگودرزیان
۱۸امیرمحمد محسنیان۵شاهرودسمنانفرخی
۱۹امیرمحمد محمدی نژاد۵آران و بیدگلکاشانداداشی
۲۰ایلیار افشار۵هشتگردالبرزحیاتی
۲۱آرشام کریمی۵شوشترخوزستانسیادتان
۲۲آرمین مهینی فر۵یزدیزدمهدیه دهقان
۲۳آریا صفری۵عالیشهربوشهراکبرپور
۲۴آرین نمکی ۵ملایرهمداننیک اندام
۲۵آوا رشیدی۵قائمشهرمازندرانگودرزیان
۲۶آوین صمدی۵تهرانتهرانکرمی
۲۷آوینا فخرایی۵خنجفارسعسکری
۲۸آیسان آسترکی۵ازنالرستانامانی
۲۹بردیا خسروی۵خنجفارسمحمدپور
۳۰بنیامین بهرامی۵خرم آبادلرستانبازپرواز
۳۱پارسا عادلی۵بابلمازندرانگودرزیان
۳۲پریزاد شاد۵لنگرودگیلانزینعلی
۳۳تانیا موسوی۵ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۳۴تینا اکبری۵کوهپایه اصفهانحسینی
۳۵حسنا رسولی۵اراکمرکزیقربانی
۳۶حسنا ملکیان فرد۵خرم آبادلرستانآزادی
۳۷راثین نعمتی۵خرم آبادلرستانآزادی
۳۸ریحان امراللهی۵کرمانکرمانحسن زاده
۳۹ریحان قلیان۵اندیشهتهرانصادقی
۴۰ریحانه صیادی۵لنگرودگیلانزینعلی
۴۱ریحانه عبدویی۵خورموجبوشهرشاداب صالح احمدی
۴۲زهرا ابراهیم عطاکویی۵لنگرودگیلانزینعلی
۴۳زهرا صداقتی پور۵ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۴۴زهرا طغیانی۵اصفهاناصفهانچنگانیان
۴۵سابرینا امینی۵تهران ۴تهران گلبری
۴۶سارا محمدحسینی۵اندیشهتهرانکوهجانی
۴۷سارینا روحی۵رشتگیلانمنافی
۴۸سامیه دشتی۵ملایرهمدانرحمانی
۴۹سایدا دهلقی۵رباط کریمتهرانمیربلاغی
۵۰ستایش حاج آقاعلیپور۵عالیشهربوشهراکبرپور
۵۱ستایش زمانی۵بروجنچهارمحال و بختیاریصفوری
۵۲سجاد علیخانی۵شهرکردکرمانشاهصفری
۵۳سودا ابراهیمی۵شهرقدستهرانبیات
۵۴سیدابوالفضل موسوی زاده۵شوشترخوزستانسیادتان
۵۵سیدامیرعلی علوی۵بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۵۶سیده آلا مرتضوی۵انارکرمانسپهری
۵۷سیده پریماه دقیقی۵لنگرودگیلانزینعلی
۵۸سیده نیکی حسینی۵لنگرودگیلانزینعلی
۵۹طاها تقوی۵قائمشهرمازندرانموسوی
۶۰طاها زارع۵یزدیزددهقان
۶۱طهورا رضایی نیک۵خرم آبادلرستانبازپرواز
۶۲عارفه فیض۵لنگرودگیلانزینعلی
۶۳عرفان میرزایی۵گیلانگیلان
۶۴علی اصغر فعال۵رودبارگیلانتوحیدی
۶۵علی اکبر بهارستانی۵انارکرمانسپهری
۶۶علی ربیعی۵بروجنچهارمحال و بختیاریصفوری
۶۷علی عباس زاده۵کرمانکرمانحسن زاده
۶۸فاطمه پیمانه۵خنجفارسعلیپور
۶۹فاطمه دلیری۵امام زاده هاشمگیلانزارع
۷۰فاطمه سلطانیان۵کاشانکاشانپنجی
۷۱فاطمه ضحا شادروان۵کرمانکرمانحسن زاده
۷۲فاطمه عبدی۵خنجفارسخلوتی
۷۳فاطمه کمالی۵خنجفارسعلیپور
۷۴فاطمه مزدیان فرد۵کاشانکاشانشادکام
۷۵فاطیما اسماعیل وندی۵ایذه خوزستاناسماعیل وندی
۷۶کسرا قره گزلوی عراق۵تهرانتهرانمیرزایی
۷۷کیانا منصوریان۵دامغانسمنانمجیدزاده
۷۸کیمیا بهادری۵اسفراینخراسان شمالیعسکری
۷۹مانی خرمی۵تهران ۴تهراناعظم گلبری
۸۰مائده سادات حسینی۵اندیشهتهرانصادقی
۸۱مائده صمدزاده۵رشتگیلانمنافی
۸۲مبینا انصاری۵بوشهربوشهرداودی
۸۳مبینا دهقان۵یزدیزدمهدیه دهقان
۸۴مبینا رنجبر۵عالیشهربوشهراکبرپور
۸۵مبینا سلیمی۵قمقمرضایی
۸۶محسن رزاقی۵قائمشهرمازندرانموسوی
۸۷محمد اورکی۵ایذه خوزستاناسماعیل وندی
۸۸محمدامین کویری۵آران و بیدگلکاشانداداشی
۸۹محمدپارسا عظیمی۵انارکرمانسپهری
۹۰محمدرضا اکبری۵شهرقدستهرانعبدی
۹۱محمدرضا رشیدی نژاد۵قمقمرضایی
۹۲محمدرضا عابدینی۵تهرانتهران
۹۳محمدصالح شهبازی۵ملایرهمدانموسوی
۹۴محمدطاها دادخدایی۵کرمانکرمانحسن زاده
۹۵محمدطه فرزانه۵قمقمرضایی
۹۶محمدمتین جمالی۵عالیشهربوشهراکبرپور
۹۷محمدمهدی باقری۵ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۹۸محمدهادی طاعتی۵رشتگیلانزارع
۹۹محیا هوشمند۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۰۰ملیسا بکشلو۵خدابندهزنجانخانی
۱۰۱مهدی افرا۵منجیلگیلانرشیدی
۱۰۲مهسا حبیبی۵خدابندهزنجانبیگلو
۱۰۳مهسا هوشمند۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۰۴نازنین زهرا قاسم زاده۵بابلمازندرانحبیبی
۱۰۵نازنین زهرا نیشابوری۵کرمانکرمانحسن زاده
۱۰۶نازنین فاطمه ثابتی پور۵کرمانکرمانمهرابیان
۱۰۷نوراسادات تیموری۵رستم آبادگیلانتوحیدی
۱۰۸نیایش شکرانی۵قائمشهرمازندرانگودرزی
۱۰۹نیایش محمدی۵رشتگیلانمعصومی
۱۱۰هانیه احمدی قیداری۵قیدارزنجان
۱۱۱هلنا گرامی۵کاشانکاشانمحلوجی
۱۱۲یاسین قلی زاده۵خنجفارسمحمدپور
۱۱۳یاسین مرحج۵عالیشهربوشهراکبرپور
۱۱۴یسنا احمدی۵تهران ۴تهران گلبری
۱۱۵یسنا حسنوند۵خرم آبادلرستانآزادی
۱۱۶یکتا چهارتنگی۵ایذه خوزستاناسماعیل وندی
۱۱۷یکتا حسنوند۵خرم آبادلرستانآزادی
۱۱۸یلدا کریمی۵بروجنچهارمحال و بختیاریصفری
۱۱۹یوسف بردستانی۵آبپخشبوشهرحسینی
۱۲۰ابوالفضل پوررضایی-۳کرمانکرمانحسن زاده
۱۲۱ابوالفضل حسنی-۳همدانهمدانقربانی
۱۲۲ابوالفضل ظهیری-۳گیلانگیلانجهانبخش
۱۲۳ابوالفضل قدومی-۳قم قمرضایی
۱۲۴ابوالفضل مبارک آبادی-۳لوشانگیلانرشیدی
۱۲۵امیرحسین حسنی-۳همدانهمدانقربانی
۱۲۶امیررضا دهقان بنادکی-۳یزدیزدمهدیه دهقان
۱۲۷امیررضا زندی۳ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۲۸امیرعباس یونسی-۳کهگیلویه و بویراحمدکهگیلویه و بویراحمدخنجری
۱۲۹امیرعلی عباس زاده-۳تهرانتهرانجربان
۱۳۰امیرمحمد ملاحسینی-۳یزدیزدمهدیه دهقان
۱۳۱امیرمحمد نیکفر-۳ازنالرستانامانی
۱۳۲ایلیا نگهبان-۳آران و بیدگلکاشانشادکام
۱۳۳ایلیانا اسماعیلی-۳آبپخشبوشهرحسینی نژاد
۱۳۴ایمان چراغ چشم-۳دزفولخوزستانفروزش
۱۳۵آتنا مقصودی-۳تهرانتهرانبیات
۱۳۶آرتین اقبال-۳کاشانکاشانشادکام
۱۳۷آرشا زارعی۳دزفولخوزستانفروزش
۱۳۸آریا اسکندری-۳رشتگیلانمنافی
۱۳۹آیدا نظربیگی-۳دزفولخوزستانفروزش
۱۴۰آیناز بهروزی-۳قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۱۴۱بهار الهی-۳بروجنچهارمحال و بختیاری
۱۴۲پرنیا فریدونی-۳الیگودرزلرستانکیانی منش
۱۴۳پرنیکا حسینی راد-۳اصفهاناصفهانچنگانیان
۱۴۴ترنم سبحانی-۳مرکزیمرکزیخلیلی
۱۴۵حسین خنجری-۳کهگیلویه و بویراحمدکهگیلویه و بویراحمدخنجری
۱۴۶حسین رضا صبوری-۳خدابندهزنجان
۱۴۷درسا واهبی-۳خنجفارسعسکری
۱۴۸رها مویدی-۳تهران ۴تهرانگلبری
۱۴۹ریحانه چراغ چشم-۳دزفولخوزستانفروزش
۱۵۰زهرا رحیم بخش-۳همدانهمدانقربانی
۱۵۱زهرا مهدیخانی-۳زنجانزنجانصارمی
۱۵۲زینب بیات-۳شهرقدستهرانعبدی
۱۵۳زینب خمامی-۳رشتگیلان
۱۵۴سارا غنی-۳اصفهاناصفهانچنگانیان
۱۵۵سارینا اسلاملو-۳بوشهربوشهرداودی
۱۵۶سارینا اسلامی-۳کاشانکاشان
۱۵۷سبحان مومنی۳کاشانکاشانپنجی
۱۵۸سپهر حاجی زاده-۳دزفولخوزستانفروزش
۱۵۹ستایش قربانی-۳مبارکهاصفهانابوطالبی
۱۶۰سوگند شیخی-۳شهرقدستهرانعبدی
۱۶۱سونیا کمالی-۳منجیلگیلانرشیدی
۱۶۲صالح کریمی-۳رشتگیلانجهانبخش
۱۶۳صبا سعید-۳کرمانکرمانمهرابیان
۱۶۴طنین قربانی-۳مبارکهاصفهانرجبی
۱۶۵عرفان دهقانی-۳بوشهربوشهرحسینی نژاد
۱۶۶علی اصغر خانی-۳خدابندهزنجانخانی
۱۶۷علی اصغر کشاورز-۳منجیلگیلانرشیدی
۱۶۸علی رحمانی-۳جمبوشهرسنجری
۱۶۹علیرضا نعمتی طلب-۳خورموجبوشهرشاداب صالح احمدی
۱۷۰علیرضا یحیی پور-۳منجیلگیلانرشیدی
۱۷۱فاطمه سلاجقه-۳کرمانکرمانحسن زاده
۱۷۲فرهام زیدی-۳بوشهربوشهرداودی
۱۷۳کورش اسکندری-۳منجیلگیلانپاشایی
۱۷۴کیارش شاهین فر-۳برخواراصفهانلطفی
۱۷۵ماهان علی محمدی-۳زنجانزنجانصارمی
۱۷۶مائده صالحی-۳شهرقدستهرانعبدی
۱۷۷متین رحیمی -۳قم قمرضایی
۱۷۸متین محبی-۳شهریارتهرانپاکیزه
۱۷۹محمد یونسی-۳کهگیلویه و بویراحمدکهگیلویه و بویراحمدخنجری
۱۸۰محمدرضا جابری-۳ملایرهمدانموسوی
۱۸۱محمدرضا حسنی -۳خورموجبوشهرشاداب صالح احمدی
۱۸۲محمدصالح عسگری-۳قمقمرضایی
۱۸۳محمدطاها مظاهری-۳همدانهمدان
۱۸۴محمدکاظم خادمی-۳مبارکهاصفهاناسماعیل زاده
۱۸۵محمدمهدی احمدپور-۳مبارکهاصفهانقربانی
۱۸۶محمدمهدی حمدانی-۳دزفولخوزستانپاکزادی
۱۸۷محمدمهدی کربلایی-۳شوشترخوزستانسیادتان
۱۸۸مدیسا عبدلی-۳همدانهمداناکبری
۱۸۹مهدی توکلی-۳قمقمرضایی
۱۹۰مهدی حمیدی-۳قمقمرضایی
۱۹۱مهدی صفری-۳خورموجبوشهر صالح احمدی
۱۹۲مهسا حسنی-۳همدانهمدانقربانی
۱۹۳مهسا طبسی-۳کرمانکرمانحسن زاده
۱۹۴مهیا بیگدلو-۳زرین رودزنجانخدابنده لو
۱۹۵نازنین زهرا سلیمی-۳قمقمرضایی
۱۹۶نازنین فاطمه صرفی-۳منجیلگیلانصدیقی
۱۹۷نرگس اصغری-۳اصفهاناصفهانفاضلی
۱۹۸نرگس براتی-۳قم قمرضایی
۱۹۹نیوشا محمدی -۳تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۰۰هانی زیدی-۳بوشهربوشهرداودی
۲۰۱هستی شیرازیان-۳قم قمرضایی
۲۰۲هلیا انصاری-۳زنجانزنجانصارمی
۲۰۳یلدا اسلامی-۳خدابندهزنجانخانی
۲۰۴یلدا فرحبخش-۳کرمانکرمانحسن زاده
۲۰۵امیرعلی صفایی-۳مبارکهاصفهانرجبی
۲۰۶ای سان موسی زاده-۳قائمشهرمازندرانگودرزی
۲۰۷آریا همت بلند-۳تهرانتهراناسدی
۲۰۸ریحانه اکبری-۳مبارکهاصفهانرجبی
۲۰۹زهرا صفرپور-۳اراکمرکزیخلیلی
۲۱۰سبحان میربانی-۳مبارکهاصفهانسعیدی
۲۱۱آرشام جان جانی-۳قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۲۱۲ابوالفضل ضحیری-۲امام زاده هاشمگیلان
۲۱۳الهه رجبی-۲رشتگیلان
۲۱۴الیاس باغیانی-۲یزدیزددهقان
۲۱۵امید نعلبندی-۲کرج البرزاعمی
۲۱۶ایلیا فرهادی-۲کرمانشاه کرمانشاهمحمدی
۲۱۷آترین جعفری-۲خرم آبادلرستانآزادی
۲۱۸آرمین یوسف پور-۲امام زاده هاشمگیلان
۲۱۹آریان شریف-۲نسیم شهرتهراناسماعیلی زاده
۲۲۰بنیامین ذوالفقاری-۲انارکرمانسپهری
۲۲۱بهنام دهستانی-۲یزدیزدمهدیه دهقان
۲۲۲پرنیا محسنی فر-۲انارکرمانسپهری
۲۲۳پرنیا محسنی-۲انارکرمانسپهری
۲۲۴پریسا مسعودی-۲یزدیزدزارع
۲۲۵ثنا کریمی-۲یزدیزدحسینی
۲۲۶حسام بهرامی-۲قمقم
۲۲۷دیانا دهقانی-۲تهران ۴تهرانمریم گلبری
۲۲۸رضا دهقان طرزجانی-۲یزدیزدمهدیه دهقان
۲۲۹رهام نمازی-۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۳۰ریحانه مقدم-۲زنجانزنجاننادی
۲۳۱ساجده سادات موسوی-۲یزدیزدمهدیه دهقان
۲۳۲سام جعفری-۲قائمشهرمازندرانگودرزیان
۲۳۳سیدامیرعلی صاف نیت-۲بوشهربوشهرداودی
۲۳۴سیده آوا حسین نژاد-۲لنگرودگیلانزینعلی
۲۳۵صدرا بابایی-۲یزدیزدحسینی
۲۳۶طاها ارشادی-۲لرستانلرستانبازپرواز
۲۳۷طاها بیگدلو-۲زرین رودزنجان
۲۳۸عادل فروغی-۲مبارکهاصفهانسعیدی
۲۳۹علی نجفی-۲ساوهمرکزینوری
۲۴۰فاطمه برزگر-۲رشتگیلانمعصومی
۲۴۱فرداد لشکری-۲کرمانکرمانمهرابیان
۲۴۲کوثر خراسانی-۲کرمانکرمانحسن زاده
۲۴۳ماهان رضوی-۲جمبوشهرسنجری
۲۴۴ماهک رمضانپور-۲زرشتگیلانمنافی
۲۴۵محمد گوهری انارکی-۲ناییناصفهان
۲۴۶محمد معین-۲اصفهاناصفهانچنگانیان
۲۴۷محمدسامان میرجلیلی-۲یزدیزدمحمدی
۲۴۸محمدطاها خوش نمک-۲یزدیزدمهدیه دهقان
۲۴۹محمدطاها طاعتی-۲آران و بیدگلکاشانداداشی
۲۵۰مهدی حسنی-۲شوشترخوزستانسیادتان
۲۵۱مهلا محمدی-۲تهرانتهرانراحیل نقی زاده
۲۵۲میترا زین الدینی-۲انارکرمانسپهری
۲۵۳نازنین فاطمه حیدری-۲منجیلگیلانصدیقی
۲۵۴نسترن احمدی-۲مبارکهاصفهانرجبی
۲۵۵نیایش قدم خیری-۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۵۶هلیا رفیعی-۲بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۵۷یاسمن شاهی-۲کرجالبرزاعمی
۲۵۸دیانا فروزنده-۲خرم آبادلرستانعباسپور
۲۵۹محمدسبحان رازانی۰درودلرستانساکی
۲۶۰محمدصادق صفایی قمی-۰قمقمرضایی

حذفیات جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind 2 

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱کیمیا خوش روش--شیروانی
۲پانیا معصومی---
۳فاطیما پرهیزی--خنجری

دیدگاهتان را بنویسید