نتایج

جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind 2

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱ابوالفضل ابراهیمی۵عالیشهربوشهراکبرپور
۲ابوالفضل نظری۵قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۳اترین جعفری مجد۵خرم آبادلرستانآزادی
۴احسان رشیدی۵شوشترخوزستانسیادتان
۵ارسام فریدون۵الیگودرزلرستانکیانی منش
۶اسرا ثوری