نتایج

جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind 4

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱ابوالفضل خواجوی۵کرمانکرمانحسن زاده
۲ابوالفضل علیزاده۵تهرانتهرانجربان
۳احمد جعفری کافی آبادی۵قمقمرضایی
۴ارشین سلحشوریی نژاد