نتایج

جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind

ردیفنام و نام خانوادگی12345678امتیازنام شهرنام استاننام مربی
1ابراهیم عالیپور6ایذهخوزستاناسماعیل وندی
2ابوالفضل حسن پور6تهرانتهرانبیات
3ارغوان مرادی6شهرقدستهرانبیات
4ارین امرایی6خرم آبادلرستانبازپرواز
5اسرا جوهر6بوشهربوشهرزمانی
6الشن هاشمی6ماهنشانزنجانصیادی
7الینا شیرخانی6خرم آبادلرستانبازپرواز
8الینا کارگرزاده6کرمانکرمانضیغمی نژاد
9امیرارسلان محمودی6رفسنجانکرمانرضایی
10امیرارسلان وارسته6ازنالرستانامانی
11امیرحسین محمدی نژاد6آران و بیدگلکاشانداداشی
12امیرحسین نودعی6تهران 4تهراناعظم گلبری
13امیرعلی افشارجم6جمبوشهرسنجری
14امیرعلی پورچراغی6کرمانکرماننظری
15امیرعلی صادقی6کرمانکرمانضیغمی
16امیرعلی فلاحتی6یزدیزدلیلا روزگار
17امیرعلی لیراوی6بندرگناوهبوشهرجهاندیده
18امیرمحمد خرمیان6خرم آبادلرستانآزادی
19امیرمحمد خلیلی6ورزنهاصفهانفاضلی
20امیرمحمد شریفیان6رفسنجانکرمانرضایی
21امیرمحمد کدیور6لنگرودگیلانمحمدی
22امیرمحمد گودرزی6کاشانکاشانفاطمه پنجی
23امیرمهدی احمدی6ازنالرستانامانی
24امین صفرپور6قمقمرضایی
25آرام میرحسینی6کرمانکرمانحسن زاده
26آرتین ناظم زاده6رشتگیلاناشتری
27آرشیدا عمو6بابل مازندرانگودرزیان
28آرکان پوررشید6ساوهمرکزینوری
29آرمان احمدنیا6دلواربوشهرزمانی
30آرمان حیدری6تهران 4تهرانگلیری
31آلا نعمتی6تهران 4تهراناعظم گلبری
32آنیا ابراهیمی6عالیشهربوشهراکبرپور
33آیسان انصاری پور6کرمانکرمانمهرابیان
34آیناز میرکمانداری6کرمانکرمانحسن زاده
35بیتا خلیلی6بندرعباسهرمزگانبردستانی
36پارسا زارعیان6جمبوشهرسنجری
37پارمیس دهقانی6کرمانکرمانمحرابی
38پردیس پنهانه6بوشهربوشهرمحمودی
39پرنیا رضاپور6تهران 4تهراناعظم گلبری
40پرهام پذیر6عالیشهربوشهراکبرپور
41پوریا حسنی6رشتگیلانمعصومی
42تسنیم صفاریان6کرمانکرمانضیغمی
43تمنا غلامزاده6امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
44تیام سپهوند6خرم آبادلرستانآزادی
45ثنا شکریان6بوشهربوشهرداودی
46ثنا مبتکری6لنگرودگیلانفلاح
47حدیث مقدمP6یزدیزدزارع
48حسام عیسی زاده6تهران 4تهراناعظم گلبری
49حلیا مرادی6رشتگیلاناشتری
50رادین سلطانی6تهران 4تهرانگلبری
51رادین فرزانه6رشتگیلانمنافی
52رقیه وشادی آرانی6آران و بیدگلکاشانقربان
53رومینا قاطعی6کرجالبرزقانع
54رویا امینی6کوهپایهاصفهانشاکری
55ریحانه حسین بیکی6یزدیزدزارع
56زهرا حیدری6خدابندهزنجانزهرا خانی
57زهرا خدامرادی6تهران 4تهرانگلبری
58زهرا طیبی6اراکمرکزیحسینجانی
59زهرا عرب نژاد6کرمانکرمانموسوی
60زهرا لک6ازنالرستانامانی
61زهرا نادری6ایذهخوزستاننجف پور
62زهراسادات فاطمی6ورزنهاصفهانفاضلی
63زینب داستانپور6هرنداصفهانصادقی
64زینب قدرتی6هرنداصفهانصادقی
65ساجد پرند6عالیشهربوشهراکبرپور
66سارا عابدین زاده6بابلمازندرانحبیبی
67سارا مقدسی6تهران 4تهراناعظم گلبری
68سام حیدری6تهران 4تهراناعظم گلبری
69ساینا سلیمانیP6بوشهربوشهرمحمودی
70سبحان شیخ شعاعی6کرمانکرمانضیغمی نژاد
71سپهر قاسمی6خرم آبادلرستانآزادی
72سپیده ملامحمدی6کرمانکرمانمهرابیان
73ستایش جانباز6منجیلگیلانپاشایی
74ستایش رضایی6انارکرمانسپهری
75ستایش علیرضایی6اصفهاناصفهانسعیدی
76ستایش قنبری6اصفهاناصفهانچنگانیان
77ستایش میرابی6بندرعباسهرمزگانسلیمی
78سلاله طهماسبی6منجیلگیلانپاشایی
79سیدابوالفضل شاکریان6کاشانکاشانپنجی
80سیدحسام الدین قاسمی6شهریارتهرانامین فلاح
81سیدشهاب الدین سلیمانی6یزدیزدحسینی
82سیدمتین هاشمیان فر6تهران 4تهراناعظم گلبری
83سیده ریحانه موسوی6بوشهربوشهرزمانی
84سیده زهرا یزدی6لنگرودگیلانمحمدی
85سینا ستاری6کرمانکرماننظری
86شایان سبزیP6ازنالرستانامانی
87شاینا اسدی6ازنالرستانامانی
88شکیبا مهره کش6اصفهاناصفهانبابایی
89طاها ابراهیم عطاکویی6لنگرودگیلانخلیلیان
90طاها بهنام6همدانهمدانمحسنلو
91طاها فرهادی6شهریارتهرانملیکا میرزایی
92عباس داستانپور6هرنداصفهانصادقی
93عباس ساکت باش6سنگرگیلانمعصومی
94عسل ابراهیم زاده6کرمانکرمان
95عسل آسترکی6درود لرستانآریان پور
96علیرضا تراب احمدی6تهران 4تهراناعظم گلبری
97علیسان پازش6کرجالبرزاعمی
98غزل خوبیاری6کرمانکرمانمهرابیان
99فاطمه احمدی فرد6کرمانکرمانضیغمی نژاد
100فاطمه اقبالی6بوشهربوشهررادنیا
101فاطمه امینی نسب6عالیشهربوشهراکبرپور
102فاطمه شاکری6کرمانکرمانضیغمی نژاد
103فاطمه علامه6همدانهمدانقربانی
104فاطمه مطلبی6اصفهاناصفهانچنگانیان
105فاطمه معین پور6یزدیزدحسینی
106فاطمه مقربلی6آران و بیدگلکاشانقربان
107فاطمه مهدیخانی6زنجانزنجانصارمی
108فاطمه نادری6ایذهخوزستاننجف پور
109فاطمه نودهی6بندرعباسهرمزگانبردستانی
110فاطیما نایبی6سنگرگیلانمعصومی
111فربد محمدی6تهران 4تهراناعظم گلبری
112کسرا احمدی6تهران 4تهراناعظم گلبری
113کسری غفوری6تهرانتهرانبیات
114کوثر رضایی6رودبارگیلانمریم کریمی
115کیارش اسدی6کرمانکرماننظری
116کیانا نجف آبادی6کرمانکرمان
117کیانا یونس زاده6رشتگیلاناشتری
118گل آرا حسین مردی6رشتگیلانمعصومی
119مارینا نیستانی6تهران 4تهراناسدی
120مانی سلطانی6رشتگیلانمعصومی
121مانیا محمدمیرزایی6کرمانکرمانمهرابیان
122ماهان سلیمانی فر6همدانهمدانمحسنلو
123مبینا بحرینی6جمبوشهرسنجری
124مبینا رضایی6رودبارگیلانمریم کریمی
125مبینا میرجلیلی6یزدیزدباقری
126متین حاتمی6ملایرهمدانجوادی
127محمدایلیا قطبی6آران و بیدگلکاشانمومنی
128محمدپارسا قربانی6همدانهمدانقربانی
129محمدپویان زندی6همدانهمدانقهرمانی
130محمدجواد کشاورز6ازنالرستانامانی
131محمدحسین رضایی6همدانهمدانملاپور
132محمدرضا حاتمی6ملایرهمدانترکاشوند
133محمدطاها خدایاری6تهرانتهرانقاسمی
134محمدطه نامنی6تهران 4تهراناعظم گلبری
135محمدمهدی محمدی6قائمشهرمازندرانوثوقی
136مرسانا سمیع زاده6امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
137مریم اب روش6بلغان لارستانفارسحسینی
138مریم سادات جمشیدی6بوشهربوشهرحیدری
139مریم قلی زاده6بندرعباسهرمزگانسلیمی
140مریم کشاورز6دلواربوشهرزمانی
141مصطفی مقدم6زنجانزنجاننادی
142مطهره حیدری6یزدیزدحسینی
143مهدی باقری کفرانی6ورزنهاصفهانعلیان
144مهدی بیگدلی6خدابندهزنجانبیگلو
145مهدیس دهقانی6مبارکهاصفهانرجبی
146مهدیسه نظری6امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
147مهدیه زهرا طهماسبی6مازندرانمازندرانگودرزیان
148مهسا اعتمادی6تهران 4تهراناعظم گلبری
149مهسا میرحبیبی6کرمانکرمانمهرابیان
150نازنین زهرا رضایی6یزدیزدباقری
151نازنین زهرا صداقتی6ایذهخوزستاناسماعیل وندی
152نازنین زهرا قدرتی6کوهپایهاصفهانصادقی
153نازنین زهرا محمدی6لنگرودگیلانمحمدی
154نازنین فاطمه برزگر6رشتگیلانمعصومی
155نرجس سحرخیز6لنگرودگیلانمحمدی
156نرگس بلندبران6اندیشهتهرانبنانی
157نیایش ارده چی6شوشترخوزستانسیادتان
158نیما ترک زبان6خرم آبادلرستانبازپرواز
159هانیه محمدی6زنجانزنجانکرمی
160هدیه هنری راد6ایذهخوزستاناسماعیل وندی
161هستی اصغری6مازندرانمازندرانگودرزیان
162هستی عیسی زاد6تهران 4تهراناعظم گلبری
163هستی میردریکوند6خرم آبادلرستانبازپرواز
164یاسمین فاطمه ولی زاده مقدم6امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
165یاسین فتاحی6ملایرهمدانموسوی
166یسنا پیله ورقلی زاده6رفسنجانکرمانرضایی
167یسنا رضایی6قائمشهرمازندرانگودرزیان
168یکتا محرابی6کاشانکاشانقربان
169یگانه کارگر6جمبوشهرسنجری
170یلدا پیله ورقلی زاده6رفسنجانکرمانرضایی
171ابراهیم نادعلیان-4دهاقاناصفهانداراب پور
172ابوالفضل بازدار4رشتگیلانمعصومی
173ابوالفضل سپه بان-4شهریارتهرانامین فلاح
174ابوالفضل محسن زاده-4آران و بیدگلکاشانقربان
175احسان جعفری-4تهران 4تهرانمریم گلبری
176ارشیا احمدی نیا-4دزفولخوزستانفروزش
177المیرا محمدوردی-4خدابندهزنجانبیگلو
178الهه نوریان-4آران و بیدگلکاشانقربان
179امیرحسین جلیلی وش-4تهرانتهرانبیات
180امیرحسین کردآبادی-4یزدیزدحسینی
181امیررضا بسطامی-4لرستانلرستانبازپرواز
182امیرسامان عسکری-4خنجفارسعسکری
183امیرعباس برفر-4دزفولخوزستانفروزش
184امیرعلی چراغی-4تهرانتهرانبیات
185امیرعلی دهقان طزرجانی-4یزدیزددهقان
186امیرعلی محمدی-4تهرانتهرانقاسمی
187امیرعلی والایی شایسته-4همدانهمدانزنگنه
188امیرمحمد قاسم پور-4اصفهاناصفهانچنگانیان
189اوستا سامع-4بندرعباسهرمزگانسلیمی
190ایسان قلندری-4همدانهمدانصفی پور
191ایلیا خلف سالم-4دزفولخوزستاندرویش زاده
192ایمان تبادار-4دزفولخوزستانپاکزادی
193آرتونیش شریفی-4دزفولخوزستاندرویش زاده
194آرمیس ذکری-4بابلمازندرانحبیبی
195آنیتا دهقانی-4بوشهربوشهرحسینی نژاد
196آیدا دشتستانی-4چغادکبوشهراکبرپور
197آیرین آقاجانپور-4رشتگیلانمعصومی
198باران پوررضا-4رودبارگیلانکریمی
199بارمان شکرپور-4خرم آبادلرستانآزادی
200بردیا پناهی بابلان-4تهران 4تهراناعظم گلبری
201بهار بختیاری-4تهرانتهرانسلطانی
202بهنیا جمشیدوند-4دزفولخوزستانفروزش
203پارسا خلیلی-4تهرانتهرانکاشفی
204پارسا رحمانی-4مبارکهاصفهانسعیدی
205پرهام حیدری-4سوادکوهمازندرانموسوی
206تارا مرادی-4ایذهخوزستانزندی
207ترانه نوروزی-4دامغانسمنانمجیدزاده
208ترنم عابدی زاده-4دزفولخوزستانفروزش
209حدیثه عبدلی-4تهرانتهرانکاشفی
210حسام الدین اسکندری-4ازنالرستانامانی
211حسام جسمانی-4کرمانکرمانحسن زاده
212حسام دشتبانی4عالیشهربوشهراکبرپور
213حسنیه گلستانی فر-4کرمانکرمانضیغمی نژاد
214حسین رحیمی-4گیلانگیلانپاشایی
215حلما ناصری-4دزفولخوزستانفروزش
216دانیال حلاج-4دزفولخوزستانفروزش
217دریا دهقان-4بندرعباسهرمزگانسلیمی
218رادین براری4رشتگیلانمعصومی
219رادین نظامیوند-4منجیلگیلانپاشایی
220رضا ایرانمنش-4کرمانکرمانضعیمی
221رومینا رمضانی-4آران و بیدگلکاشانقربان
222زهرا غاربی-4عالیشهربوشهراکبرپور
223زینب رزمی-4عالیشهربوشهراکبرپور
224زینب کبیری4یزدیزدحسینی
225ساجده بهاری خواه-4منجیلگیلانپاشایی
226ساجده عباسی-4کاشانکاشانشادکام
227سارا جانی زاده-4آران و بیدگلکاشانقربان
228سارا زارع-4یزدیزدباقری
229ساره کریم قاسمی-4کرمانکرمانحسن زاده
230سپنتا سامع-4بندرعباسهرمزگانسلیمی
231سپنتام سلیمی-4قائمشهرمازندرانموسوی
232سپهر حسن زاده-4رودبارگیلانصدیقی
233سپهر شیرانی-4بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
234ستاره امراللهی-4کوهپایهاصفهانحسینی
235ستایش اصلانی-P4بوشهربوشهرحیدری
236ستایش نوری-4کوهپایهاصفهانحسینی
237سما ساعی-4رشتگیلانمعصومی
238سوگند منصوری-4خرم آبادلرستانآزادی
239سولماز وجاهتی-4اصفهاناصفهان
240سیدعلی قریشی-4رشتگیلانمعصومی
241سیدمحمدرضا معصومی-4منجیلگیلانپاشایی
242سیدمحمدطاها موسوی-4رودبارگیلانصدیقی
243سیدمحمدمهدی احمدی-4عالیشهربوشهراکبرپور
244سیده مهرانه موسوی-4بوشهربوشهرمحمودی
245شادی عکاشه-4دهاقاناصفهانداراب پور
246شایان سالاری-4تهرانتهراناسدی
247طراوت خزایی-4شهرقدستهرانبیات
248علی اصغر بهادری-4دلواربوشهرزمانی
249علی اصغر زرینی-4تهران 4تهرانگلبری
250علی اصغر فرخی نیا-4بندرگناوهبوشهرجهاندیده
251علی اکبر عسگری-4ورزنهاصفهانعلیان
252علی عشیری-4دزفولخوزستانفروزش
253غزل شمس-4مبارکهاصفهانابوطالبی
254فاطمه ابراهیمی فرسنگی-4کرمانکرمانتقی زاده
255فاطمه خادم وطنی-4تهرانتهرانکاشفی
256فاطمه زهراالسادات رضوی-4کرمانکرمانحسن زاده
257فاطمه سما بیگدلو-4زرین رودزنجان
258فاطیما رشنو-4خرم آبادلرستانبازپرواز
259کسرا احسان دوست-4دزفولخوزستانفروزش
260کسرا شکوه سلجوقی-4کرمانکرماننکوآمال
261کسرا فعال-4رشتگیلانمعصومی
262کیارش قائدرحمتی-4درود لرستانساکی
263کیان قلی زاده-4دلیجاناصفهاناستاداکبری
264کیانا رفیعی پور-4مبارکهاصفهانسعیدی
265کیمیا مهران پور-4یزدیزدمیرشمسی
266مارال نادیپور-4بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
267ماهان حسین خانی-4تهران 4تهرانگلبری
268مائده حقی-4تهرانتهرانشهیدی
269مبین یوسفی-4دزفولخوزستانبنی نجار
270مبینا خطیبی-4کاشانکاشانانتخابی
271مبینا نقی زاده-4یزدیزدحسینی
272محمد خیرخواه-4رشتگیلان
273محمد هاشمی جواران-4کرمانکرمانحسن زاده
274محمدامین شیخی-4ایذهخوزستاناسماعیل وندی
275محمدامین هاشمی-4عالیشهربوشهراکبرپور
276محمدجواد شیروانی زاده-4کاشانکاشانداداشی
277محمدطاها بازیا-4قمقمرضایی
278محمدعرفان محمودی-4دهاقاناصفهانداراب پور
279محمدمهدی عابدینی-4لنگرودگیلانزینعلی
280محمدهاشم نباتی-4امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
281محنا قاسمی-4تهران 4تهرانگلبری
282مهدی عباس زاده-4تهرانتهراندرخشان
283مهدیس نصیری زاده-4امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
284مهراد محمدزاده-4کرجالبرزاعمی
285مهربد دانشور-4رشتگیلانمعصومی
286مهسا فراهانی-4اندیشهتهرانبنانی
287نازنین زهرا بیات-4تهرانتهرانافشار
288نازنین زهرا حسن پور-4دلواربوشهرزمانی
289نرگس سالاروند-4دلیجاناصفهاناستاداکبری
290نگار حاج آقا علیپور-4عالیشهربوشهراکبرپور
291نگین حاج آقاعلیپور-4عالیشهربوشهراکبرپور
292نیکادل محکم-4جمبوشهرسنجری
293هانا طاهری-4کرمانکرمانضیغمی نژاد
294هستی ادیب زاده-4اراکمرکزیکمانی
295هستی رضایی صدرآبادی-4تهران 4تهرانگلبری
296هستی منتخبی-4کرجالبرزاعمی
297هستی نظری-4زنجانزنجانصارمی
298هلما میرزایی-4امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
299هلیا حسنی پور-4رفسنجانکرمانرضایی
300هلیا سوری-4ملایرهمدانموسوی
301هیلدا افشان مهر-4بوشهربوشهرکرمی
302وانیا سلجوقی-4بندرعباسهرمزگانبردستانی
303ویانا سلجوقی-4بندرعباسهرمزگانبردستانی
304یاسین پیروی-4اراکمرکزیعیالوار
305یاسینا اژیر-4اراکمرکزیکمانی
306یسنا ساغندی-4یزدیزدحمیده دهقان
307یسنا میرزایی-4اراکمرکزیقربانی
308یلدا محمدزاده-4آبپخشبوشهرحسینی نژاد
309یوسف بابایی-4ملایرهمدانپیریانی
310امیرحسین بیگدلو-4خدابندهزنجان
311آرام شهبازی فر-4خرم آبادلرستانآزادی
312ثنا جمشیدی-4اندیشهتهرانبنانی
313دینا محمدی-4شهرقدستهرانعبدی
314سارا حاجی زاده-4آران و بیدگلکاشانقربان
315سلاله ارمندپور-4هشتگردالبرزحیاتی
316غزاله محمدی موحد-4خدابندهزنجانبیگلو
317فاطمه بهرامی-4مبارکهاصفهانرجبی
318فاطمه حسینی-4مبارکهاصفهانرجبی
319فاطمه ضیاآبادی-4رودبارگیلانصدیقی
320مبینا حسینخانی-4کرمانکرمانضیغمی نژاد
321محمد براک-4قمقم
322محمدجواد گلفشان-4ازنالرستانامانی
323محمدطاها بیات-4تهران 4تهرانمریم گلبری
324هلیا یوسفی-4همدانهمداناکبری
325ابوالفضل حبیبی-2تهران 4تهرانمریم گلبری
326احسان بهبودی-2شهریارتهرانشمس
327امیرحسین اسلامیان-2کوهپایهاصفهان
328امیرمحمد زارع-2یزدیزدحسینی
329ایلیا ستوده-2اراکمرکزی
330آبتین امیدی-2قصرشیرینکرمانشاهرجبی
331آرتین خبیره-2قائمشهرمازندرانموسوی
332آیلین بهرامی معز-2همدانهمداناوقان
333بهار سالاری-2بندرعباسهرمزگان
334ثنا محمدی-2ورزنهاصفهانعلیان
335حسین حبیبی-2تهران 4تهرانمریم گلبری
336درسا پرهیزکاری-2تهران 4تهراناعظم گلبری
337درسا علیپور-2کاشانکاشانقربان
338دیانا آقاخانی-2تهرانتهراناسدی
339رضا دژبان-2بندرعباسهرمزگانبردستانی
340رضا دهقان-2یزدیزدمهدیه دهقان
341رها صادقی-2هرنداصفهانصادقی
342ریحانه ایرانپور2کرمانکرمانحسن زاده
343زهرا حاجی پور-2سنگرگیلانزارع
344زهرا حیدری-2یزدیزددهقان
345زهرا مرادی نظرقلی-2خدابندهزنجانبیگلو
346زینب اسلام پناه-2یزدیزدزارع
347ساینا حسینی-2فرادنبهچهارمحال و بختیاری
348ساینا قهرمانی-2همدانهمدانقربانی
349ستاره کریمیان-2مبارکهاصفهانسعیدی
350سمانه خدایاری-2سفیدارفارسکلامرودی
351سنا خانی-2خدابندهزنجانخانی
352سیدابوالفضل محسن زاده-2آران و بیدگلکاشانقربان
353صدرا حکاک زاده-2یزدیزدمهدیه دهقان
354عرشیا حسینی-2یزدیزدحسینی
355فاطمه گودرزی-2آران و بیدگلکاشانشبانه
356کاوه بیرانوند-2خرم آبادلرستانیاوری
357ماریا چرابه-2گراشفارسمقدسی
358مبین بخشی پور-2رشتگیلانمعصومی
359محمدامین عطوف-2آران و بیدگلکاشانشادکام
360محمدپارسا القاسی بابا احمدی-2یزدیزدزارع
361محمدپارسا حق شناس-2شهریارتهرانزکیان
362محمدجواد حامدپور-2گراشفارسمقدسی
363محمدجواد عبدی-2اندیشهتهرانکوهجانی
364محمدحسین چرابه-2گراشفارسمقدسی
365محمدحسین صادقی-2قائمشهرمازندرانوثوقی
366محمدطاها حسین زاده-2آران و بیدگلکاشان
367محمدطاها رمضانی-2آران و بیدگلکاشانشادکام
368محمدطاها لیراوی-2بندرگناوهبوشهرجهاندیده
369محمدکسرا لطفعلی-2تهرانتهراناسدی
370محمدمهدی بختیاری-2زرین رودزنجان
371محیا رجبی-2خدابندهزنجان
372مریم چرابه-2گراشفارسمقدسی
373معصومه غلامی-2لنگرودگیلانرحیمی
374ملیکا زین العابدین-2تهرانتهراناسدی
375مهدیه قنبری-2بوشهربوشهرحیدری
376نابینا بحرینی-2جمبوشهرسنجری
377نازنین حسینی-2یزدیزدحسینی
378نازنین فاطمه سادات خاموشیان-2یزدیزددهقان
379نجمه سادات عطایی-2کرمانکرمانضیغمی
380نهال سلیمانی-2شهرقدستهران
381یسنا حبیبی-2جمبوشهرسنجری
382یگانه ایوبی-2یزدیزدسمیه دهقان
383یگانه شاهدی-2یزدیزدحسینی
384شهرزاد چهاربند-0یزدیزدزارع
385هستی جزء خیمه-0دامغانسمنانمومنی
386رزا اسلامی-0کرمانکرمانحسن زاده

حذفیات جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind

ردیفنام و نام خانوادگی 12345678امتیازنام شهر نام استان نام مربی
1زهرا عباسیانپور--
اکبرپور
2تیمن سلیمانی--
-
درود
لرستان
ساکی
3نیلوفر نیک بختیان--
4پارمیس اراکی تبار--

Views: 3

دیدگاهتان را بنویسید