نتایج

جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱ابراهیم عالیپور۶ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۲ابوالفضل حسن پور۶تهرانتهرانبیات
۳ارغوان مرادی۶شهرقدستهرانبیات
۴ارین امرایی