نتایج

جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind

ردیفنام و نام خانوادگی۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهرنام استاننام مربی
۱ابراهیم عالیپور۶ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۲ابوالفضل حسن پور۶تهرانتهرانبیات
۳ارغوان مرادی۶شهرقدستهرانبیات
۴ارین امرایی۶خرم آبادلرستانبازپرواز
۵اسرا جوهر۶بوشهربوشهرزمانی
۶الشن هاشمی۶ماهنشانزنجانصیادی
۷الینا شیرخانی۶خرم آبادلرستانبازپرواز
۸الینا کارگرزاده۶کرمانکرمانضیغمی نژاد
۹امیرارسلان محمودی۶رفسنجانکرمانرضایی
۱۰امیرارسلان وارسته۶ازنالرستانامانی
۱۱امیرحسین محمدی نژاد۶آران و بیدگلکاشانداداشی
۱۲امیرحسین نودعی۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۳امیرعلی افشارجم۶جمبوشهرسنجری
۱۴امیرعلی پورچراغی۶کرمانکرماننظری
۱۵امیرعلی صادقی۶کرمانکرمانضیغمی
۱۶امیرعلی فلاحتی۶یزدیزدلیلا روزگار
۱۷امیرعلی لیراوی۶بندرگناوهبوشهرجهاندیده
۱۸امیرمحمد خرمیان۶خرم آبادلرستانآزادی
۱۹امیرمحمد خلیلی۶ورزنهاصفهانفاضلی
۲۰امیرمحمد شریفیان۶رفسنجانکرمانرضایی
۲۱امیرمحمد کدیور۶لنگرودگیلانمحمدی
۲۲امیرمحمد گودرزی۶کاشانکاشانفاطمه پنجی
۲۳امیرمهدی احمدی۶ازنالرستانامانی
۲۴امین صفرپور۶قمقمرضایی
۲۵آرام میرحسینی۶کرمانکرمانحسن زاده
۲۶آرتین ناظم زاده۶رشتگیلاناشتری
۲۷آرشیدا عمو۶بابل مازندرانگودرزیان
۲۸آرکان پوررشید۶ساوهمرکزینوری
۲۹آرمان احمدنیا۶دلواربوشهرزمانی
۳۰آرمان حیدری۶تهران ۴تهرانگلیری
۳۱آلا نعمتی۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۲آنیا ابراهیمی۶عالیشهربوشهراکبرپور
۳۳آیسان انصاری پور۶کرمانکرمانمهرابیان
۳۴آیناز میرکمانداری۶کرمانکرمانحسن زاده
۳۵بیتا خلیلی۶بندرعباسهرمزگانبردستانی
۳۶پارسا زارعیان۶جمبوشهرسنجری
۳۷پارمیس دهقانی۶کرمانکرمانمحرابی
۳۸پردیس پنهانه۶بوشهربوشهرمحمودی
۳۹پرنیا رضاپور۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۴۰پرهام پذیر۶عالیشهربوشهراکبرپور
۴۱پوریا حسنی۶رشتگیلانمعصومی
۴۲تسنیم صفاریان۶کرمانکرمانضیغمی
۴۳تمنا غلامزاده۶امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۴۴تیام سپهوند۶خرم آبادلرستانآزادی
۴۵ثنا شکریان۶بوشهربوشهرداودی
۴۶ثنا مبتکری۶لنگرودگیلانفلاح
۴۷حدیث مقدمP۶یزدیزدزارع
۴۸حسام عیسی زاده۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۴۹حلیا مرادی۶رشتگیلاناشتری
۵۰رادین سلطانی۶تهران ۴تهرانگلبری
۵۱رادین فرزانه۶رشتگیلانمنافی
۵۲رقیه وشادی آرانی۶آران و بیدگلکاشانقربان
۵۳رومینا قاطعی۶کرجالبرزقانع
۵۴رویا امینی۶کوهپایهاصفهانشاکری
۵۵ریحانه حسین بیکی۶یزدیزدزارع
۵۶زهرا حیدری۶خدابندهزنجانزهرا خانی
۵۷زهرا خدامرادی۶تهران ۴تهرانگلبری
۵۸زهرا طیبی۶اراکمرکزیحسینجانی
۵۹زهرا عرب نژاد۶کرمانکرمانموسوی
۶۰زهرا لک۶ازنالرستانامانی
۶۱زهرا نادری۶ایذهخوزستاننجف پور
۶۲زهراسادات فاطمی۶ورزنهاصفهانفاضلی
۶۳زینب داستانپور۶هرنداصفهانصادقی
۶۴زینب قدرتی۶هرنداصفهانصادقی
۶۵ساجد پرند۶عالیشهربوشهراکبرپور
۶۶سارا عابدین زاده۶بابلمازندرانحبیبی
۶۷سارا مقدسی۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۶۸سام حیدری۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۶۹ساینا سلیمانیP۶بوشهربوشهرمحمودی
۷۰سبحان شیخ شعاعی۶کرمانکرمانضیغمی نژاد
۷۱سپهر قاسمی۶خرم آبادلرستانآزادی
۷۲سپیده ملامحمدی۶کرمانکرمانمهرابیان
۷۳ستایش جانباز۶منجیلگیلانپاشایی
۷۴ستایش رضایی۶انارکرمانسپهری
۷۵ستایش علیرضایی۶اصفهاناصفهانسعیدی
۷۶ستایش قنبری۶اصفهاناصفهانچنگانیان
۷۷ستایش میرابی۶بندرعباسهرمزگانسلیمی
۷۸سلاله طهماسبی۶منجیلگیلانپاشایی
۷۹سیدابوالفضل شاکریان۶کاشانکاشانپنجی
۸۰سیدحسام الدین قاسمی۶شهریارتهرانامین فلاح
۸۱سیدشهاب الدین سلیمانی۶یزدیزدحسینی
۸۲سیدمتین هاشمیان فر۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۸۳سیده ریحانه موسوی۶بوشهربوشهرزمانی
۸۴سیده زهرا یزدی۶لنگرودگیلانمحمدی
۸۵سینا ستاری۶کرمانکرماننظری
۸۶شایان سبزیP۶ازنالرستانامانی
۸۷شاینا اسدی۶ازنالرستانامانی
۸۸شکیبا مهره کش۶اصفهاناصفهانبابایی
۸۹طاها ابراهیم عطاکویی۶لنگرودگیلانخلیلیان
۹۰طاها بهنام۶همدانهمدانمحسنلو
۹۱طاها فرهادی۶شهریارتهرانملیکا میرزایی
۹۲عباس داستانپور۶هرنداصفهانصادقی
۹۳عباس ساکت باش۶سنگرگیلانمعصومی
۹۴عسل ابراهیم زاده۶کرمانکرمان
۹۵عسل آسترکی۶درود لرستانآریان پور
۹۶علیرضا تراب احمدی۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۹۷علیسان پازش۶کرجالبرزاعمی
۹۸غزل خوبیاری۶کرمانکرمانمهرابیان
۹۹فاطمه احمدی فرد۶کرمانکرمانضیغمی نژاد
۱۰۰فاطمه اقبالی۶بوشهربوشهررادنیا
۱۰۱فاطمه امینی نسب۶عالیشهربوشهراکبرپور
۱۰۲فاطمه شاکری۶کرمانکرمانضیغمی نژاد
۱۰۳فاطمه علامه۶همدانهمدانقربانی
۱۰۴فاطمه مطلبی۶اصفهاناصفهانچنگانیان
۱۰۵فاطمه معین پور۶یزدیزدحسینی
۱۰۶فاطمه مقربلی۶آران و بیدگلکاشانقربان
۱۰۷فاطمه مهدیخانی۶زنجانزنجانصارمی
۱۰۸فاطمه نادری۶ایذهخوزستاننجف پور
۱۰۹فاطمه نودهی۶بندرعباسهرمزگانبردستانی
۱۱۰فاطیما نایبی۶سنگرگیلانمعصومی
۱۱۱فربد محمدی۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۱۲کسرا احمدی۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۱۳کسری غفوری۶تهرانتهرانبیات
۱۱۴کوثر رضایی۶رودبارگیلانمریم کریمی
۱۱۵کیارش اسدی۶کرمانکرماننظری
۱۱۶کیانا نجف آبادی۶کرمانکرمان
۱۱۷کیانا یونس زاده۶رشتگیلاناشتری
۱۱۸گل آرا حسین مردی۶رشتگیلانمعصومی
۱۱۹مارینا نیستانی۶تهران ۴تهراناسدی
۱۲۰مانی سلطانی۶رشتگیلانمعصومی
۱۲۱مانیا محمدمیرزایی۶کرمانکرمانمهرابیان
۱۲۲ماهان سلیمانی فر۶همدانهمدانمحسنلو
۱۲۳مبینا بحرینی۶جمبوشهرسنجری
۱۲۴مبینا رضایی۶رودبارگیلانمریم کریمی
۱۲۵مبینا میرجلیلی۶یزدیزدباقری
۱۲۶متین حاتمی۶ملایرهمدانجوادی
۱۲۷محمدایلیا قطبی۶آران و بیدگلکاشانمومنی
۱۲۸محمدپارسا قربانی۶همدانهمدانقربانی
۱۲۹محمدپویان زندی۶همدانهمدانقهرمانی
۱۳۰محمدجواد کشاورز۶ازنالرستانامانی
۱۳۱محمدحسین رضایی۶همدانهمدانملاپور
۱۳۲محمدرضا حاتمی۶ملایرهمدانترکاشوند
۱۳۳محمدطاها خدایاری۶تهرانتهرانقاسمی
۱۳۴محمدطه نامنی۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۳۵محمدمهدی محمدی۶قائمشهرمازندرانوثوقی
۱۳۶مرسانا سمیع زاده۶امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۱۳۷مریم اب روش۶بلغان لارستانفارسحسینی
۱۳۸مریم سادات جمشیدی۶بوشهربوشهرحیدری
۱۳۹مریم قلی زاده۶بندرعباسهرمزگانسلیمی
۱۴۰مریم کشاورز۶دلواربوشهرزمانی
۱۴۱مصطفی مقدم۶زنجانزنجاننادی
۱۴۲مطهره حیدری۶یزدیزدحسینی
۱۴۳مهدی باقری کفرانی۶ورزنهاصفهانعلیان
۱۴۴مهدی بیگدلی۶خدابندهزنجانبیگلو
۱۴۵مهدیس دهقانی۶مبارکهاصفهانرجبی
۱۴۶مهدیسه نظری۶امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۱۴۷مهدیه زهرا طهماسبی۶مازندرانمازندرانگودرزیان
۱۴۸مهسا اعتمادی۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۴۹مهسا میرحبیبی۶کرمانکرمانمهرابیان
۱۵۰نازنین زهرا رضایی۶یزدیزدباقری
۱۵۱نازنین زهرا صداقتی۶ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۵۲نازنین زهرا قدرتی۶کوهپایهاصفهانصادقی
۱۵۳نازنین زهرا محمدی۶لنگرودگیلانمحمدی
۱۵۴نازنین فاطمه برزگر۶رشتگیلانمعصومی
۱۵۵نرجس سحرخیز۶لنگرودگیلانمحمدی
۱۵۶نرگس بلندبران۶اندیشهتهرانبنانی
۱۵۷نیایش ارده چی۶شوشترخوزستانسیادتان
۱۵۸نیما ترک زبان۶خرم آبادلرستانبازپرواز
۱۵۹هانیه محمدی۶زنجانزنجانکرمی
۱۶۰هدیه هنری راد۶ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۱۶۱هستی اصغری۶مازندرانمازندرانگودرزیان
۱۶۲هستی عیسی زاد۶تهران ۴تهراناعظم گلبری
۱۶۳هستی میردریکوند۶خرم آبادلرستانبازپرواز
۱۶۴یاسمین فاطمه ولی زاده مقدم۶امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۱۶۵یاسین فتاحی۶ملایرهمدانموسوی
۱۶۶یسنا پیله ورقلی زاده۶رفسنجانکرمانرضایی
۱۶۷یسنا رضایی۶قائمشهرمازندرانگودرزیان
۱۶۸یکتا محرابی۶کاشانکاشانقربان
۱۶۹یگانه کارگر۶جمبوشهرسنجری
۱۷۰یلدا پیله ورقلی زاده۶رفسنجانکرمانرضایی
۱۷۱ابراهیم نادعلیان-۴دهاقاناصفهانداراب پور
۱۷۲ابوالفضل بازدار۴رشتگیلانمعصومی
۱۷۳ابوالفضل سپه بان-۴شهریارتهرانامین فلاح
۱۷۴ابوالفضل محسن زاده-۴آران و بیدگلکاشانقربان
۱۷۵احسان جعفری-۴تهران ۴تهرانمریم گلبری
۱۷۶ارشیا احمدی نیا-۴دزفولخوزستانفروزش
۱۷۷المیرا محمدوردی-۴خدابندهزنجانبیگلو
۱۷۸الهه نوریان-۴آران و بیدگلکاشانقربان
۱۷۹امیرحسین جلیلی وش-۴تهرانتهرانبیات
۱۸۰امیرحسین کردآبادی-۴یزدیزدحسینی
۱۸۱امیررضا بسطامی-۴لرستانلرستانبازپرواز
۱۸۲امیرسامان عسکری-۴خنجفارسعسکری
۱۸۳امیرعباس برفر-۴دزفولخوزستانفروزش
۱۸۴امیرعلی چراغی-۴تهرانتهرانبیات
۱۸۵امیرعلی دهقان طزرجانی-۴یزدیزددهقان
۱۸۶امیرعلی محمدی-۴تهرانتهرانقاسمی
۱۸۷امیرعلی والایی شایسته-۴همدانهمدانزنگنه
۱۸۸امیرمحمد قاسم پور-۴اصفهاناصفهانچنگانیان
۱۸۹اوستا سامع-۴بندرعباسهرمزگانسلیمی
۱۹۰ایسان قلندری-۴همدانهمدانصفی پور
۱۹۱ایلیا خلف سالم-۴دزفولخوزستاندرویش زاده
۱۹۲ایمان تبادار-۴دزفولخوزستانپاکزادی
۱۹۳آرتونیش شریفی-۴دزفولخوزستاندرویش زاده
۱۹۴آرمیس ذکری-۴بابلمازندرانحبیبی
۱۹۵آنیتا دهقانی-۴بوشهربوشهرحسینی نژاد
۱۹۶آیدا دشتستانی-۴چغادکبوشهراکبرپور
۱۹۷آیرین آقاجانپور-۴رشتگیلانمعصومی
۱۹۸باران پوررضا-۴رودبارگیلانکریمی
۱۹۹بارمان شکرپور-۴خرم آبادلرستانآزادی
۲۰۰بردیا پناهی بابلان-۴تهران ۴تهراناعظم گلبری
۲۰۱بهار بختیاری-۴تهرانتهرانسلطانی
۲۰۲بهنیا جمشیدوند-۴دزفولخوزستانفروزش
۲۰۳پارسا خلیلی-۴تهرانتهرانکاشفی
۲۰۴پارسا رحمانی-۴مبارکهاصفهانسعیدی
۲۰۵پرهام حیدری-۴سوادکوهمازندرانموسوی
۲۰۶تارا مرادی-۴ایذهخوزستانزندی
۲۰۷ترانه نوروزی-۴دامغانسمنانمجیدزاده
۲۰۸ترنم عابدی زاده-۴دزفولخوزستانفروزش
۲۰۹حدیثه عبدلی-۴تهرانتهرانکاشفی
۲۱۰حسام الدین اسکندری-۴ازنالرستانامانی
۲۱۱حسام جسمانی-۴کرمانکرمانحسن زاده
۲۱۲حسام دشتبانی۴عالیشهربوشهراکبرپور
۲۱۳حسنیه گلستانی فر-۴کرمانکرمانضیغمی نژاد
۲۱۴حسین رحیمی-۴گیلانگیلانپاشایی
۲۱۵حلما ناصری-۴دزفولخوزستانفروزش
۲۱۶دانیال حلاج-۴دزفولخوزستانفروزش
۲۱۷دریا دهقان-۴بندرعباسهرمزگانسلیمی
۲۱۸رادین براری۴رشتگیلانمعصومی
۲۱۹رادین نظامیوند-۴منجیلگیلانپاشایی
۲۲۰رضا ایرانمنش-۴کرمانکرمانضعیمی
۲۲۱رومینا رمضانی-۴آران و بیدگلکاشانقربان
۲۲۲زهرا غاربی-۴عالیشهربوشهراکبرپور
۲۲۳زینب رزمی-۴عالیشهربوشهراکبرپور
۲۲۴زینب کبیری۴یزدیزدحسینی
۲۲۵ساجده بهاری خواه-۴منجیلگیلانپاشایی
۲۲۶ساجده عباسی-۴کاشانکاشانشادکام
۲۲۷سارا جانی زاده-۴آران و بیدگلکاشانقربان
۲۲۸سارا زارع-۴یزدیزدباقری
۲۲۹ساره کریم قاسمی-۴کرمانکرمانحسن زاده
۲۳۰سپنتا سامع-۴بندرعباسهرمزگانسلیمی
۲۳۱سپنتام سلیمی-۴قائمشهرمازندرانموسوی
۲۳۲سپهر حسن زاده-۴رودبارگیلانصدیقی
۲۳۳سپهر شیرانی-۴بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۳۴ستاره امراللهی-۴کوهپایهاصفهانحسینی
۲۳۵ستایش اصلانی-P۴بوشهربوشهرحیدری
۲۳۶ستایش نوری-۴کوهپایهاصفهانحسینی
۲۳۷سما ساعی-۴رشتگیلانمعصومی
۲۳۸سوگند منصوری-۴خرم آبادلرستانآزادی
۲۳۹سولماز وجاهتی-۴اصفهاناصفهان
۲۴۰سیدعلی قریشی-۴رشتگیلانمعصومی
۲۴۱سیدمحمدرضا معصومی-۴منجیلگیلانپاشایی
۲۴۲سیدمحمدطاها موسوی-۴رودبارگیلانصدیقی
۲۴۳سیدمحمدمهدی احمدی-۴عالیشهربوشهراکبرپور
۲۴۴سیده مهرانه موسوی-۴بوشهربوشهرمحمودی
۲۴۵شادی عکاشه-۴دهاقاناصفهانداراب پور
۲۴۶شایان سالاری-۴تهرانتهراناسدی
۲۴۷طراوت خزایی-۴شهرقدستهرانبیات
۲۴۸علی اصغر بهادری-۴دلواربوشهرزمانی
۲۴۹علی اصغر زرینی-۴تهران ۴تهرانگلبری
۲۵۰علی اصغر فرخی نیا-۴بندرگناوهبوشهرجهاندیده
۲۵۱علی اکبر عسگری-۴ورزنهاصفهانعلیان
۲۵۲علی عشیری-۴دزفولخوزستانفروزش
۲۵۳غزل شمس-۴مبارکهاصفهانابوطالبی
۲۵۴فاطمه ابراهیمی فرسنگی-۴کرمانکرمانتقی زاده
۲۵۵فاطمه خادم وطنی-۴تهرانتهرانکاشفی
۲۵۶فاطمه زهراالسادات رضوی-۴کرمانکرمانحسن زاده
۲۵۷فاطمه سما بیگدلو-۴زرین رودزنجان
۲۵۸فاطیما رشنو-۴خرم آبادلرستانبازپرواز
۲۵۹کسرا احسان دوست-۴دزفولخوزستانفروزش
۲۶۰کسرا شکوه سلجوقی-۴کرمانکرماننکوآمال
۲۶۱کسرا فعال-۴رشتگیلانمعصومی
۲۶۲کیارش قائدرحمتی-۴درود لرستانساکی
۲۶۳کیان قلی زاده-۴دلیجاناصفهاناستاداکبری
۲۶۴کیانا رفیعی پور-۴مبارکهاصفهانسعیدی
۲۶۵کیمیا مهران پور-۴یزدیزدمیرشمسی
۲۶۶مارال نادیپور-۴بروجنچهارمحال و بختیاریشیروانی
۲۶۷ماهان حسین خانی-۴تهران ۴تهرانگلبری
۲۶۸مائده حقی-۴تهرانتهرانشهیدی
۲۶۹مبین یوسفی-۴دزفولخوزستانبنی نجار
۲۷۰مبینا خطیبی-۴کاشانکاشانانتخابی
۲۷۱مبینا نقی زاده-۴یزدیزدحسینی
۲۷۲محمد خیرخواه-۴رشتگیلان
۲۷۳محمد هاشمی جواران-۴کرمانکرمانحسن زاده
۲۷۴محمدامین شیخی-۴ایذهخوزستاناسماعیل وندی
۲۷۵محمدامین هاشمی-۴عالیشهربوشهراکبرپور
۲۷۶محمدجواد شیروانی زاده-۴کاشانکاشانداداشی
۲۷۷محمدطاها بازیا-۴قمقمرضایی
۲۷۸محمدعرفان محمودی-۴دهاقاناصفهانداراب پور
۲۷۹محمدمهدی عابدینی-۴لنگرودگیلانزینعلی
۲۸۰محمدهاشم نباتی-۴امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۲۸۱محنا قاسمی-۴تهران ۴تهرانگلبری
۲۸۲مهدی عباس زاده-۴تهرانتهراندرخشان
۲۸۳مهدیس نصیری زاده-۴امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۲۸۴مهراد محمدزاده-۴کرجالبرزاعمی
۲۸۵مهربد دانشور-۴رشتگیلانمعصومی
۲۸۶مهسا فراهانی-۴اندیشهتهرانبنانی
۲۸۷نازنین زهرا بیات-۴تهرانتهرانافشار
۲۸۸نازنین زهرا حسن پور-۴دلواربوشهرزمانی
۲۸۹نرگس سالاروند-۴دلیجاناصفهاناستاداکبری
۲۹۰نگار حاج آقا علیپور-۴عالیشهربوشهراکبرپور
۲۹۱نگین حاج آقاعلیپور-۴عالیشهربوشهراکبرپور
۲۹۲نیکادل محکم-۴جمبوشهرسنجری
۲۹۳هانا طاهری-۴کرمانکرمانضیغمی نژاد
۲۹۴هستی ادیب زاده-۴اراکمرکزیکمانی
۲۹۵هستی رضایی صدرآبادی-۴تهران ۴تهرانگلبری
۲۹۶هستی منتخبی-۴کرجالبرزاعمی
۲۹۷هستی نظری-۴زنجانزنجانصارمی
۲۹۸هلما میرزایی-۴امام زاده هاشمگیلانجهانبخش
۲۹۹هلیا حسنی پور-۴رفسنجانکرمانرضایی
۳۰۰هلیا سوری-۴ملایرهمدانموسوی
۳۰۱هیلدا افشان مهر-۴بوشهربوشهرکرمی
۳۰۲وانیا سلجوقی-۴بندرعباسهرمزگانبردستانی
۳۰۳ویانا سلجوقی-۴بندرعباسهرمزگانبردستانی
۳۰۴یاسین پیروی-۴اراکمرکزیعیالوار
۳۰۵یاسینا اژیر-۴اراکمرکزیکمانی
۳۰۶یسنا ساغندی-۴یزدیزدحمیده دهقان
۳۰۷یسنا میرزایی-۴اراکمرکزیقربانی
۳۰۸یلدا محمدزاده-۴آبپخشبوشهرحسینی نژاد
۳۰۹یوسف بابایی-۴ملایرهمدانپیریانی
۳۱۰امیرحسین بیگدلو-۴خدابندهزنجان
۳۱۱آرام شهبازی فر-۴خرم آبادلرستانآزادی
۳۱۲ثنا جمشیدی-۴اندیشهتهرانبنانی
۳۱۳دینا محمدی-۴شهرقدستهرانعبدی
۳۱۴سارا حاجی زاده-۴آران و بیدگلکاشانقربان
۳۱۵سلاله ارمندپور-۴هشتگردالبرزحیاتی
۳۱۶غزاله محمدی موحد-۴خدابندهزنجانبیگلو
۳۱۷فاطمه بهرامی-۴مبارکهاصفهانرجبی
۳۱۸فاطمه حسینی-۴مبارکهاصفهانرجبی
۳۱۹فاطمه ضیاآبادی-۴رودبارگیلانصدیقی
۳۲۰مبینا حسینخانی-۴کرمانکرمانضیغمی نژاد
۳۲۱محمد براک-۴قمقم
۳۲۲محمدجواد گلفشان-۴ازنالرستانامانی
۳۲۳محمدطاها بیات-۴تهران ۴تهرانمریم گلبری
۳۲۴هلیا یوسفی-۴همدانهمداناکبری
۳۲۵ابوالفضل حبیبی-۲تهران ۴تهرانمریم گلبری
۳۲۶احسان بهبودی-۲شهریارتهرانشمس
۳۲۷امیرحسین اسلامیان-۲کوهپایهاصفهان
۳۲۸امیرمحمد زارع-۲یزدیزدحسینی
۳۲۹ایلیا ستوده-۲اراکمرکزی
۳۳۰آبتین امیدی-۲قصرشیرینکرمانشاهرجبی
۳۳۱آرتین خبیره-۲قائمشهرمازندرانموسوی
۳۳۲آیلین بهرامی معز-۲همدانهمداناوقان
۳۳۳بهار سالاری-۲بندرعباسهرمزگان
۳۳۴ثنا محمدی-۲ورزنهاصفهانعلیان
۳۳۵حسین حبیبی-۲تهران ۴تهرانمریم گلبری
۳۳۶درسا پرهیزکاری-۲تهران ۴تهراناعظم گلبری
۳۳۷درسا علیپور-۲کاشانکاشانقربان
۳۳۸دیانا آقاخانی-۲تهرانتهراناسدی
۳۳۹رضا دژبان-۲بندرعباسهرمزگانبردستانی
۳۴۰رضا دهقان-۲یزدیزدمهدیه دهقان
۳۴۱رها صادقی-۲هرنداصفهانصادقی
۳۴۲ریحانه ایرانپور۲کرمانکرمانحسن زاده
۳۴۳زهرا حاجی پور-۲سنگرگیلانزارع
۳۴۴زهرا حیدری-۲یزدیزددهقان
۳۴۵زهرا مرادی نظرقلی-۲خدابندهزنجانبیگلو
۳۴۶زینب اسلام پناه-۲یزدیزدزارع
۳۴۷ساینا حسینی-۲فرادنبهچهارمحال و بختیاری
۳۴۸ساینا قهرمانی-۲همدانهمدانقربانی
۳۴۹ستاره کریمیان-۲مبارکهاصفهانسعیدی
۳۵۰سمانه خدایاری-۲سفیدارفارسکلامرودی
۳۵۱سنا خانی-۲خدابندهزنجانخانی
۳۵۲سیدابوالفضل محسن زاده-۲آران و بیدگلکاشانقربان
۳۵۳صدرا حکاک زاده-۲یزدیزدمهدیه دهقان
۳۵۴عرشیا حسینی-۲یزدیزدحسینی
۳۵۵فاطمه گودرزی-۲آران و بیدگلکاشانشبانه
۳۵۶کاوه بیرانوند-۲خرم آبادلرستانیاوری
۳۵۷ماریا چرابه-۲گراشفارسمقدسی
۳۵۸مبین بخشی پور-۲رشتگیلانمعصومی
۳۵۹محمدامین عطوف-۲آران و بیدگلکاشانشادکام
۳۶۰محمدپارسا القاسی بابا احمدی-۲یزدیزدزارع
۳۶۱محمدپارسا حق شناس-۲شهریارتهرانزکیان
۳۶۲محمدجواد حامدپور-۲گراشفارسمقدسی
۳۶۳محمدجواد عبدی-۲اندیشهتهرانکوهجانی
۳۶۴محمدحسین چرابه-۲گراشفارسمقدسی
۳۶۵محمدحسین صادقی-۲قائمشهرمازندرانوثوقی
۳۶۶محمدطاها حسین زاده-۲آران و بیدگلکاشان
۳۶۷محمدطاها رمضانی-۲آران و بیدگلکاشانشادکام
۳۶۸محمدطاها لیراوی-۲بندرگناوهبوشهرجهاندیده
۳۶۹محمدکسرا لطفعلی-۲تهرانتهراناسدی
۳۷۰محمدمهدی بختیاری-۲زرین رودزنجان
۳۷۱محیا رجبی-۲خدابندهزنجان
۳۷۲مریم چرابه-۲گراشفارسمقدسی
۳۷۳معصومه غلامی-۲لنگرودگیلانرحیمی
۳۷۴ملیکا زین العابدین-۲تهرانتهراناسدی
۳۷۵مهدیه قنبری-۲بوشهربوشهرحیدری
۳۷۶نابینا بحرینی-۲جمبوشهرسنجری
۳۷۷نازنین حسینی-۲یزدیزدحسینی
۳۷۸نازنین فاطمه سادات خاموشیان-۲یزدیزددهقان
۳۷۹نجمه سادات عطایی-۲کرمانکرمانضیغمی
۳۸۰نهال سلیمانی-۲شهرقدستهران
۳۸۱یسنا حبیبی-۲جمبوشهرسنجری
۳۸۲یگانه ایوبی-۲یزدیزدسمیه دهقان
۳۸۳یگانه شاهدی-۲یزدیزدحسینی
۳۸۴شهرزاد چهاربند-۰یزدیزدزارع
۳۸۵هستی جزء خیمه-۰دامغانسمنانمومنی
۳۸۶رزا اسلامی-۰کرمانکرمانحسن زاده

حذفیات جدول رده بندی دومین لیگ چرتکه Mind

ردیفنام و نام خانوادگی ۱۲۳۴۵۶۷۸امتیازنام شهر نام استان نام مربی
۱زهرا عباسیانپور--
اکبرپور
۲تیمن سلیمانی--
-
درود
لرستان
ساکی
۳نیلوفر نیک بختیان--
۴پارمیس اراکی تبار--

دیدگاهتان را بنویسید